Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cesarska wyprawa - Chiny - 12 dni

Cesarska Wyprawa - CHINY 12 dni

Cesarska Wyprawa

CHINY - dawniej odleg?e, niedost?pne i nieznane - dzi? odkrywaj? przed ?wiatem swoje skrywane przez wiele tysi?cy lat tajemnice, demonstruj??wiatu swoje skarby. Bogactwo zabytk?w, wykreowane r?k? cz?owieka cuda ?wiata, bajeczne miejsca stworzone przez sam? natur?, niezwyk?a kultura i d?uga historia - to tylko cz??? atrakcji, jakie zaoferowa? mo?e Pa?stwo ?rodka. Dzisiejsze Chiny to niezliczone relikty przesz?o?ci, pe?na uroku sztuka, tradycja i naturalne pi?kno malowniczych krajobraz?w. To nowoczesno?? wielomilionowych miast i niespotykane tempo przemian gospodarczych i spo?ecznych. To tak?e ludzie - skromni, pracowici, rado?ni i niezwykle serdeczni. Ka?da wizyta w tym zajmuj?cym ogromn? powierzchni? Ziemi kraju dostarcza niezapomnianych prze?y?, wra?e?i wspomnie?. Najstarsza cywilizacja ?wiata oczarowuje bowiem i urzeka ka?dego, kto ma okazj? si? z ni? zetkn??...

Dzie? 1: 15.04.15

ChinyZbiorka na lotnisku w Warszawie w hali odlot?w o godz. 04.40, wylot do Pary?a o godz. 06.40. Przylot do Pary?a o godz. 09.05, wylot do Pekinu o godz. 13.50.

Dzie? 2: 16.04.15

ChinyPrzylot do Pekinu o godz. 05.45, odbi?r baga?y, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i ?niadanie. Po kr?tkim odpoczynku udamy si? na Plac Tiananmen (Plac Niebia?skiego Spokoju) - najwa?niejszy plac w Chinach(i jednocze?nie - najwi?kszy plac miejski na ?wiecie) stanowi?cy ?cis?e centrum stolicy. Ten ogromny obszar (440 ha) otoczony jest bry?ami pot??nych gmach?w - s? to Mauzoleum Mao Zedonga, budynek Zgromadzenia Ludowego oraz budynek Muzeum Chi?skiej Rewolucji.Zobaczymy Zakazane Miasto (Zimowy Pa?ac Cesarski), czyli najwi?kszy i najlepiej na ?wiecie zachowany ?redniowieczny obiekt architektoniczny, pochodz?cy z 1420 roku; rezydencja 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. Pot??ny kompleks budynk?w, zajmuj?cy 72 ha powierzchni, przez 5 wiek?w by? symbolem w?adzy i pot?gi urz?duj?cych w nim cesarzy. Dzi? jeden z najlepszych przyk?ad?w architektury cesarskich Chin. Obiad, po kt?rym odwiedzimy Pa?ac Letni, czyli cesarsk? rezydencj? z XVIII w., z najlepiej w ca?ych Chinach zachowanym cesarskim ogrodem. Ca?o?? stanowi znakomite po??czenie pi?knej scenerii (jezioro Kunming, Wzg?rze D?ugowieczno?ci) z bogactwem architektury (liczne pawilony, D?uga Galeria , Marmurowa ??d?).Przejazd do hotelu na nocleg.

Dzie? 3: 17.04.15

ChinyTego dnia po ?niadaniu wyruszymy by zobaczy? jedn? z najbardziej zadziwiaj?cych budowli na ?wiecie- Wielki Mur. Niezwyk?e przedsi?wzi?cie pierwszego w historii Chin cesarza, kt?ry w roku 221 p.n.e. postanowi? stworzy? kolosaln?, obronn? fortyfikacj?. W ci?gu 10 lat powsta?o ponad 5 tys. km muru, kt?ry dzi? uwa?any jest za jeden z cud?w ?wiata. Odcinek Wielkiego Muru, kt?ry zobaczymy, usytuowany jest w miejscowo?ci Badaling (ok. 80 km od Pekinu) i pochodzi z okresu panowania dynastii Ming. W drodze powrotnej zatrzymamy si? przy ?wi?tej Drodze Grobowc?w Cesarzy ?to najwi?ksza na ?wiecie nekropolia cesarska usytuowanaok. 30 km od Pekinu udost?pnia zwiedzaj?cym tylko 2 spo?r?d 13 znajduj?cych si? na jej terenie grobowc?w. Jeden z nich - grobowiec Chengzu - zawiera ekspozycj? przedmiot?w wydobytych na terenie nekropolii. Ca?o?? terenu strze?ona jest przez stoj?ce po obu stronach ?wi?tej Drogi kamienne postacie ludzi i zwierz?t. Powr?t do hotelu w Pekinie na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 4: 18.04.15

