Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CHORWACJA
(Republika Chorwacji)

Stolica: Zagrzeb
Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 HRK = 100 lipa;
J?zyk urz?dowy: chorwacki
Inne j?zyki: serbski, w?oski (Istria)

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy mog? wje?d?a? do Chorwacji i przebywa? w niej bez wizy do 90 dni, liczonych w okresie p?? roku. Okres wa?no?ci paszportu nie mo?e by? kr?tszy ni? dozwolony czas pobytu. Uwaga: Zaleca si?, aby osoby ma?oletnie podr??uj?ce bez opieki rodzic?w (opiekuna prawnego) posiada?y przy sobie zgod?, sformu?owan? w j?zyku angielskim i podpisan? przez opiekuna prawnego, z podanym jego adresem i numerem telefonu (nie dotyczy wpisanych na list? uczestnik?w wycieczek). Wjazd na terytorium Republiki Chorwacji dozwolony jest na podstawie paszportu lub (dotyczy obywateli kraj?w EOG) dowodu osobistego. Niekt?re instytucje chorwackie (banki, urz?dy, plac?wki zdrowia) mog? nie uznawa? dowod?w to?samo?ci innych ni? paszport. Je?eli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone post?powanie w zwi?zku z pope?nionym przest?pstwem lub wykroczeniem, w?a?ciwe organy mog? tymczasowo i za pokwitowaniem zatrzyma? jego dokument podr??y. Cudzoziemcy s? obowi?zani posiada? ?rodki finansowe niezb?dne do pokrycia koszt?w pobytu, przejazdu i wyjazdu w wysoko?ci minimum 100 EUR (lub r?wnowarto?? w walucie wymienialnej) na ka?dy dzie? pobytu, a w przypadku os?b maj?cych potwierdzone zaproszenie od chorwackiej osoby fizycznej lub prawnej albo voucher turystyczny - 50 EUR na dzie?.

PRZEPISY CELNE
Cudzoziemcy mog? wwozi? do Chorwacji bez op?at celnych przedmioty niezb?dne na czas podr??y b?d? wypoczynku turystycznego, a tak?e inne rzeczy nie maj?ce przeznaczenia handlowego. Zwolniony z c?a jest ww?z do 200 szt. papieros?w, do 1 l napoj?w wysokoprocentowych lub 2 l napoj?w o zawarto?ci alkoholu do 22%, 1 kg kawy lub herbaty na osob?. Przyw?z lek?w zawieraj?cych substancje narkotyczne wg wykazu na stronie www.poslovniforum.hr/zakoni/zszod03.asp ? tylko w ilo?ci niezb?dnej na czas podr??y; dokumentacj? medyczn? (informacja o chorobie, recepta) nale?y okaza? na granicy. Obecnie obowi?zuj?ce przepisy dotycz?ce wwozu ?ywno?ci w baga?u turystycznym na w?asne potrzeby w podr??y nie s? rygorystyczne, dozwalaj? na przywiezienie np. do 10 kg mi?sa i jego przetwor?w, nie nak?adaj? limit?w na przyw?z np. pieczywa i makaron?w. Sprz?t techniczny przeznaczony do u?ytku zawodowego (kamera, odbiornik TV, antena satelitarna itp.) powinien by? zg?oszony przy wje?dzie. ?odzie, jachty, skutery wodne do u?ytku w?asnego mo?na wwozi? za okazaniem dowodu w?asno?ci, przewozu musi dokonywa? b?d? w?a?ciciel ?odzi, b?d? zawodowy przewo?nik na podstawie zlecenia w?a?ciciela. Jedna osoba mo?e wwie?? i wywie?? walut? chorwack? do wysoko?ci 15 000 HRK, ww?z walut obcych bez zg?oszenia ? do 40.000 HRK. Podatek VAT (PDV) za zakupione towary o warto?ci na jednym rachunku powy?ej 500 HRK zwracany jest na podstawie formularza PDV-P (Poreski ?ek) przy wyje?dzie z kraju. Nie podlega zwrotowi podatek VAT za zakupione paliwo.

MELDUNEK
Cudzoziemiec jest obowi?zany dope?ni? obowi?zku meldunkowego w ci?gu 24 godzin po przekroczeniu granicy (dotyczy tak?e ?eglarzy). Chorwackie podmioty ?wiadcz?ce us?ugi noclegowe lub cumownicze s? zobowi?zane w ci?gu 12 godzin zg?osi? pobyt cudzoziemca w?a?ciwym organom. Nie wolno nocowa? poza miejscami do tego przeznaczonymi, np. w samochodach poza kempingami.

UBEZPIECZENIE
Wskazane jest ubezpieczenie si? na wypadek choroby i od nast?pstw nieszcz??liwych wypadk?w (NW), a w przypadku podr??y samochodem, opr?cz obowi?zkowego OC tak?e ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC).

