Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANIA

(Kr?lestwo Danii)

Stolica: Kopenhaga
Waluta: korona du?ska (DKK), 1 DKK = 100 ?re;
J?zyk urz?dowy: du?ski
Informacje dotycz?ce Wysp Owczych i Grenlandii ? na ko?cu tekstu

PRZEPISY WJAZDOWE
Aby wjecha? na terytorium Danii, nale?y mie? wa?ny paszport lub dow?d osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesi?ce. Ka?dy obcokrajowiec, kt?ry pragnie przebywa? w Danii d?u?ej ni? 3 miesi?ce, musi mie? pozwolenie na pobyt. Rejestracji pobytu nale?y dokona? poprzez Urz?d Regionalny (Statsforvaltningen). Szczeg??owe informacje dotycz?ce pobytu, pracy, rozlicze? skarbowych oraz zasi?k?w socjalnych zawarte s? na stronie www.workinfo.dk (w polskiej wersji j?zykowej). Karze za nielegaln? prac? (grzywna lub kara pozbawienia wolno?ci) podlegaj? zar?wno pracodawca, jak i pracownik. Za?wiadczenia o pobycie w Danii wydaje starostwo powiatowe (statsamt) w miejscu pobytu. Informacje w sprawie wjazdu, pobytu i pracy w Danii mo?na znale?? na stronach internetowych Ambasady RP w Kopenhadze www.ambpol.dk i www.polcom.dk oraz na stronach instytucji du?skich: Ambasady Kr?lestwa Danii w Warszawie www.danishembassy.pl, Urz?du ds. Cudzoziemc?w www.nyidanmark.dk, Ministerstwa Zatrudnienia www.bm.dk, www.workinfo.dk, Agencji ds. Rynku Pracy www.ams.dk, Inspekcji Pracy www.at.dk, Zrzeszenia Zwi?zk?w Zawodowych 3F www.3f.dk, organizacji pozarz?dowych WorkInDenmark: www.workindenmark.dk i www.workimport.dk (polskie wersje j?zykowe).

PRZEPISY CELNE
Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przyw?z towar?w przeznaczonych do osobistego u?ytku (nie podlegaj?cych sprzeda?y). Za taki uznaje si? przyw?z wyrob?w alkoholowych i tytoniowych, je?eli nie przekraczaj? one nast?puj?cych ilo?ci: 10 l alkoholu mocnego (powy?ej 22%), 20 l wina ze zwi?kszon? zawarto?ci? alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina sto?owego (w tym maksymalnie 60 l wina musuj?cego), 200 szt. papieros?w, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mog? by? przewo?one przez osoby poni?ej 16 roku ?ycia. Ww?z lub wyw?z ?rodk?w p?atniczych o warto?ci przekraczaj?cej 15 tys. EUR (ok. 112 tys. DKK) nale?y zg?osi? w Urz?dzie Celnym i Podatkowym (www.toldskat.dk). Osoby wwo??ce leki powinny zaopatrzy? si? w za?wiadczenie lekarskie potwierdzaj?ce konieczno?? ich stosowania.

PRZEPISY PRAWNE
Ww?z, posiadanie lub sprzeda? nawet najmniejszych ilo?ci narkotyk?w zagro?one s? wieloletnimi karami pozbawienia wolno?ci. Nale?y wystrzega? si? kupowania towar?w niewiadomego pochodzenia i zachowywa? paragony potwierdzaj?ce ich zakup. Zabroniona jest sprzeda? uliczna i obno?na, a tak?e nocowanie na ulicach i w parkach. Niedozwolona jest sprzeda? napoj?w alkoholowych osobom poni?ej 16 roku ?ycia, a wyrob?w tytoniowych osobom poni?ej 18 roku ?ycia.
Zabronione jest posiadanie przy sobie no?y o d?ugo?ci ostrza powy?ej 7 cm., oraz no?y spr??ynowych (z chowanym ostrzem).
Osoby zamierzaj?ce przyjecha? do Danii z psem, musz? pami?ta?, ?e nie jest dozwolone posiadanie ps?w nale??cych do jednej z 13 zabronionych w Danii ras: w tym pitbull terrier, amstaff i buldog ameryka?ski.