Po ?niadaniu poznamykolejnysymbolu Pekinu, najwi?kszy obiekt sakralny cesarskich Chin, ?wi?tyni? Nieba. Wybudowana w 1420 roku, by?a miejscem, w kt?rym kolejni cesarze modlili si? o urodzaj i pomy?lne zbiory. Imponuj?ca budowla - Pawilon Mod??w o Pomy?lne Plony - stanowi centralny punkt ?wi?tyni.Na koniec z zewn?trz zobaczymy obiekty Igrzysk Olimpijskich z2008 r.- Ptasie Gniazdo oraz Wodny Sze?cian (p?ywalnia).Czas wolny na zakupy, obiadokolacja.Przejazd nocnym poci?giem do Xian (miejsca sypialne).

Dzie? 5: 19.04.15

Chiny Przyjazd do Xian, spotkanie z lokalnym przewodnikiemi przejazd na ?niadanie, po kt?rym zobaczymy mury miejskie.Pochodz?ce z XIV w. i otaczaj?ce najstarsz? cz??? miasta s? jedynymi w ca?o?ci zachowanymi murami miejskimi w Chinach. Ta obronna fortyfikacja zbudowana zosta?a w pierwszych latach panowania dynastii Ming na ruinach dawnych mur?w z VII wieku. Nast?pnie Wielka Pagoda Dzikiej G?si - zbudowana w po?owie VII w. ceglana pagoda sta?a si? symbolem miasta. Towarzysz?ca jej ?wi?tynia powsta?a jako dar z?o?ony matce przez jednego z cesarzy dynastii Tang. Ta imponuj?ca, 64-metrowa budowla by?a miejscem, w kt?rym przechowywano teksty buddyjskie przywiezione do Chin z Indii przez s?ynnego mnicha buddyjskiego XuanZanga. Nast?pnie wizyta w Muzeum Armii Terakotowej. Odkryta w 1974 r., pochodz?ca z III w. p.n.e., licz?ca ok. 8 tys. ?o?nierzy terakotowa armia stoi na stra?y grobowca pierwszego chi?skiego cesarza. Ta wierna kopia dawnych si? obronnych maj?ca ponad 2 tys. lat uznana zosta?a za jeden z cud?w ?wiata. Naturalnej wielko?ci postacie o ind. cechach wygl?du ustawione w pe?nym rynsztunku bojowym to niezwyk?y dow?d pot?gi cesarza i mo?liwo?ci ?wczesnych artyst?w. Obiadokolacja i nocleg w Xi`an.

Dzie? 6: 20.04.15

?niadanie i kontynuacja zwiedzania Xian: odwiedzimy Wielki Meczet - niezwyk?y, unikalny przyk?ad po??czenia architektury Islamu z tradycyjn? architektur? chi?sk?, centrum ?ycia religijnego muzu?ma?skiej mniejszo?ci narodowej, zamieszkuj?cej Xi'an. Wybudowany w po?owie VIII w. jest najwi?ksz? i najlepiej zachowan? tego typu ?wi?tyni? w ca?ych Chinach. Obiad, po kt?rym przejazd poci?giem wielkich pr?dko?ci do Luoyang, zakwaterowanie i obiadokolacja.

Dzie? 7: 21.04.15

Chiny Po ?niadaniu ca?odzienna wycieczka do s?ynnego klasztoru Shaolin?to ?wi?tynia i klasztor usytuowane na stokach g?ry Songshan - jednej z pi?ciu chi?skich, ?wi?tych g?r taoistycznych. S?awa ?wi?tyni si?ga pocz?tku VI wieku, kiedy przebywaj?cy tu hinduski tw?rca buddyzmu Zen, wprowadzi? system ?wicze? fizycznych dla mnich?w, kt?re da?y pocz?tek stylowi kung-fu. ?wi?tynia Shaolin nale?y do jednych z wa?niejszych ?wi?ty? buddyjskich w Chinach, jednak dla turyst?w miejsce to znane jest przede wszystkim jako staro?ytne centrum chi?skiej sztuki walki. We?miemy udzia? w pokazie sztuk alki prezentowanym przez adept?w klasztoru w Shaolin. Odwiedzimy Las Pag?d?unikalne miejsce poch?wku klasztornych mnich?w; pe?ne r??nej wielko?ci pag?d odzwierciedlaj?cych pozycj? mnicha w hierarchii klasztoru. Powr?t do Luoyang, obiadokolacja i nocleg.

Dzie? 8: 22.04.15

Chiny?niadanie i przejazd na zwiedzanie Grot Longmen.To wyj?tkowe ?wi?tynie buddyjskie, wyrze?bione w ska?ach. Najciekawsze obiekty pochodz? z okresu dynastii Tang.

