Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katalogi Turystyczne

Cristiada    

 Stulecie objawie? fatimskich

Vervinci Travel - pielgrzymki, wycieczki indywidualne i grupowe

Pielgrzymka do W?och na kanonizacj? Jana Paw?a II i Jana XXIII

Pielgrzymka do W?och na kanonizacj? Jana Paw?a II i Jana XXIII

Kanonizacja Jana Paw?a II - pielgrzymka

"Na naszej polskiej ziemi przyszed? na ?wiat cz?owiek, kt?rego ?ycie okaza?o si? wyj?tkowym darem dla Ko?cio?a i ca?ego ?wiata. Temu cz?owiekowi by?o na imi? Karol. Karol Wojty?a." (ks. kard. Stanis?awDziwisz).

Jan Pawe? II emanowa? ?wi?to?ci?, pi?knem cz?owiecze?stwa, bogactwem osobowo?ci, dobroci? i m?dro?ci?.To On nauczy? nas, jak otworzy? drzwi Chrystusowi, On wskaza? g??bi? prawdy i bezmiar mi?o?ci, On zawierzy? nas Maryi. Tak wiele zrobi? zw?aszcza dla nas, dla Polski i Polak?w. Podzi?kujmy za Jego drog?, dzie?o i dziedzictwo, uczestnicz?c w kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka. Na Placu ?w.Piotra staniemy si? ?wiadkami niepowtarzalnej uroczysto?ci w historii naszej Ojczyzny i ?wiata. Tego dnia b?dziemy tak?e ?wiadkami kanonizacji b?. Jana XXIII, inicjatora Soboru Watyka?skiego II.

ALTOETTING ? FLORENCJA ? SIENA ? ASY? ? GRECCIO ? RZYM ? WATYKAN ? PADWA - WENECJA ? 10 DNI

DZIE? 1 wtorek,22.04.2014

Zbi?rka uczestnik?w ok. godz. 06.00, przejazd na nocleg do G?rnejBawarii, w ok. Altoetting (tego dnia bez kolacji).

DZIE? 2 ?roda, 23.04.2014

?niadanie, przejazd do Altoetting, kt?re od ponad 1250 lat jest duchowym centrum Bawarii i najwa?niejszym miejscem pielgrzymkowym w Niemczech. Celem pielgrzymek jest Kaplica ?ask z "Czarn? Madonn?", gdzie miliony ludzi powierza tu swoje troski Matce Bo?ej, szukaj?c i znajduj?c pocieszenie. Tak?e papie? Benedykt XVI., kt?ry urodzi? si? niedaleko st?d, pielgrzymowa? wielokrotnie do Altoetting, z kolei o wizycie Jana Paw?a II przypomina "papieska lipa" zasadzona w 1980 roku. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok. Florencji.

DZIE? 3 czwartek, 24.04.2014

?niadanie i przejazd do stolicy Toskanii -Florencji. Zobaczymy ko?ci?? Santa Croce z nagrobkami s?awnych Florenty?czyk?w, Piazza del Duomo, baptysterium, katedr? Santa Maria del Fiore, Wie?? Giotta, Piazzadella Signoria, Palazzo Vecchio, Most Z?otnik?w na rzece Arno. Nast?pnie przejazd do ??redniowiecznego skarbu Toskanii? ? Sieny. Zobaczymy zabytkow? star?wk? z Katedr? Matki Bo?ej Wniebowzi?tej oraz Piazza del Campo - jeden z najwspanialszych plac?w Europy wybrukowany ceg?? i marmurem. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w okolicy Perugii.

DZIE? 4 pi?tek, 25.04.2014

?niadanie, przejazd do Asy?u na zwiedzanie miasta ?w. Franciszka: Bazylika ?w. Franciszka z krypt? i grobowcem ?wi?tego, ko?ci?? ?w. Klary, dom ?w. Franciszka, Porcjunkula i Bazylika S. Maria degli Angeli. Przejazd do Greccio, kolejnego miejsca bliskiego ?w. Franciszkowi, kt?ry cz?sto powtarza?: "w ?adnym wielkim mie?cie nie wiedzia?em tylu nawr?ce?, jak w tym ma?y Greccio", zobaczymy kaplic? ???bka, w kt?rej ?w. Franciszek urz?dzi? pierwszy ???bek w noc Bo?ego Narodzenia 1223 r.; cel? ?w. Franciszka, pierwszy ko?ci?? po?wi?cony Biedaczynie z Asy?u wzniesiony wkr?tce po jego kanonizacji. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok. Rzymu.

