Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FRANCJA

(Republika Francuska)

Stolica: Pary?
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: francuski

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Republiki Francuskiej jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to?samo?ci.
Te same zasady obowi?zuj? przy podr??ach do francuskich departament?w zamorskich, tj. Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej i Reunion. Natomiast przy wyjazdach na obszar francuskich zamorskich wsp?lnot terytorialnych (poza metropoli? i wymienionymi wy?ej departamentami zamorskimi) na okres przekraczaj?cy 90 dni niezb?dna jest wiza.
W przypadku pobytu nie przekraczaj?cego trzech miesi?cy obywatele UE uzyskuj? prawo pobytu w innym pa?stwie cz?onkowskim bez ?adnych dodatkowych warunk?w i formalno?ci poza konieczno?ci? posiadania wa?nego dowodu to?samo?ci lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania si? i pobytu ma te? cz?onek rodziny obywatela UE, niezale?nie od jego przynale?no?ci pa?stwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagra?aj?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z norm? unijn?. Funkcjonariusze francuskich s?u?b celnych mog? przeprowadza? kontrole na ca?ym obszarze Republiki Francuskiej, tak?e w mieszkaniach prywatnych.

PRZEPISY PRAWNE
Za przemyt narkotyk?w i handel nimi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolno?ci. Ww?z podrobionych artyku??w znanych firm francuskich jest karany.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie ma zagro?e? sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie s? obowi?zkowe. Obywatele polscy przybywaj?cy do Republiki Francuskiej na pobyt kr?tkotrwa?y (turystyka, odwiedziny itp.) powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzy? si? we w?a?ciwym oddziale NFZ w Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych us?ug medycznych.
Szczeg??owe informacje: www.nfz.gov.pl.
Ze wzgl?du na bardzo wysokie koszty leczenia we Francji (koszt wizyty u lekarza specjalisty wynosi od 30 do 70 EUR; doba leczenia w szpitalu - od 600 do 1500 EUR), tury?ci powinni wykupi? w kraju dodatkow? prywatn? polis? ubezpieczenia od nieszcz??liwego wypadku lub nag?ego zachorowania. Wa?ne, by polisa pokrywa?a tak?e koszty hospitalizacji spowodowanej nag?ymi objawami przewlek?ej choroby leczonej w kraju (np. chor?b kr??enia, cukrzycy), a w razie ?mierci ? koszt transportu cia?a do Polski.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Francja honoruje zar?wno polskie, jak i mi?dzynarodowe prawo jazdy. Autostrady we Francji s? p?atne. Nieprzestrzeganie przepis?w drogowych jest karane. Obowi?zek zapi?cia pas?w dotyczy wszystkich pasa?er?w. Dozwolona pr?dko??: 50 km/godz. w terenie zabudowanym, 90 km/godz. w terenie nie zabudowanym, 130 km/godz. na autostradzie (w czasie deszczu 110 km/godz.). Przekroczenie dozwolonych pr?dko?ci karane jest wysokimi mandatami. W przypadku zatrzymania w takiej sytuacji kierowcy cudzoziemca policja lub ?andarmeria mog? uniemo?liwi? jazd? (zatrzymuj?c np. dokumenty samochodu) do czasu uregulowania mandatu got?wk? na miejscu. Prowadzenie przez kierowc? rozm?w przez kom?rk? jest zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat w wysoko?ci 35 EUR. W przypadkach drastycznych lub np. w razie odmowy zap?acenia mandatu na miejscu sprawa mo?e trafi? do s?du, kt?ry mo?e na?o?y? grzywn? w wysoko?ci 150 EUR. U?ywanie zestawu g?o?nom?wi?cego nie jest zabronione, cho? mo?e podlega? karze, je?li zostanie udowodnione (np. na podstawie billingu), ?e mog?o mie? zwi?zek z przyczyn? wypadku. Mandatem do 3000 EUR karane jest posiadanie antyradaru. Obowi?zkowym wyposa?eniem Od 01.10.2008 r. pojazdu jest kamizelka odblaskowa i tr?jk?t ostrzegawczy ? za ich brak grozi mandat w wysoko?ci 135 EUR. W autokarach, w kt?rych siedzenia dla pasa?er?w wyposa?one s? w pasy bezpiecze?stwa, istnieje bezwzgl?dny obowi?zek zapinania ich przez podr??nych. Kierowcy autokar?w wycieczkowych i samochod?w ci??arowych s? obowi?zani do przestrzegania przepis?w dotycz?cych czasu pracy i przerw w je?dzie. Nie respektowanie tych zasad karane jest wysokimi grzywnami (od kilkuset do kilkunastu tysi?cy euro). Konsulaty nie maj? mo?liwo?ci op?acania mandat?w ani wp?ywania na miejscowe w?adze, by odst?pi?y od wymierzenia kary. Tury?ci polscy przyje?d?aj?cy do Francji samochodami powinni wiedzie?, ?e przepisy i orzecznictwo s?dowe w sprawach wypadk?w drogowych sytuuj? pieszego na pozycji bardzo uprzywilejowanej. St?d w praktyce, zw?aszcza na drogach du?ych miast, zjawiskiem powszechnym jest m.in. przechodzenie przez jezdni? na czerwonym ?wietle. W zwi?zku z tym w du?ych aglomeracjach zaleca si? jazd? z niewielk? pr?dko?ci?, pozwalaj?c? na zatrzymanie pojazdu w przypadku nag?ego wtargni?cia pieszego na drog?. Zasad? ograniczonego zaufania nale?y stosowa? w du?ych miastach, a zw?aszcza w Pary?u, gdzie miejscowi kierowcy rzadko np. u?ywaj? kierunkowskaz?w, natomiast do?? cz?sto skr?caj? z prawego pasa jezdni w lewo i odwrotnie. Zasada pierwsze?stwa przejazdu dla pojazd?w nadje?d?aj?cych z prawej strony (m.in. na rondach) jest bezwzgl?dnie obowi?zuj?ca, respektowana i egzekwowana zw?aszcza w Pary?u. Poza stolic? na rondach pierwsze?stwo maj? pojazdy znajduj?ce si? ju? na rondzie (informuj? o tym stosowne znaki drogowe).