MELDUNEK
Nie ma obowi?zku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Na terenie Danii nie wyst?puj? zagro?enia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowi?zku szczepie?. Przed wyjazdem osoby podlegaj?ce ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzy? si? w oddziale NFZ w?a?ciwym ze wzgl?du na ich miejsce zamieszkania w Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczeg??owe informacje nt. EKUZ zamieszczone s? na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezb?dnych ?wiadcze? medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazd?w w Danii. Samoch?d musi mie? tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym (pobyt do 3 miesi?cy) mo?na porusza? si? samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. W przypadku pobytu sta?ego lub pobytu z celem podj?cia pracy, rejestracja samochodu powinna nast?pi? w ci?gu 14 dni od daty pierwszego wjazdu. Wi??e si? to z op?aceniem podatku rejestracyjnego, kt?rego wysoko?? wynosi przeci?tnie ok. 2/3 warto?ci rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu mo?e si?gn?? nawet 180% warto?ci). Szczeg??owy kosztorys op?at celno-skarbowych mo?na uzyska? na stronie du?skiego urz?du podatkowego: www.skat.dk. Obowi?zkowy jest r?wnie? przegl?d techniczny pojazdu (dokonany przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nie przekraczaj?cego jednego roku mo?na zwr?ci? si? z wnioskiem do du?skiego urz?du podatkowego o pozwolenie na czasowe u?ywanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. W 2008 roku, w wyniku reformy administracyjnej w Policji du?skiej, du?ski urz?d podatkowy SKAT przej?? uprawnienia rejestracji pojazd?w. Podczas podr??y samochodem zar?wno kierowc?, jak i pasa?er?w obowi?zuje zapi?cie pas?w. Dzieci powinny podr??owa? w specjalnych fotelikach samochodowych przeznaczonych dla poszczeg?lnych grup wiekowych. Maksymalna pr?dko?? na du?skich autostradach to 110 km/godz. (na niekt?rych specjalnie oznakowanych autostradach ? 130 km/godz.), na drogach poza terenami zabudowanymi ? 80 km/godz a w miastach ? 50 km/godz. Parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szyb? (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepis?w ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skr?cie w prawo nale?y szczeg?lnie uwa?a? na rowerzyst?w nadje?d?aj?cych z ty?u, gdy? maj? oni bezwzgl?dne pierwsze?stwo ruchu. W przypadku niewielkiej kolizji drogowej (st?uczka, bez rannych os?b) Policja du?ska nie ingeruje. Nale?y spisa? dane kierowcy: imi? i nazwisko; adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazw? firmy ubezpieczeniowej. Uszkodzony pojazd podlega odholowaniu do Autoryzowanej Stacji Obs?ugi (przypisanej do marki pojazdu) i przekazania danych drugiego uczestnika kolizji. ASO informuje firm? ubezpieczeniow?, kt?rej rzeczoznawca wycenia szkod? i zleca jej napraw?. Obowi?zkowe jest u?ywanie ?wiate? mijania przez ca?y rok.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ogranicze? w podr??owaniu.

BEZPIECZE?STWO
Dania jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemc?w. Zagro?enie przest?pczo?ci? jest niewielkie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
W razie wypadku, po?aru, kradzie?y itp. nale?y dzwoni? pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, stra? po?arna, policja).

Wyspy Owcze
(Faroe Islands)

Stolica: Thorshavn
Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada warto?ci korony du?skiej (DKK)
J?zyki urz?dowe: farerski, du?ski

Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne zale?ne od Danii. Wyspy Owcze nie s? cz?onkiem UE. Po??czenia promowe z Dani?, Norwegi? i Islandi? obs?uguje farerski przewo?nik Smyril Line, po??czenia lotnicze z Kopenhag? ? Atlantic Airways. Dokumentem uprawniaj?cym do wjazdu jest wa?ny paszport. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesi?ce. Przy wje?dzie nale?y wykaza? si? wystarczaj?cymi ?rodkami finansowymi. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporz?dzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie ma tu zastosowania. Zalecane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia osobowego, kt?re obejmowa?oby pokrycie koszt?w leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagro?enia sanitarno epidemiologiczne nie wyst?puj?, nie ma obowi?zku szczepie?. Na Wyspach Owczych obowi?zuj? lokalne przepisy celne odr?bne od przepis?w unijnych. Bezc?owy ww?z towar?w do osobistego u?ytku obejmuje przyk?adowo: 1 l alkoholu mocnego (powy?ej 22%, maksymalnie 60%), 1 l mocnego wina lub 2 l wina sto?owego, 50 ml perfum, 200 szt. papieros?w. Alkohol mog? wwozi? osoby powy?ej 18. roku ?ycia. Obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz przywozu zwierz?t. Szczeg??owe informacje mo?na znale?? na stronach internetowych urz?du podatkowego i celnego: www.tollskatt.fo. Za zakupione towary o warto?ci przekraczaj?cej 300 FRK mo?na uzyska? zwrot podatku VAT (informacje na stronie: www.ff.fo). Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granic?). W przypadku jej braku ubezpieczenie mo?na wykupi? przy wje?dzie od firmy ubezpieczeniowej - Tryggingarfelagid Frroyar. Zaleca si? wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorganizowany. Telefon alarmowy ? 112.
Informacje na temat Wysp Owczych mo?na znale?? na stronach internetowych: www.faroeislands.com oraz www.tourist.fo. W Kopenhadze znajduje si? biuro Przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4. sal, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Grenlandia
(Greenland)

Stolica: Nuuk
Waluta: korona du?ska (DKK)
J?zyki urz?dowe: grenlandzki, du?ski

Grenlandia to terytorium autonomiczne zale?ne od Danii. W 1985 r. Grenlandia wyst?pi?a z Europejskiej Wsp?lnoty Gospodarczej i nie jest cz?onkiem Unii Europejskiej. Dokumentem uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu jest wa?ny paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesi?ce. Zmienne warunki pogodowe nale?y bra? pod uwag? przy planowaniu wyjazdu (tak?e w kontek?cie regularno?ci rejs?w lotniczych). Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi np. Parku Narodowego wymaga zezwolenia Danish Polar Center (Strandgade 100 H, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 88 01 00, faks 0045 32 88 01 01; www.dpc.dk). O zezwolenie takie nale?y wyst?pi? z du?ym wyprzedzeniem. Mo?na liczy? si? z odmow?, gdy planowana ekspedycja zostanie uznana za nie odpowiadaj?c? wymogom bezpiecze?stwa. Komunikacja mi?dzy miastami odbywa si? drog? lotnicz? lub morsk? (brak dr?g oraz linii kolejowych). Wykupienie ubezpieczenia osobowego jest bardzo zalecane (tak?e z opcj? transportu chorego). Zagro?enia sanitarno-epidemiologiczne nie wyst?puj?, nie ma obowi?zku szczepie?. Bezc?owy przyw?z towar?w obejmuje 1 l alkoholu mocnego (powy?ej 22%), 23 l wina, 200 szt. papieros?w, 2 kg s?odyczy/czekolady, 50 ml perfum, inne kosmetyki o warto?ci nie przekraczaj?cej 1000 DKK. Ceny ?ywno?ci na Grenlandii s? wy?sze ni? w Danii. Mo?liwo?? pos?ugiwania si? kartami kredytowymi jest ograniczona. Informacje na temat Grenlandii mo?na znale?? na stronach internetowych: www.greenland.com oraz www.nanoq.gl. W Kopenhadze ma swoj? siedzib? Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2; 1410 Copenhagen K; tel. 0045 32833880, faks 0045 32833889.
Uwaga: Polska jest stron? konwencji waszyngto?skiej (CITES) z 1973 r., kt?ra chroni ro?liny i zwierz?ta zagro?one wygini?ciem. Dlatego przy zakupie pami?tek nale?y zwraca? uwag?, czy nie zosta?y one zrobione z gatunk?w chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych konwencj? mo?na znale?? na stronie internetowej Ministerstwa ?rodowiska: www.mos.gov.pl/cites-ma.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14398&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696