Chiny Ta niezwyk?a kolekcja zawiera ok. 100 000 r??nej wielko?ci pos?g?w (maj?cych od kilku centymetr?w do nawet17 metr?w wysoko?ci). Nast?pnie ?wi?tynia Bia?ego Konia, czyli pie rwsza buddyjska ?wi?tynia w Chinach. Nazwa zwi?zana jest z legend? m?wi?c?, i? pierwsze ksi?gi buddyjskie zosta?y przywiezione do Chin przez hinduskich mnich?w, kt?rzy dotarli tu na bia?ych koniach. Odwiedzimy tak?e Festiwal Piwonii w Luoyang. Z piwoniami wi??e si? legenda tego miasta. Obecnie znanych jest ponad 700 odmian piwonii, kt?re wyst?puj? w rozmaitych kolorach. Najbardziej tradycyjne piwonie maj? kolor czerwony, r??owy, fioletowy i bia?y, ale znane s? te? odmainy ???te, zielone, a nawet czarne. Obiadokolacja i przejazd nocnym poci?giem do Szanghaju (miejsca sypialne).

Dzie? 9: 23.04.15

Chiny Przyjazd do Szanghaju, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i przejazd na ?niadanie. Spacer do za?o?onego w XVI w. Ogrodu YuYuan ? przyk?ad klasycznej sztuki projektowania ogrod?w, z mn?stwem skalnik?w, staw?w, ?cie?ek i pag?d. Nast?pnie odwiedzimy ?wi?tyni? Neftrytowego Buddy-miejsce przechowywania posag?w przywiezionych z Birmy. Kolejny punkt to Shanghai World Financial Center i podniebny spacer - wjazd na 100 pi?tro najwy?szego drapacza chmur w Chinach.Kolejn? atrakcj? b?dzie rejs po rzece Huang Pu, podczas kt?rego b?dzie mo?na podziwia? wspania?e widoki na ponad 20 milionowe miasto.Obiadokolacja, zakwaterowaniei nocleg.

Dzie? 10: 24.04.15

Po ?niadaniu kr?tki przejazd poci?giem do Suzhou ? miasta pe?nego pi?knych ogrod?w, uwa?anego za jedno z najpi?kniejszych miast w Chinach. Do dzi? Suzhou oczarowuje i przyci?ga do swych niezwyk?ych ogrod?w, kt?rych pi?kno podziwia? mo?na zawsze, niezale?nie od pory roku.Suzhou, usytuowane na brzegach licznych kana??w zyska?o sobie r?wnie? miano "Wenecji Wschodu". Zobaczymy Ogr?d Mistrza Sieci, najmniejszy, lecz najpi?kniejszy spo?r?d licznych ogrod?w tego miasta. Na niewielkim obszarze podziwia? mo?na prawdziwe dzie?o sztuki, znakomity przyk?ad mistrzowskiego projektu pochodz?cego z XVIII wieku. Ten niewielki, przydomowy ogr?d przyci?ga swoj? magi?, sk?ania do zadumy i refleksji i bez w?tpienia rozbudza wyobra?ni?. Przeja?d?ka po Wielkim Kanale i sieci w?skich, ma?ych kana??w to spojrzenie na dawne Chiny, jakich nie pozna si? w?druj?c ulicami nowoczesnych miast. Suzhouwreszcie to od wiek?w tak?e stolica jedwabiu.Wizyta w fabryce jedwabiu ? mo?liwo?? poznania procesu produkcji oraz dokonania zakup?w. Obiadokolacja, powr?t poci?giem na nocleg do Szanghaju.

Dzie? 11: 25.04.15

?niadanie, po kt?rym udamy si? na s?ynny Bund nad rzek? Huangpu. Malowniczy bulwar jest symbolem miasta. Rozci?gni?ta na ponad 1 km typowa europejska architektura prze?omu XIX/XX w. to pozosta?o?? dawnego Szanghaju, kiedy dominuj?c? rol? odgrywali tu Brytyjczycy i Francuzi. Nast?pnie ulica Nanjing ? ponad 2 km pasa? handlowy okre?lany jest mianem ulicy handlowej nr 1 w Szanghaju. Szeroka ulica otoczona jest z obu stron niezliczon? ilo?ci? sklep?w, dom?w towarowych i restauracji, zawsze jest tu pe?no ludzi. Odwiedzimy tak?e dzielnic? zwan? Koncesj? Francusk? i centrum handlowe Xintiandi, czas wolny. Obiadokolacja, po kt?rej transfer na lotnisko w Szanghaju. Odprawa lotniskowa i wylot do Pary?a o godz. 23.30

Dzie? 12: 26.04.15

Przylot do Pary?a o godz. 05.35, wylot do Warszawy o godz. 09.45. Przylot na lotnisko w Warszawie o godz. 12.00, zako?czenie wycieczki.

