Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZECHY

(Republika Czeska)

Stolica: Praga
Waluta: korona czeska (CZK), 1 CZK
J?zyk urz?dowy: czeski
Inne j?zyki: s?owacki

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie to?samo?ci.
Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagra?aj?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu.
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej s? dost?pne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne ? ?Informacje dla obywateli polskich wyje?d?aj?cych do innych kraj?w UE/EOG?. W przypadku pobytu nie przekraczaj?cego trzech miesi?cy obywatele UE nie potrzebuj? pozwolenia na pobyt. Przy pobycie d?u?szym (np. z powodu zatrudnienia, studi?w, prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej) obywatel UE mo?e wyst?pi? z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu. Wniosek taki nale?y z?o?y? do w?a?ciwej ze wzgl?du na miejsce pobytu jednostki policji ds. cudzoziemc?w i pogranicza.

PRZEPISY CELNE
Przew?z towar?w podlega ograniczeniom ilo?ciowym na og?lnych zasadach obowi?zuj?cych w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE
Na terenie Republiki Czeskiej posiadanie ww?z, wyw?z i udost?pnianie jakiejkolwiek, nawet minimalnej ilo?ci narkotyk?w, ?rodk?w odurzaj?cych jest niezgodne z obowi?zuj?cym prawem i podlega karze (pozbawienia wolno?ci od roku do 10 lat).

UBEZPIECZENIE, S?U?BA ZDROWIA
Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zast?pi?a dotychczasowy druk E111, umo?liwiaj?cy obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach cz?onkowskich. Aby j? otrzyma?, wystarczy zg?osi? si? do najbli?szego oddzia?u NFZ w Polsce. EKUZ uprawnia do korzystania wy??cznie z podstawowych us?ug medycznych i dlatego wyje?d?aj?cym za granic? zaleca si? wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpiecze? zdrowotnych, kt?re w razie konieczno?ci pokryj? koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r?wnie? koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest r?wnie? istotne np. w przypadku konieczno?ci transportu medycznego (?wiadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmuj? tych przypadk?w). Szczeg??owe informacje o EKUZ zamieszczone s? na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Wizyta u lekarzy i wystawianie recept s? odp?atne.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
W Republice Czeskiej uznawane jest polskie oraz mi?dzynarodowe prawo jazdy. Najistotniejsze informacje o zasadach ruchu drogowego:

 • obowi?zek ca?orocznej jazdy z w??czonymi ?wiat?ami mijania;
 • obowi?zek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposa?eniu samochodu;
 • ca?kowity zakaz u?ywania antyradar?w;
 • w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowi?zek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu;
 • obowi?zek u?ywania kierunkowskaz?w przy wyprzedzaniu rowerzyst?w;
 • obowi?zek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem ?miertelnym, a tak?e gdy dosz?o do uszczerbku na zdrowiu lub spowodowania szkody przekraczaj?cej warto?? 50 tys. CZK (ok. 7 tys. PLN)
 • obowi?zkowe opony zimowe w okresie od 01.11. do 31.03., bez wzgl?du na warunki pogodowe, kt?re w danym momencie panuj?. Nieprzestrzeganie powy?szych zasad jest karane mandatem (obowi?zuje, wprowadzony w 2008r. znak drogowy nakazuj?cy posiadanie tzw. wyposa?enia zimowego samochodu ? opony zimowe).
 • zakaz zatrzymywania si? i parkowania w miejscach zastrze?onych dla inwalid?w;
 • obowi?zek ograniczenia pr?dko?ci na terenie zabudowanym ? 50 km/godz., na terenie nie zabudowanym ? 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych na terenie zabudowanym ? 80 km/godz., na terenie nie zabudowanym ? 130 km/godz. (o ile znaki drogowe nie stanowi? inaczej);
 • zakaz u?ywania telefon?w kom?rkowych w czasie jazdy;
 • osoby do 12. roku ?ycia (lub do 18. roku ?ycia, je?li maj? mniej ni? 150 cm wzrostu) mog? podr??owa? na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwu?punktowych pasach bezpiecze?stwa. Na pozosta?ych drogach obowi?zek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy.

Policja drogowa mo?e na?o?y? mandat za brak naklejki PL; naklejka nie jest wymagana w przypadku pojazdu z nowymi, tzw. unijnymi tablicami rejestracyjnymi.
Policjant mo?e zatrzyma? prawo jazdy w okre?lonych przypadkach przewidzianych ustaw? (np. spowodowanie ?mierci lub uszczerbku na zdrowiu
w wypadku drogowym z winy kierowcy, ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu pod wp?ywem alkoholu lub ?rodk?w odurzaj?cych, odmowa poddania si? badaniom na zawarto?? alkoholu w wydychanym powietrzu, a tak?e badaniom na zawarto?? alkoholu we krwi ? o ile wcze?niejsze badania da?y wynik pozytywny, prowadzenie pojazdu samochodowego bez wymaganych uprawnie?). Zatrzymane prawo jazdy odsy?ane jest do organu, kt?ry dokument wyda?, wraz z informacj? o przyczynach zatrzymania. W okre?lonych sytuacjach (zagro?onych mandatem minimum 5000 CZK), np. w razie odmowy przyj?cia mandatu, policjant mo?e ??da? od kierowcy kaucji w wysoko?ci od 5000 do 50 000 CZK na poczet na?o?onego mandatu.
W przypadku niewp?acenia kaucji policjant mo?e uniemo?liwi? dalsz? jazd?. Niestawienie si? na rozpraw? powoduje utrat? kaucji.
Winiety. Korzystanie z autostrad oraz dr?g szybkiego ruchu jest odp?atne ? wymaga wykupienia winiety. Winiety mo?na kupi? na przej?ciach granicznych i stacjach benzynowych. Korzystanie z autostrad i dr?g szybkiego ruchu bez winiety zagro?one jest mandatem.
Uwaga: Przestrzeganie dozwolonej pr?dko?ci jest przedmiotem szczeg?lnej troski policji czeskiej. Uprawnienia do mierzenia pr?dko?ci i zatrzymywania pojazd?w nadano r?wnie? stra?y (policji) miejskiej.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ogranicze?.

BEZPIECZE?STWO
Z uwagi na cz?ste kradzie?e nale?y zachowa? ostro?no?? i szczeg?lnie chroni? dokumenty oraz pieni?dze w ?rodkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiekt?w turystycznych, a tak?e w poci?gach mi?dzynarodowych przeje?d?aj?cych przez terytorium Republiki Czeskiej. R?wnie cz?sto zdarzaj? si? kradzie?e i w?amania do samochod?w.

?WI?TA
Dni wolne i ?wi?ta: 1 stycznia, 1 maja, 8 maja, 5?6 lipca, 28 wrze?nia, 28 pa?dziernika, 17 listopada, 24?26 grudnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Polski z?oty jest wymienialny w wi?kszo?ci kantor?w (sm?n?rna) w Pradze i na Morawach.
 • Telefony dy?urne: policja 158, pogotowie 155, nr og?lny 112.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14397&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696