Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AUSTRIA

(Republika Austrii)

Stolica: Wiede?
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: niemiecki

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y upraw?niaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezale?nie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie to?samo?ci.
W przypadku pobytu nie przekraczaj?cego trzech miesi?cy obywatele UE uzyskuj? prawo pobytu w innym pa?stwie cz?onkowskim bez ?adnych dodatkowych warunk?w i formalno?ci, poza konieczno?ci? posiadania wa?nego dowodu to?samo?ci lub paszportu.
Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie
w przypadkach zagra?aj?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do Austrii pozostaje aktualny w stosunku do os?b, kt?re wydalono na mocy decyzji s?du.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z norm? unijn?. Turyst?w obowi?zuj? ograniczenia ilo?ciowe dotycz?ce wwozu towar?w przeznaczonych do osobistego u?ytku i nie podlegaj?cych odsprzeda?y. Okre?lenie ?do u?ytku osobistego? obejmuje przeznaczenie przewo?onych towar?w na prezenty, lecz ich sprzeda? jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskat? oraz dodatkow? kar?. Przewo?one towary uznaje si? za przeznaczone ?do u?ytku osobistego?, je?eli nie przekraczaj? okre?lonych ilo?ci, np. papierosy ? 200 szt., cygaretki ? 400 szt., cygara ? 200 szt., tyto? ? 1 kg, spirytus ? 10 l, wino ze zwi?kszon? zawarto?ci? alkoholu (np. sherry, porto) ? 20 l, wino ? 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musuj?cego), piwo ? 110 l. Osoby, kt?re nie uko?czy?y 17. roku ?ycia, nie mog? przewozi? wyrob?w alkoholowych ani tytoniowych.

PRZEPISY PRAWNE
Posiadanie narkotyk?w jest zagro?one kar? pozbawienia wolno?ci. Wyj?tek stanowi? mog? niekt?re grupy lek?w zawieraj?cych substancje psychotropowe, powszechnie stosowane przy leczeniu okre?lonego typu schorze?. Turysta powinien je zadeklarowa? przed ewentualn? kontrol?.