Termin:                 

15.04 ? 26.04.15

 

Cena:      7950 z?/os

Zapewniamy:

 • Bilety lotnicze wraz z op?atami lotniskowymi, baga?owymi i cateringiem
 • Zakwaterowanie w hotelach ***w pok. 2 os z ?azienkami i klimatyzacj?
 • Transfery klimatyzowanym autokarem
 • Przejazdy nocnymi poci?gami (miejsca sypialne) na trasie Pekin-Xi`anoraz Luoyang-Szanghaj
 • Przejazd poci?giem wielkich pr?dko?ci Xi'an-Luoyang(2 klasa)
 • Opiek? i informacj? turystyczn? pilota
 • Opiek? lokalnych przewodnik?w w j.ang.
 • Wy?ywienie: w Chinach ka?dego dnia ?niadanie i obiadokolacja z 1 szklank? napoju (do wyboru piwo, cola, woda),
 • Ubezp. Allianz KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 25 000 ? i NNW do 2500 ?

Przyk?adowe Hotele:

 • Pekin - Holiday Inn Express Temple of Heaven
 • Xi?an - City Hotel Xi'an
 • Luoyang - New Friendship Hotel
 • Shanghai - Holiday Inn Express Zhabei

Cena nie zawiera:

 • op?at za wiz? 220 z? i za po?rednictwo wizowe 50 z?
 • bilet?w wst?p?w
 • ewentualnych op?at za fotografowanie i filmowanie
 • napiwk?w
 • na bilety wst?p?w i atrakcje wg programu oraz napiwki nale?y posiada? 190 USD (kwota do przekazania pilotowi po przylocie do Pekinu).

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 m-cy od daty powrotu i wiza; paszport powinien posiada? co najmniej jedn? woln? stron? na wiz?.Prosimy o dostarczenie paszport?w wraz ze zdj?ciem i wype?nionym wnioskiem wizowym na 30 dni przed dat? wylotu

Ubezpieczenie nie obejmuje baga?u ani ryzyka koszt?w rezygnacji. Na ?yczenie istnieje mo?liwo?? ubezpieczenia od koszt?w rezygnacji za dodatkow? op?at? (5 % ceny wycieczki); ch?? ubezpieczenia nale?y zg?osi? do Wykonawcy najp??niej w ci?gu 7 dni od wp?aty zaliczki.

Dop?ata do pok. 1-os. wynosi 950 z?

CHINY(Chi?ska Republika Ludowa)

Chiny

Stolica: Pekin (Beijing)

Waluta: juan renminbi (RMB);nowe oznaczenie - China New Yuan (CNY)

1 CNY = 10 jiao = 100 fen?w

J?zyk urz?dowy: chi?ski (dialekt mandary?ski)

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udaj?cy si? do Chin musz? mie? wa?n? wiz? pobytow?. Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jako opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje wa?no?? posiadanej wizy jednokrotnej. Planuj?c podr?? do tych miejsc, nale?y pami?ta?, aby w chi?skich urz?dach konsularnych ubiega? si? o wiz? dwu- lub wielokrotn?.

PRZEPISY CELNE

Wwo??c do Chin ?rodki p?atnicze w kwocie powy?ej r?wnowarto?ci 5 tys. USD, cudzoziemcy obowi?zani s? do z?o?enia stosownej deklaracji celnej; na jej podstawie przy wyje?dzie przeprowadzana jest kontrola i odprawa dewiz wywo?onych. Aby wywie?? nie zadeklarowane przy wje?dzie dewizy o r?wnowarto?ci od 5 tys. do 10 tys. USD, cudzoziemiec musi mie? pisemne zezwolenie banku, o kt?re mo?e wyst?pi?, przedstawiaj?c dokument podr??y (paszport) oraz dokumentacj? pochodzenia ?rodk?w p?atniczych. Je?li wywo?one ?rodki przekraczaj? r?wnowarto?? 10 tys. USD, opr?cz zezwolenia banku wymagana jest tak?e zgoda Biura Kontroli Dewizowej. W deklaracji celnej wjazdowej (declaration form for incomingpassengers) cudzoziemiec ma obowi?zek zg?osi? wszystkie warto?ciowe przedmioty, kt?re ma przy sobie (np. kamer? wideo, aparat fotograficzny, odbiornik radiowy, cenn? bi?uteri?). Nie wolno wwozi? narkotyk?w, broni, przedmiot?w ostrych, amunicji i materia??w wybuchowych, waluty chi?skiej, publikacji uznawanych przez prawo chi?skie za szkodliwe (w tym pornografii i wydawnictw krytykuj?cych w?adze i ustr?j ChRL oraz materia??w propaguj?cych dzia?anie zakazanych w Chinach sekt, np. Falungong), ?ywno?ci, ro?lin, prob?wek z krwi?. Podczas opuszczania terytorium ChRL nale?y wype?ni? tzw. deklaracj? wyjazdow? (declaration form for outgoingpassengers), zgodnie z kt?r? wolno wywie?? jedynie ograniczon? ilo?? alkoholu (zwykle jest to 1 litr, nie mo?e znajdowa? si? w baga?u podr?cznym), kamer, laptop?w, aparat?w fotograficznych o warto?ci przekraczaj?cej 5 tys. CNY, waluty chi?skiej w got?wce w kwocie wy?szej ni? 20 tys. CNY (lub 5 tys. USD), d?br kultury, zagro?onych gatunk?w ro?lin i zwierz?t, przeka?nik?w i odbiornik?w radiowych, a tak?e wszelkich pr?bek, przedmiot?w przeznaczonych do handlu, reklam i og?osze?. Nie respektowanie tych przepis?w karane jest konfiskat? zakwestionowanych artyku??w przy przekraczaniu granicy. Bez certyfikatu zakupu nie wolno wywozi? dzie? sztuki, rzadkich wydawnictw, wyrob?w z kamieni szlachetnych oraz samych kamieni szlachetnych.