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Tury?ci z Polski w nag?ych przypadkach obj?ci s? w Chorwacji bezp?atn? podstawow? opiek? medyczn?. Zaleca si? wykupienie polisy ubezpieczenia podr??nego, umo?liwiaj?cego pokrycie koszt?w bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 20-30 EUR, a pobytu w szpitalu ? ok. 50 EUR na dob? (bez koszt?w ew. operacji oraz lek?w). Apteki czynne w godz. 8.00-19.00 w dni robocze oraz do godz. 14.00 w soboty; w wi?kszych miastach s? apteki dy?urne, czynne ca?? dob?.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
W Chorwacji mo?na pos?ugiwa? si? polskim prawem jazdy (kieruj?cy powinien posiada? dow?d rejestracyjny pojazdu oraz dow?d ubezpieczenia OC). Nie jest wymagane posiadanie ?zielonej karty?. Ze wzgl?du na czasoch?onne procedury odszkodowawcze zaleca si? wykupienie polisy autocasco (AC). Autostrady s? p?atne. Kary za ?amanie przepis?w ruchu drogowego s? bardzo wysokie, w niekt?rych przypadkach nawet do 2000 Euro; bezwzgl?dnie nale?y przestrzega?:

  • ogranicze? pr?dko?ci, obowi?zku u?ywania ?wiate? mijania w nocy i w warunkach ograniczonej widoczno?ci oraz przez ca?? dob? w okresie zimowym.
  • obowi?zku zapinania pas?w bezpiecze?stwa na wszystkich zaj?tych siedzeniach w poje?dzie;
  • zakazu korzystania z telefonu kom?rkowego (dozwolona instalacja zestawu g?o?nom?wi?cego);
  • zasad parkowania (pojazdy parkuj?ce w niedozwolonych miejscach s? w kr?tkim czasie odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy karani wysokimi mandatami).

Uwaga! Dozwolony poziom zawarto?ci alkoholu w organizmie kieruj?cego wynosi 0,5 promila (dla kierowc?w zawodowych w trakcie wykonywania pracy ? 0,0 promila). Jednak spowodowanie wypadku przez kierowc?, w kt?rego organi?mie wykryto alkohol w ilo?ciach nawet ?ladowych, zawsze jest traktowane jako czyn pope?niony pod wp?ywem alkoholu i karane szczeg?lnie dotkliwie.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ogranicze?. Nale?y pami?ta?, i? podczas podr??y do Dubrownika i jego okolic przeje?d?a si? przez terytorium Bo?ni i Hercegowiny. Odcinki autostrad mog? by? czasowo zamykane ze wzgl?du na silny wiatr.

BEZPIECZE?STWO
Chorwacja jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemc?w. Kradzie?e i napady rabunkowe w miejscach publicznych zdarzaj? si? rzadko. Nale?y jednak unika? pozostawiania dokument?w i rzeczy warto?ciowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych; Chorwacja nie jest stron? Mi?dzynarodowej Konwencji o odpowiedzialno?ci hoteli za rzeczy wniesione. W rejonach granicz?cych z Serbi?, Czarnog?r? oraz Bo?ni? i Hercegowin? oraz w wysokich partiach g?r pozosta?o wiele nie rozbrojonych min i niewypa??w. Z ostro?no?ci? nale?y traktowa? oferty udzia?u w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), poniewa? prawo chorwackie nie wymaga od os?b prowadz?cych takie przedsi?wzi?cia ?adnych ?wiadectw kwalifikacji.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Cudzoziemcy mog? realizowa? p?atno?ci kartami kredytowymi lub p?atniczymi a tak?e czekami podr??nymi wi?kszo?ci znanych bank?w i agencji turystycznych. Euroczeki i czeki bankowe nale?y wymieni? na kuny. Zagraniczne waluty mo?na wymienia? na kuny w bankach, na poczcie oraz licznych punktach wymiany (Mjenja?nica), niewykorzystane kuny mo?na wymieni? na inn? walut?. Banki s? czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00, w soboty do godz. 13.00. Banki dy?urne w wi?kszych miastach czynne s? tak?e w niedziel?.
  • Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach b?d? z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego Ministerstwa Ochrony ?rodowiska jest niedozwolone.
  • U?ytkownicy jacht?w, ?agl?wek i ?odzi motorowych powinni przed podj?ciem ?eglugi skontaktowa? si? z najbli?szym kapitanatem (lu?ka kapetanija) w celu wniesienia obowi?zkowych op?at (wykup winiety), przedstawienia listy za?ogi itp. (zwolnione s? kajaki, rowery wodne oraz jednostki poni?ej 3 m d?ugo?ci z silnikiem do 5 kW mocy). Przew?z pasa?er?w niezgodnie z okre?lonymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i ?odziach motorowych traktowany jest rygorystycznie i grozi nawet przepadkiem ?odzi na rzecz skarbu pa?stwa.
  • Przestrzega si? przed pochopnym korzystaniem z pozornie atrakcyjnych (bardzo tanich) ofert po?rednik?w turystycznych, ze wzgl?du na ryzyko oszustwa. Zalecana jest tak?e ostro?no?? przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczanych na stronach internetowych przez w?a?cicieli apartament?w w Chorwacji. Wycofanie wp?aconej zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skr?cenia) czy w zwi?zku z nieodpowiednim standardem miejsca zakwaterowania mo?e okaza? si? niemo?liwe.
  • Telefony dy?urne: Centrum Dy?urne 112, policja 192, stra? po?arna 193, pogotowie 194, pomoc drogowa 1987.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14394&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696