MELDUNEK
Cudzoziemiec obowi?zany jest zameldowa? si? w ci?gu 3 dni od daty przybycia na terytorium Austrii. Tury?ci zatrzymuj?cy si? w hotelach lub schroniskach maj? obowi?zek w ci?gu 24 godzin zg?osi? sw?j pobyt i zarejestrowa? si? w ksi?gach go?ci. Organem meldunkowym s? urz?dy dzielnicowe i gminne. Aby uzyska? zameldowanie, nale?y wype?ni? formularz meldunkowy oraz okaza? paszport lub dow?d osobisty. Przed wyjazdem z Austrii trzeba si? wymeldowa?. Przepisy przewiduj? kar? grzywny do 726 EUR za niedope?nienie b?d? nieterminowe dope?nienie obowi?zku meldunkowego. Nie wnosi si? natomiast ?adnych op?at meldunkowych.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych honoruje si? w zakresie, w jakim zosta?y zawarte. W Austrii nie ma obowi?zku ubezpiecze? osobowych, jednak ze wzgl?du na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu zalecane jest wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego, kt?re pokrywa koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, transportu z miejsca wypadku do szpitala, jak i transportu chorego do Polski. Osoba nie maj?ca odpowiedniego ubezpieczenia obejmuj?cego koszty transportu musi liczy? si? ze szczeg?lnie wysokimi, id?cymi w tysi?ce euro, kosztami, kt?re nie s? finansowane przez NFZ.
Osoby op?acaj?ce sk?adki na NFZ maj? prawo do skorzystania w Austrii z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Nale?y przy tym pami?ta?, ?e nie ka?dy rodzaj pomocy medycznej jest dost?pny w ramach ubezpieczenia NFZ ? m.in. osoby, kt?re nie maj? odpowiednich ubezpiecze?, b?d? obci??ane kosztami tzw. akcji ratunkowych (przyjazd karetki, dow?z do szpitala itp.). Udaj?c si? do lekarza lub szpitala, w przypadku wyjazd?w turystycznych nale?y mie? dokument potwierdzaj?cy fakt ubezpieczenia: Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego ? EKUZ. Dodatkowo niezale?nie od posiadanego ubezpieczania nale?y si? liczy? z rycza?tow? op?at? od 10 do 15 euro za dob? pobytu w szpitalu.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie istniej? zagro?enia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma problem?w z dost?pem do opieki medycznej. Wizyta u internisty kosztuje ok. 60 EUR. Cena jednej doby szpitalnej wynosi od 500 do 1000 EUR (na oddzia?ach intensywnej opieki medycznej mo?e by? wy?sza). Poziom opieki medycznej jest wysoki.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Mi?dzynarodowe prawo jazdy nie jest obowi?zkowe. Osoby, kt?re nie uko?czy?y 18. roku ?ycia, nie mog? prowadzi? pojazd?w mechanicznych, nawet je?li maj? prawo jazdy. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzgl?dnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzaj?ca wniesienie op?aty za korzystanie z p?atnych dr?g. Ceny winiet w 2011 r. wynosz?:
? dla jedno?lad?w (kategoria A): roczna ? 30,40, EUR, 2-miesi?czna ? 11.50.EUR, 10-dniowa ? 4,50 EUR;
? dla samochod?w do 3,5 t (kategoria B): roczna ? 76,20 EUR (wa?na przez 14 miesi?cy: od 1 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2012 r.), 2-miesi?czna ? 22.90 EUR,
10-dniowa ? 7,90 EUR.
Brak naklejonej we w?a?ciwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowi?zkowym wykupieniem jednodniowej winiety zast?pczej w wysoko?ci 120 EUR. (sztywna rycza?towa wysoko?? op?aty wynika z przepis?w o op?atach drogowych).
Spos?b i miejsce przymocowania winiety jest przedstawiony w formie graficznej na jej odwrocie. Winiet? nale?y przyklei? w lewym g?rnym rogu przedniej szyby samochodu lub pod lusterkiem wstecznym. Winieta musi by? przyklejona, nie mo?e by? uszkodzona ani przeklejana. Z samego faktu zakupienia winiety nie wynika prawo do jazdy po p?atnych drogach, prawo to nabywa si? dopiero po przyklejeniu winiety we w?a?ciwym miejscu. Nieprzyklejona winieta traktowana jest tak samo jak nieskasowany bilet w ?rodkach komunikacji publicznej.
Niezatrzymanie pojazdu do kontroli b?d? manipulacje z przyklejaniem winiety gro?? dodatkow? grzywn? do 3000 EUR. Winiety s? do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a tak?e w oddzia?ach PZM w Polsce, na przej?ciach granicznych po?udniowej Polski oraz na niekt?rych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dr?g szybkiego ruchu obowi?zuj? ponadto dodatkowe op?aty za przejazd (np. tunelem).
Tury?ci poruszaj?cy si? samochodami powinni liczy? si? z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazd?w (szczeg?lnie wa?ne: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, tr?jk?ta ostrzegawczego i odblaskowej kamizelki, a w zimie tak?e ?a?cuch?w). Za z?y stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposa?enia gro?? wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu. Rygorystycznie egzekwowany jest obowi?zek przestrzegania ograniczenia pr?dko?ci. Egzekwowany jest obowi?zek zapinania pas?w bezpiecze?stwa na wszystkich siedzeniach samochodu. Dopuszczalna maksymalna zawarto?? alkoholu we krwi kierowcy to 0,1 promila. Wynik od 0,1 do 0,49 promila jest wykroczeniem zagro?onym kar? w zale?no?ci od wyniku oceny zdolno?ci do kierowania pojazdem ? oceny dokonuje policjant. Kierowca, u kt?rego stwierdzono zawarto?? alkoholu we krwi powy?ej 0,5 promila mo?e zosta? ukarany mandatem (od 218 do 5813 Euro) i odebraniem prawa jazdy lub kilkumiesi?cznym pozbawieniem wolno?ci, nawet, je?li nie doprowadzi? do kolizji.
Obowi?zuje zakaz rozmawiania podczas jazdy przez telefon kom?rkowy bez zestawu g?o?nom?wi?cego. Dodatkowe informacje dla kierowc?w mo?na znale?? na stronie internetowej: www.oeamtc.at
Od 2008 r. samochody osobowe, kombi i ci??arowe o masie ca?kowitej do 3,5 t musz? by? wyposa?one w opony zimowe na wszystkich ko?ach lub ?a?cuchy na ko?ach nap?dowych (?a?cuchy mog? zast?powa? opony zimowe tylko przy je?dzie po ?niegu), w warunkach zimowych, w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia. Obowi?zuje og?lny zakaz jazdy dla samochod?w ci??arowych w dni ?wi?teczne oraz w soboty od godz. 15 i niedziel? od godz. 00.00 do godz. 22.00. Szczeg??owe informacje o innych zakazach jazdy mo?na znale?? pod adresem http://www.wkv.at/sektionen/vk/verkehrsbehinderungen.htm.
Je?li turysta nie ma ?rodk?w p?atniczych na op?acenie mandatu, s?u?by graniczne lub policja mog? pobra? do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o warto?ci zbli?onej do wysoko?ci wymierzonej kary. Funkcjonariusz jest w?wczas obowi?zany do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu. Nale?y pami?ta?, ?e austriackie s?u?by graniczne dysponuj? pe?nymi uprawnieniami policyjnymi, z mo?liwo?ci? nak?adania mandat?w, zatrzymywania prawa jazdy oraz zatrzymywania w areszcie.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma szczeg?lnych ogranicze? w swobodnym poruszaniu si? po kraju.