PRZEPISY PRAWNE

Uczestnictwo w jakichkolwiek demonstracjach lub rozdawanie ulotek nie jest tolerowane i mo?e narazi? na aresztowanie. Przebywanie w stanie nietrze?wym w miejscach publicznych nie jest akceptowane i stanowi wykroczenie. Posiadanie i za?ywanie narkotyk?w jest zabronione. Za przest?pstwa zwi?zane z narkotykami prawo chi?skie przewiduje surowe kary, z kar? ?mierci w??cznie. Za pope?nione przest?pstwa cudzoziemcom gro?? kary okre?lone w przepisach prawa miejscowego. Posiadanie narkotyk?w jest surowo karane, do kary ?mierci w??cznie. Dopuszczenie si? przez cudzoziemc?w drobniejszych wykrocze? skutkuje zwykle natychmiastowym wydaleniem z Chin. Prostytucja jest zakazana, cudzoziemcom za korzystanie z niej gro?? wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolno?ci do 10 dni.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA

Wa?na ksi??eczka szczepie? jest wymagana, je?li turysta przybywa z kraju lub regionu umieszczonego na li?cie zagro?e? epidemiologicznych WHO. Przed przekroczeniem granicy nale?y wype?ni? deklaracj? zdrowotn?. Nie wpuszcza si? do Chin chorych na gru?lic?, tr?d, tyfus i choler?, os?b zara?onych wenerycznie, a tak?e chorych psychicznie. Od czasu epidemii SARS, tj. od kwietnia 2003 r., podr??ni s? obowi?zani do zg?aszania chi?skim s?u?bom sanitarno-epidemiologicznym takich objaw?w jak wysoka gor?czka, kaszel, symptomy przezi?bienia. Wszystkim podr??nym przybywaj?cym do Chin mierzona jest przy u?yciu elektronicznych skaner?w temperatura cia?a. W Chinach nadal odnotowuje si? zwi?kszon? liczb? zachorowa? na ???taczk? pokarmow? typu A - zalecane jest szczepienie profilaktyczne. Tury?ci cz?sto uskar?aj? si? na biegunki i zatrucia pokarmowe - przyczyn? takich dolegliwo?ci jest najcz??ciej ?ywienie si? w przygodnych zak?adach gastronomicznych nie przestrzegaj?cych norm sanitarnych. Aby unikn?? dolegliwo?ci gastrycznych, produkty spo?ywcze, szczeg?lnie owoce, nale?y dok?adnie my? przed spo?yciem. Nie jest wskazane picie nie przegotowanej wody z kranu. W po?udniowej cz??ci Chin, na po?udnie od 25 r?wnole?nika, wyst?puje zagro?enie ameb?, malari?, gor?czk? tropikaln?. W regionach wiejskich Chin po?udniowych wyst?puje zagro?enie wirusowym zapaleniem opon m?zgowych, kt?re jest roznoszone przez komary. W Tybecie i w innych regionach wysokog?rskich nie nale?y pi? nie przefiltrowanej wody. Opieka medyczna - poza rejonami g??bokiego interioru (Tybet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia Wewn?trzna, cz??? Sichuanu, Guizhou i Yunnanu) - nie stanowi problemu. W wielkich miastach dzia?aj? szpitale wszystkich specjalno?ci, wyposa?one w najnowocze?niejsz? aparatur? medyczn?. Op?ata za wizyt? u lekarza wynosi od 20 do 100 USD. Cena za dob? pobytu cudzoziemca w szpitalu wynosi od 60 do 200 USD i nie obejmuje koszt?w us?ug medycznych, bada? ani lek?w, za kt?re p?aci si? dodatkowo. Koszty operacji wynosz? od kilkuset dolar?w ameryka?skich do kilkudziesi?ciu tysi?cy. W najwi?kszych miastach Chin w zagranicznych klinikach us?ugi medyczne i stomatologiczne ?wiadczone s? na ?wiatowym poziomie, co wi??e si? z niezwykle wysokimi kosztami (wizyta lekarska od 90 USD). Ze wzgl?d?w praktycznych przed przyjazdem do Chin lepiej zaopatrzy? si? w podstawowe leki krajowe, gdy? popularne jest tu leczenie specyfikami medycyny chi?skiej, kt?re nie maj? odpowiednik?w w polskiej farmakologii. Osoby ze schorzeniami uk?adu kr??enia powinny unika? podr??y do rejon?w wysokog?rskich (Tybet, Sichuan, Yunnan, Qinghai, Gansu, Xinjiang). Wybieraj?c si? do Chin, nale?y koniecznie uwzgl?dni? wyst?puj?ce w ostatnim czasie zagro?enie wirusem ptasiej grypy. Aby nie nara?a? si? na ryzyko infekcji, nale?y unika? podr??owania po prowincjach, w kt?rych wykryto ogniska choroby (np. Tybet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewn?trzna), nie je?? mi?sa drobiowego niewiadomego pochodzenia, unika? styczno?ci z ptactwem, jak r?wnie? dok?adnie ?ledzi? sytuacj? epidemiologiczn?.

