Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kr?lestwo Belgii
Stolica: Bruksela

Waluta: euro (EUR)
J?zyki urz?dowe: niderlandzki, francuski, niemiecki - w zale?no?ci od regionu
Inne j?zyki: angielski

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) na terytorium Kr?lestwa Belgii do 90 dni jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to?samo?ci. Prawo swobodnego przemieszczania si? i pobytu otrzymuje te? cz?onek rodziny obywatela UE, niezale?nie od jego przynale?no?ci pa?stwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagra?aj?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Turyst?w podr??uj?cych po krajach Unii Europejskiej obowi?zuj? ograniczenia ilo?ciowe dotycz?ce wwozu towar?w przeznaczonych do u?ytku osobistego i nie podlegaj?cych odsprzeda?y. Okre?lenie ?do u?ytku osobistego? obejmuje tak?e towary przewo?one z przeznaczeniem na prezenty. Sprzeda? jest naruszeniem prawa zagro?onym ich konfiskat? oraz dodatkow? kar?. W powa?niejszych przypadkach konfiskacie mo?e podlega? te? pojazd, kt?rym towary by?y przewo?one. Przyk?adowo, przewo?one towary uznaje si? za s?u??ce do u?ytku osobistego, je?eli przy wje?dzie do Belgii nie przekraczaj? one nast?puj?cych ilo?ci: 200 szt. papieros?w, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwi?kszon? zawarto?ci? alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musuj?cego), 110 l piwa. Osoby w wieku poni?ej 17 lat nie mog? przewozi? wyrob?w alkoholowych ani tytoniowych. Po przyst?pieniu Polski do UE znik?a mo?liwo?? ubiegania si? przez polskich turyst?w wracaj?cych do kraju o zwrot podatku VAT od towar?w zakupionych w krajach unijnych. Uwaga: przy rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego do Polski z pa?stwa cz?onkowskiego UE nale?y zap?aci? podatek VAT je?eli nie up?yn?? okres 6 miesi?cy od daty jego pierwszej rejestracji i posiada przebieg mniejszy ni? 6000 km (zwolnienie z podatku VAT nast?pi, gdy zostan? spe?nione oba warunki ??cznie tj. up?ynie co najmniej 6 miesi?cy od daty pierwszej rejestracji pojazdu i jego przebieg b?dzie wi?kszy ni? 6000 km).

MELDUNEK
Obywatele polscy w celach turystycznych mog? przebywa? na terenie Belgii 3 miesi?ce (90 dni). Zgodnie z prawem w przeci?gu 10 dni nale?y zg?osi? sw?j pobyt w urz?dzie gminy miejsca zamieszkania (nie dotyczy to os?b przebywaj?cych w hotelach, pensjonatach, wi?zieniach, szpitalach, gdzie meldunku dokonuje administracja tych zak?ad?w). Po przekroczeniu tego terminu nale?y opu?ci? terytorium Belgii. Urz?dy gminne z regu?y nie wydaj? ?adnego dokumentu potwierdzaj?cego 3 miesi?czny pobyt na terenie Belgii