BEZPIECZE?STWO
W Pary?u i w innych du?ych miastach oraz na Lazurowym Wybrze?u w miejscach u?yteczno?ci publicznej (metro, szybka kolej podmiejska, muzea, sklepy, pla?e na po?udniu kraju) nale?y zachowa? szczeg?ln? ostro?no?? ze wzgl?du na cz?ste kradzie?e kieszonkowe i drobne rozboje. Nie nale?y pozostawia? dokument?w, pieni?dzy i innych warto?ciowych przedmiot?w w pokojach hotelowych oraz w samochodach.
Podr??uj?cym na autostradach w regionach po?udniowych Francji (Langwedocja - Roussillon i Lazurowe Wybrze?e) zaleca si? zachowanie szczeg?lnej ostro?no?ci w porze nocnej podczas postoj?w na stacjach benzynowych i parkingach autostradowych. W sezonie letnim i wakacyjnym cz?ste s? przypadki napad?w rabunkowych na podr??uj?cych samochodem zagranicznych turyst?w przez zorganizowane szajki przest?pcze. Kierowcom TIR zaleca si? zachowanie ostro?no?ci w czasie obowi?zkowych postoj?w nocnych, ze wzgl?du na powtarzaj?ce si? przypadki kradzie?y (odsysania) paliwa z bak?w samochod?w ci??arowych.

Departamenty i terytoria zamorskie Francji
Podr??uj?cym do departament?w i terytori?w zamorskich Francji zaleca si? ?ledzenie lokalnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed wyjazdem nale?y zadba? o stosowne przygotowanie podr??y, a w czasie pobytu pami?ta? o respektowaniu zasad zachowania si? w specyficznych warunkach strefy tropikalnej. Na obszarach tych departament?w nie ma ?adnego polskiego urz?du konsularnego. W?a?ciwy terytorialnie jest Wydzia? Konsularny Ambasady RP w Pary?u. Z tego wzgl?du mo?liwo?ci uzyskania w razie potrzeby pomocy polskich s?u?b konsularnych s? ograniczone.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14428&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696