PODRӯOWANIE PO KRAJU

Niemal ca?e terytorium ChRL jest dost?pne dla cudzoziemc?w, z wyj?tkiem oznakowanych stref wojskowych, stref przygranicznych oraz innych obszar?w, do kt?rych wst?p jest ograniczony. Odst?pstwem od tej regu?y s? regiony, w kt?rych przyjmuje si? wy??cznie zorganizowane grupy turystyczne (np. Tybet, p??nocno-zachodni Xinjiang, niekt?re parki narodowe). Podr??uj?c po Chinach, trzeba liczy? si? z konieczno?ci? dokonywania op?at na poczet obowi?zkowego ubezpieczenia za jazd? autobusami dalekobie?nymi lub op?at turystycznych zwi?zanych z przebywaniem w miejscach atrakcyjnych pod wzgl?dem kulturowym, historycznym lub przyrodniczym. Najbezpieczniejszym i do?? tanim ?rodkiem transportu jest kolej. Miejscowe linie lotnicze szybko si? modernizuj? i obecnie oferuj? przyzwoity poziom us?ug.

BEZPIECZE?STWO

Mimo odnotowywanego z roku na rok wzrostu liczby czyn?w kryminalnych poziom przest?pczo?ci w Chinach jest wci?? stosunkowo niski. Najcz?stsze s? kradzie?e kieszonkowe w miejscach ucz?szczanych przez turyst?w. Obecnie cudzoziemcy - kilka lat temu chronieni jeszcze przez prawo chi?skie - podlegaj? tym samym restrykcjom co obywatele ChRL; w niekt?rych przypadkach mo?na nawet m?wi? o dyskryminacji oraz wymuszaniu du?ych kwot pieni??nych. Warto w zwi?zku z tym ze szczeg?ln? uwag? odnosi? si? do przepis?w ruchu drogowego, jak r?wnie? nie uczestniczy? w sytuacjach potencjalnie zagra?aj?cych w?asnemu bezpiecze?stwu, bowiem sprawy s?dowe ci?gn? si? w Chinach latami, a interwencje urz?d?w konsularnych cz?sto nie s? respektowane przez lokalne w?adze. Polskie urz?dy konsularne maj? do czynienia z licznymi przypadkami kradzie?y dokument?w podr??y. Nale?y w?wczas natychmiast uda? si? na najbli?szy posterunek policji w celu uzyskania za?wiadczenia o kradzie?y paszportu. Zdarzaj? si? tak?e przypadki wymusze? pieni?dzy w w?tpliwej jako?ci lokalach rozrywkowych, punktach masa?u itp. oraz napady na turyst?w zagranicznych przebywaj?cych w odludnych miejscach (np. biwakuj?cych ?na dziko"). Nowym zjawiskiem zg?aszanym przez turyst?w jest kilkakrotne ?ci?ganie nale?no?ci z konta bankowego podczas p?acenia rachunku kart? p?atnicz? - zw?aszcza w restauracjach, barach, sklepach oraz podczas pobierania pieni?dzy z bankomat?w. Cudzoziemcy cz?sto wypo?yczaj? w Pekinie rowery, a w?a?ciciele wypo?yczalni ??daj? w zastaw dokument?w. Je?eli zdarzy si? kradzie? pojazd?w, w?a?ciciele ??daj? odszkodowa? si?gaj?cych kilkuset dolar?w. W lokalach zaleca si? pilnowanie swoich napoj?w w celu uchronienia si? przed dodaniem do nich niepo??danych substancji.

