Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BO?NIA I HERCEGOWINA

Stolica: Sarajewo
Waluta: marka konwertybilna (KM), 1 KM = 100 fenig?w
J?zyki urz?dowe: bo?niacki, serbski, chorwacki

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP zwolnieni s? z obowi?zku wizowego w przypadku pobytu nieprzekraczaj?cego 90 dni. Istnieje formalny wym?g okazania na granicy ?rodk?w finansowych w wysoko?ci 75 EUR na ka?dy dzie? pobytu, warto mie? ewentualnie kart? p?atnicz? lub kredytow?. Obywatele UE mog? przekracza? granic? bo?niack? tak?e na podstawie dowod?w osobistych. Tury?ci legitymuj?cy si? w Bo?ni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mog? spotka? si? jednak z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezp?atnej opieki medycznej w nag?ych przypadkach, z us?ug niekt?rych bank?w, poczty czy Western Union.

PRZEPISY CELNE
W Bo?ni i Hercegowinie obowi?zuj? szczeg??owe regulacje dotycz?ce wwozu, wywozu i wymiany ?rodk?w finansowych. Mo?na wwie?? ka?d? kwot? pod warunkiem zadeklarowania jej s?u?bom celnym. Bez deklaracji dopuszczalny jest wyw?z maksymalnie 2500 EUR. Wyw?z wi?kszych kwot nale?y zg?asza? s?u?bom celnym; pochodzenie pieni?dzy musi by? udokumentowane.

UBEZPIECZENIE
Konieczne jest wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego (tzw. Zielona Karta). Zaleca si? wykupienie ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadk?w. W przypadku jedynie tranzytu przez terytorium BiH na odcinku 15 km w Neum na mocy dwustronnej umowy z Chorwacj? nie jest wymagane posiadanie Zielonej Karty.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie ma zagro?enia epidemiologicznego. Wizyta u lekarza kosztuje ok. 15-25 EUR. Zalecane jest wykupienie mi?dzynarodowego ubezpieczenia medycznego. Nale?y zwr?ci? szczeg?ln? uwag? na to, ?e klimat i temperatury w Bo?ni i Hercegowinie znacznie r??ni? si? od panuj?cych w Polsce. W lecie temperatury si?gaj? 40 C. Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas k?pieli w rzekach i jeziorach, w kt?rych temperatura wody nawet latem pozostaje niska. Nale?y uwa?a? na jadowite w??e.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Mi?dzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, niemniej posiadanie go jest wskazane. Podczas podr??y samochodem zalecana jest ostro?no?? - miejscowi kierowcy nie zawsze respektuj? przepisy drogowe. Natomiast policja (cz?ste patrole na drogach) rygorystycznie egzekwuje ich przestrzeganie, zw?aszcza w przypadku przekroczenia pr?dko?ci. Drogi, cho? w?skie, s? na og?? dobrej jako?ci i oznakowane. W tunelach nie ma o?wietlenia. Z uwagi na g?rski charakter kraju nale?y dostosowa? pr?dko?? jazdy do warunk?w terenowych. W przypadku postoj?w przy drodze nie nale?y wchodzi? na pobocza ani do lasu z uwagi na miny pozosta?e po dzia?aniach wojennych. Niekt?re zaminowane pobocza s? specjalnie oznaczone symbolami ostrzegawczymi. Sie? stacji benzynowych nie jest tak rozwini?ta jak w Polsce. Zalecane jest korzystanie ze stacji sprawdzonych dystrybutor?w np. Energopetrol (EP), INA, OMV. Przy g??wnych drogach istniej? zajazdy, motele, restauracje i bary, obok kt?rych usytuowane s? parkingi (nie nale?y pozostawia? w ?rodku rzeczy bez opieki). U?ytkownicy nawigacji satelitarnej powinni by? ?wiadomi faktu, i? mapy satelitarne BiH nie s? zaktualizowane.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Podr??owanie jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania powy?szych zalece?. Z uwagi na kradzie?e kieszonkowe w miejscach szczeg?lnie ucz?szczanych przez turyst?w nale?y wystrzega? si? noszenia przy sobie niezabezpieczonych warto?ciowych przedmiot?w. Nie nale?y parkowa? przez d?u?szy czas samochod?w w miejscach og?lnie dost?pnych i pozostawia? w nich warto?ciowych przedmiot?w, jak torby, plecaki, sprz?t elektroniczny ? wszystko mo?e stanowi? zach?t? w?amania, powoduj?c nie tylko utrat? rzeczy osobistych, ale i szkod? w samochodzie. Zdarzaj?ce si? kradzie?e samochod?w dotycz? zw?aszcza aut produkcji niemieckiej i japo?skiej, terenowych oraz dobrze wyposa?onych.

OBYCZAJE
Normy obyczajowe s? podobne do obowi?zuj?cych w Polsce, mimo ?e znaczny odsetek mieszka?c?w Bo?ni i Hercegowiny jest wyznania muzu?ma?skiego. Pa?stwo ma charakter wielowyznaniowy.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Sta?y kurs wynosi 1 eur = 1,9558 KM. Wymiany walut dokonuje si? w bankach, gdzie pobierana jest kilkuprocentowa prowizja. W soboty i niedziele banki w wi?kszo?ci s? nieczynne. Zaleca si? korzystanie z kart p?atniczych lub wymian? euro.
  • Akceptowane s? wszystkie g??wne karty p?atnicze; liczba bankomat?w w miastach jest wystarczaj?ca.
  • Mieszka?cy Bo?ni i Hercegowiny na og?? odnosz? si? przyja?nie do cudzoziemc?w. Zaleca si? unikania rozm?w na tematy historyczne, polityczne i religijne.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14384&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696