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych s? w Belgii uznawane. Posiadanie zielonej karty nie jest obowi?zkowe. Uznaje si?, ?e pojazd zarejestrowany w Polsce ma (tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE) obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej. Inne ubezpieczenia s? zalecane, ale nie obowi?zkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dost?pne s? pod adresem internetowym: www.pbuk.com.pl/index2.html. W przypadku posiadania miejsca zameldowania na terenie Belgii istnieje obowi?zek przerejestrowania samochodu na tablice belgijskie.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie ma zagro?e? sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu dodatkowych szczepie?. Opieka medyczna jest og?lnie dost?pna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-35 EUR, doba pobytu w szpitalu - ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi si? koszty bada? i innych us?ug medycznych. Osoby op?acaj?ce w Polsce sk?adki na NFZ maj? - w nag?ych wypadkach - prawo do korzystania w ramach tego ubezpieczenia z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumentem, na kt?rego podstawie osoby przybywaj?ce w celach turystycznych mog? korzysta? w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a w przypadku podj?cia pracy - odpowiedni formularz serii E. Szczeg??owe informacje: www.nfz.gov.pl.
Zwrot koszt?w leczenia. Zgodnie z prawem belgijskim pacjent musi najpierw pokry? w ca?o?ci koszty ?wiadcze? medycznych, a nast?pnie ubiega? si? o ich zwrot w miejscowej, belgijskiej kasie chorych, przy czym kasa zwraca tylko cz??? koszt?w, pomniejszonych o tzw. udzia? w?asny pacjenta. Pacjent sam op?aca tak?e koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii, jak r?wnie? z Belgii do Polski. Jedynym wyj?tkiem jest wezwanie karetki do wypadku przy pracy.
Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nag?ych przypadkach mo?na bezpo?rednio zg?osi? si? do szpitala, przedstawiaj?c EKUZ. W przypadku leczenia szpitalnego belgijska kasa chorych przejmuje wi?kszo?? koszt?w, a op?aty, kt?re musi ponie?? pacjent, dotycz? rycza?tu za przyj?cie do szpitala, op?aty za ka?dy dzie? pobytu w szpitalu oraz dziennej op?aty za leki stosowane przy hospitalizacji. Sk?adaj?c wniosek do belgijskiej kasy chorych o zwrot koszt?w leczenia, nale?y do??czy? do wniosku orygina? wydanego przez lekarza lub zak?ad opieki zdrowotnej za?wiadczenia potwierdzaj?cego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz orygina?y wszystkich rachunk?w, dowod?w zap?aty, kserokopie recept itp. O zwrot koszt?w ?wiadcze? medycznych (pomniejszony o udzia? w?asny pacjenta) mo?na wyst?pi? tak?e po powrocie do Polski do oddzia?u NFZ w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Tak?e w tym przypadku nale?y przedstawi? orygina?y wszystkich rachunk?w, dowod?w zap?aty, kserokopie recept itp. Dodatkowe informacje na temat ubezpiecze? uprawniaj?cych do korzystania z pomocy medycznej w Belgii mo?na uzyska?:

  • na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl;
  • w belgijskich biurach regionalnych pomocniczej kasy chorych (Casse auxiliare d’assurance maladie-invalidité/Hulpas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering);
  • w biurach lokalnych belgijskich kas chorych (mutualité/ ziekenfonds);
  • w belgijskiej instytucji ??cznikowej: Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)/Rijksinstitut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), 211 Avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles, tel. (00 322) 739 7111, faks (00 322) 739 7291, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
W Belgii obowi?zuj? g?rne limity pr?dko?ci: na autostradach - 120 km/godz., na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla ka?dego kierunku) - 90 km/godz., na innych drogach na obszarze nie zabudowanym - 70 km/godz., na obszarze zabudowanym - 50 km/godz. Obowi?zuje tu generalna zasada pierwsze?stwa pojazd?w nadje?d?aj?cych z prawej strony. Wyj?tki od tej zasady s? sygnalizowane odpowiednimi znakami drogowymi. Obowi?zkowe jest zapinanie pas?w bezpiecze?stwa zar?wno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon kom?rkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Kary za przekroczenie pr?dko?ci wynosz? od ok. 140 do 400 EUR. Przekroczenie dozwolonej pr?dko?ci o 40 km/godz. (30 km/godz. na obszarze zabudowanym) mo?e by? te? powodem zatrzymania prawa jazdy. Szczeg?lnie dok?adnie sprawdzane s? dokumenty samochod?w ci??arowych i ich kierowc?w, a niedope?nienie jakichkolwiek formalno?ci (zw?aszcza przekroczenie limit?w czasu jazdy, usterki b?d? nieprawid?owo?ci w tachografach, brak winietek op?aty drogowej) karane jest bardzo wysokimi mandatami, si?gaj?cymi niekiedy kilku tysi?cy euro. Mandaty trzeba p?aci? niezw?ocznie got?wk?, pod rygorem unieruchomienia pojazdu a? do czasu wniesienia op?aty, co mo?e narazi? podr??uj?cego na dodatkowe koszty przymusowego parkowania pojazdu na parkingu policyjnym. Mi?dzynarodowe prawo jazdy nie jest obowi?zkowe. Uwaga: Polskie prawa jazdy starego typu utraci?y wa?no?? 30 czerwca 2006 r. Nie mo?na mie? praw jazdy wydanych przez wi?cej ni? jeden kraj cz?onkowski UE.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ?adnych ogranicze?. Belgia ma dobrze rozwini?ty system dr?g i bezp?atnych, o?wietlonych autostrad oraz g?st? sie? tanich po??cze? kolejowych.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14378&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696