RELIGIA, OBYCZAJE

W Chinach nie spotyka si? szczeg?lnych restrykcji zwi?zanych ze zwiedzaniem przez turyst?w miejsc kultu. W klasztorach buddyjskich, ?wi?tyniach taoistycznych i meczetach islamskich nale?y zachowywa? si? z szacunkiem w?a?ciwym miejscom religijnym i respektowa? obowi?zuj?ce tam zalecenia, np. nie fotografowa? wn?trz zwiedzanych obiekt?w.

?WI?TA

?wi?tami pa?stwowymi w Chinach s?: 1 stycznia (Nowy Rok), Chi?ski Nowy Rok - tzw. ?wi?to Wiosny (?wi?to ruchome, zale?ne od kalendarza ksi??ycowego, zwykle przypada na koniec stycznia-pocz?tek lutego). Ustawowo wolne s? z tej okazji 3 dni, lecz w zale?no?ci od uk?adu dni w kalendarzu Chi?czycy maj? w zwi?zku z tymi ?wi?tami co najmniej tydzie? wolny od pracy, ?wi?to Zmar?ych przypada na prze?om marca i kwietnia, 1 maja (?wi?to Pracy), na prze?om wrze?nia i pa?dziernika wypada ?wi?to Festiwalu Smoczych ?odzi, ?wi?to ?rodka Jesieni lub Ciastek Ksi??ycowych r?wnie? wypada na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika, 1 pa?dziernika (?wi?to Narodowe - Utworzenia Chi?skiej Republiki Ludowej). Podczas tych ?wi?t nie pracuj? urz?dy, ale czynne s? sklepy, a w du?ych miastach domy towarowe s? otwarte nawet d?u?ej ni? w dni powszednie. W okresie ?wi?t ogromnie wzrasta krajowy ruch turystyczny. Miliony chi?skich podr??nych odwiedzaj? turystycznie atrakcyjne miejsca. Ceny bilet?w i us?ug s? w?wczas najwy?sze, mog? r?wnie? wyst?powa? trudno?ci z rezerwacj? hoteli i zakupem bilet?w komunikacyjnych.

PRZYDATNE INFORMACJE

Cudzoziemiec musi mie? przy sobie paszport z wa?n? chi?sk? wiz? - jest on niezb?dny m.in. przy meldowaniu si? w miejscu czasowego pobytu (hotele, pensjonaty), przy zakupie bilet?w na wszystkie rodzaje ?rodk?w komunikacji, a tak?e przy wej?ciu na lotniska i wymianie pieni?dzy w banku. Radzimy, wi?c przed udaniem si? na wycieczk? do Chin zrobienie kserokopii pierwszej strony swojego paszportu oraz strony, na kt?rej znajduje si? wa?na wiza chi?ska. Tak? kserokopi? nale?y nosi? przy sobie w innym miejscu ni? paszport. Podstawow? jednostk? monetarn? jest yuan, kt?ry dzieli si? na dziesi?? jiao, a ten na dziesi?? fen?w. W Chinach mo?na wyp?aci? got?wk? bezpo?rednio z bankomat?w przy pomocy mi?dzynarodowej karty kredytowej lub debetowej w bankomatach bank?w chi?skich, na kt?rych znajduje si? logo Maestro lub Visa. Zazwyczaj limit jednej wyp?aty wynosi 2500 RMB, jednak mo?na dokonywa? kilku wyp?at bezpo?rednio po sobie. Karty kredytowe s? zazwyczaj akceptowane, ale przed dokonaniem zakupu nale?y sprawdzi? mo?liwo?ci zap?aty kart?. Wi?kszo?? bankomat?w przyjmuje jedynie karty wydane przez chi?skie banki. Udaj?c si? w odleg?e rejony Chin, lepiej upewni? si? (np. przy zamawianiu hotelu), czy mo?na pos?u?y? si? tam konkretn? kart? p?atnicz?, lub zawczasu zaopatrzy? si? w got?wk?. Karty p?atnicze s? przyjmowane zwykle tylko w hotelach co najmniej ?redniej klasy oraz w wi?kszych sklepach i supermarketach w du?ych miastach. Ostatnio na po?udniu Chin (Kanton, Shenzhen) odnotowuje si? przypadki wyp?aty przez bankomaty fa?szywych banknot?w - o czym nale?y natychmiast powiadamia? miejscow? policj?. Nie nale?y udost?pnia? kart miejscowej obs?udze, kt?ra powinna zrealizowa? rachunek za pomoc? tzw. terminalu w obecno?ci klienta. Nale?y zapisa? numer konta bankowego, EC lub kart kredytowych, numeru telefonu do swojego banku oraz nazwy wydawcy kart na wypadek ich utraty lub kradzie?y. Wymiany dewiz mo?na dokona? w bankach i ich filiach na lotniskach, dworcach, w hotelach. Stanowczo przestrzega si? przed korzystaniem z przypadkowych us?ug wymiany pieni?dzy (proceder prawnie zabroniony, ponadto zdarzaj? si? oszustwa - istnieje du?e ryzyko otrzymania fa?szywych banknot?w chi?skich).