DZIE? 5 sobota, 26.04.2014

Po ?niadaniu przejazd do centrum Rzymu i Watykanu, Msza ?w., udzia? w uroczysto?ciach przygotowuj?cych do kanonizacji b?. Jana Paw?a II, w miar? mo?liwo?ci zwiedzanie zabytk?w Wiecznego Miasta: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, Plac Hiszpa?ski z kolumn? Matki Bo?ej Niepokalanej oraz s?ynnymi Schodami Hiszpa?skimi, Fontanna di Trevi. Przejazd do hotelu na obiadokolacj? i nocleg, odpoczynek przed jutrzejszym wielkim ?wi?tem.

DZIE? 6 niedziela, 27.04.2014 ? KANONIZACJA JANA PAW?A II i JANA XXIII

Pobudka we wczesnych godzinachrannych, odbi?r pakiet?w ?niadaniowych i przejazd na Plac ?w. Piotra.Udzia? w uroczystej kanonizacji Jana Paw?a II oraz Jana XXIII oraz dalszych uroczysto?ciach, ew. w miar? mo?liwo?ci kontynuacja zwiedzania zabytk?w Rzymu. Wieczorempowr?t do hotelu na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 7 poniedzia?ek, 28.04.2014

Po ?niadaniu przejazd do przejazd do Watykanu, gdzie w miar? mo?liwo?ci w Bazylice ?w. Piotra pomodlimy si? przy grobie ?w. Jana Paw?a II. Po?egnanie Rzymu, przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok. Padwy lub Wenecji.

DZIE? 8 wtorek, 29.04.2014

?niadanie, przejazd do Padwy, gdzie zobaczymy trzynastowieczn? Bazylik? ?w. Antoniego zwan? ?cudem Padwy? z sarkofagiem ?wi?tego oraz kaplic? polsk?; plac Prato della Valle, Uniwersytet, Star?wka. Udamy si? do klasztoru i ko?cio?a pod wezwaniem ?w. Justyny, gdzie s? przechowywane i otaczane czci? relikwie ?w. ?ukasza; znajduje si? tutaj marmurowy sarkofag ?wi?tego z p?askorze?bami. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 9 ?roda, 30.04.2014

?niadanie i przejazd na zwiedzanie Wenecji ? poznamy wyj?tkowe miasto po?o?one na 118 wyspach, zobaczymy Bazylik? ?w. Marka, Pa?ac Do??w, Wie?? Zegarow?, Most Westchnie?. Spacer urokliwymi, tajemniczymi uliczkami po dzielnicy Rialto. Przejazd na p??n? obiadokolacj? i nocleg do Czech.

DZIE? 10 czwartek, 01.05.2014

Przejazd powrotny przez Czechy do Polski, po przekroczeniu granicy obiad po?egnalny, powr?t na miejsce zbi?rki w godz. p??nowieczornych, zako?czenie pielgrzymki.

 

Termin:      22.04 ? 01.05.2014

Cena:      2450 z?/os.

Cena obejmuje:

  • przejazdy komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar, DVD/video)
  • 9 nocleg?w w hotelach *** w pokojach 2,3-os. z ?azienkami
  • 9 ?niada?, 8 obiadokolacji, 1 obiad
  • opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • ubezpieczenie w TUiR ?Allianz?: KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ? i NNW do 1300 ?
  • pami?tkow? odznak? pielgrzyma

Cena nie obejmuje:

bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w, op?at za miejscowych przewodnik?w, zestawy audio-guide, op?at za komunikacj? miejsk?, op?at za podatek miejski w Rzymie, itp. (na ten cel nale?y posiada? ok. 100 ?); napoj?w do obiadokolacji.

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: dow?d osobisty lub paszport.