BEZPIECZE?STWO
Nie ma szczeg?lnego zagro?enia przest?pczo?ci?, zdarzaj? si? jednak kradzie?e pieni?dzy i dokument?w (zw?aszcza w wi?kszych miastach).

?WI?TA
W niedziele i ?wi?ta sklepy w Austrii s? zamkni?te. Dni ?wi?teczne to: Nowy Rok, 6 stycznia, 1 maja, 15 sierpnia, 26 pa?dziernika, 1 listopada, 8 grudnia (wi?kszo?? sklep?w jest otwarta), Bo?e Narodzenie 25?26 grudnia oraz ?wi?ta ruchome, czyli w 2011 r. Wielkanoc 24-25 kwietnia, Wniebo?wst?pienie 2 czerwca, ?wi?to Zes?ania Ducha ?wi?tego 13 czerwca, Bo?e Cia?o 23 czerwca.

PRZYDATNE INFORMACJE:
? W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagaj?cego interwencji nale?y powiadomi? policj? (tel. 133), stra? po?arn? (tel. 122) lub pogotowie ratunkowe (tel. 144). Po??czenia te s? bezp?atne. W Wiedniu mo?na r?wnie? skorzysta? z pomocy medycznej pod numerem tel. 141 (op?aty pobierane za pomoc medyczn? s? znacznie ni?sze ni? za pomoc pogotowia ratunkowego). Dzia?a tak?e uniwersalny numer pomocy ? tel. 112, pod kt?ry mo?na dzwoni? w ka?dej sprawie.
? Urz?dy w Austrii s? otwarte od poniedzia?ku do pi?tku, przy czym godziny ich otwarcia s? r??ne. Wi?kszo?? urz?d?w przyjmuje interesant?w od 8.00 do 14.00. We czwartki niekt?re urz?dy s? otwarte r?wnie? po po?udniu.
? Banki s? z regu?y czynne od poniedzia?ku do pi?tku od 8.00 do 15.00, a w czwartki do 17.00 (z przerwami na lunch 12.30?13.30). Sie? bankomat?w jest rozbudowana i funkcjonuje sprawnie.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14372&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696