Przynajmniej na sze?? tygodni przed wyjazdem nale?y upewni? si? jakie szczepienia s? wymagane. Wymagania dotycz?ce szczepie? znacznie r??ni? si? w zale?no?ci od tego, jak? cz??? Chin b?dzie si? odwiedza?. Ze wzgl?du na wilgo? powietrza i smog w miesi?cach letnich, osoby z chorobami uk?adu oddechowego powinny szczeg?lnie na siebie uwa?a?. Niekt?re szpitale mi?dzynarodowe posiadaj? w?asne apteki, w kt?rych dost?pne s? lekarstwa importowane. Niestety, nie wszystkie zagraniczne leki mo?na znale?? w Chinach, a ich cena jest w wi?kszo?ci bardzo wysoka. Doradza si? zabranie wystarczaj?cych zapas?w w?asnych lek?w. Przy wwozie lekarstw, nale?y zabra? ze sob? recept?. Tylko w?wczas mo?liwy b?dzie ww?z lek?w do Chin.

Chi?ska karta SIM, telefon trzyzakresowy oraz zdj?ty SIM lock zapewni Pa?stwu mo?liwo?? po??cze? telefonicznych pod numerem miejscowym podczas podr??y. Karty SIM mo?na zakupi? na miejscu. Internet jest dost?pny w wi?kszo?ci hoteli oraz kawiarni internetowych w mie?cie. Wi?kszo?? z nich jest oznaczona z zewn?trz w spos?b widoczny znakiem.

Z j?zyk?w obcych najbardziej rozpowszechniony jest angielski. W hotelach i biurach podr??y w wi?kszo?ci przypadk?w mo?na si? nim porozumie?. W du?ych o?rodkach miejskich komunikacja r?wnie? nie b?dzie utrudniona - szczeg?lnie z m?odzie??. Na prowincji trzeba si? liczy? z trudno?ciami.

Taks?wki ?atwo rozpozna?, jest ich mn?stwo, s? generalnie bezpieczne i niedrogie. Zawsze prosz? mie? przy sobie wizyt?wk? hotelu. Znajduje si? na niej adres i nazwa hotelu w j. chi?skim, co pomo?e kierowcy dowie?? Pa?stwa we w?a?ciwe miejsce. Na lotniskach, w hotelach, na stacjach kolejowych oraz w miejscach turystycznych nale?y korzysta? z taks?wek czekaj?cych na postoju. Wszystkie taks?wki maj? liczniki, wi?c prosz? uwa?a? na osoby, kt?re pr?buj? negocjowa? cen? przed rozpocz?ciem podr??y.

Zakupy w Chinach s? narodowym sposobem sp?dzania wolnego czasu. Jednak markowe ubrania, papierosy, kosmetyki, DVD, itp. oferowane na ulicach po zni?kowych cenach s? kopiami. Podrabianie towar?w jest nielegalne i produkty te mog? zosta? skonfiskowane przy wyje?dzie. Chi?skie w?adze celne mog? za??da? dodatkowych op?at. W ma?ych sklepach i na targowiskach nale?y si? targowa?. Niekt?re wyprzeda?e mog? wydawa? si? atrakcyjne, ale nale?y podchodzi? do nich rozwa?nie i p?aci? jedynie ceny, kt?re wydaj? si? Pa?stwu rozs?dne. W du?ych sklepach nie negocjuje si? cen, ale mo?na poprosi? o zni?k?.

Antyk?w, kt?re nie posiadaj? czerwonej piecz?tki w?adz chi?skich nie mo?na wywie?? z kraju. Urz?dy i przedsi?biorstwa pracuj? w Chinach od poniedzia?ku do pi?tku zwykle od 8.00 do 17.00, z przerw? na obiad. Nie dotyczy to sklep?w i firm us?ugowych, kt?re pracuj? w ka?dy dzie? tygodnia. Sklepy rzadko s? zamykane przed godzin? 20.00. Jedzenie jest zr??nicowane, og?lnie smaczne i niedrogie. Tam gdzie kelnerzy nie m?wi? po angielsku, nale?y wybiera? restauracje z ilustrowanym menu. Je?eli cierpi? Pa?stwo na alergie lub pozostaj? na diecie, zaleca si? poproszenie o przet?umaczenie na j. chi?ski i skonsultowanie z personelem restauracji. Woda butelkowana jest powszechnie dost?pna. Wod? z kranu nale?y przegotowa? przed spo?yciem.

Og?lny numer alarmowy 110.