Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GRECJA

(Republika Grecka)

Stolica: Ateny
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: grecki
Inne j?zyki: angielski, francuski

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to?samo?ci.
W przypadku pobytu nie przekraczaj?cego trzech miesi?cy obywatele UE maj? prawo pobytu w innym pa?stwie cz?onkowskim bez ?adnych dodatkowych warunk?w i formalno?ci poza konieczno?ci? posiadania wa?nego dowodu to?samo?ci lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania si? i pobytu uzyskuje te? cz?onek rodziny obywatela UE, niezale?nie od jego przynale?no?ci pa?stwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagra?aj?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu.
Zakaz wjazdu do Grecji pozostaje aktualny w stosunku do os?b, kt?re wydalono na mocy decyzji s?du. Wykre?lenie z listy os?b niepo??danych w Grecji mo?e nast?pi? wy??cznie na wniosek zainteresowanego. Wniosek sk?ada si? w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci, Wydzia? Specjalnych Spraw Karnych, tel. 210 776-73-03, ul. Mesogion 96, Athens.

PRZEPISY CELNE
Przew?z towar?w podlega ograniczeniom ilo?ciowym na zasadach obowi?zuj?cych w UE.

PRZEPISY PRAWNE
Posiadanie ?rodk?w odurzaj?cych lub jakichkolwiek substancji uwa?anych za narkotyki jest zagro?one sankcjami karnymi. Za szczeg?lnie powa?ne przest?pstwo, zagro?one wieloletni? kar? pozbawienia wolno?ci, uznawany jest handel narkotykami oraz nielegalny przew?z os?b.
Pobyt w okresie d?u?szym ni? 90 dni - zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
S?u?ba zdrowia ? zar?wno publiczna, jak i prywatna ? jest og?lnie dost?pna. Posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mog? korzysta? z publicznej s?u?by zdrowia (przychodnie IKA i szpitale pa?stwowe). Sie? aptek jest bardzo rozbudowana, czynne s? w godzinach takich jak sklepy, cz??? aptek dy?uruje w nocy i dni wolne od pracy. Zdecydowan? wi?kszo?? lek?w, w tym antybiotyki, mo?na kupi? bez recepty. Poza szczepieniami obowi?zkowymi dla dzieci (takie jak w Polsce) nie ma innych wymog?w.
Osoby op?acaj?ce sk?adki na NFZ, przebywaj?ce w Grecji, maj? prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Je?li podczas wyjazdu turystycznego chcemy skorzysta? z bezp?atnej opieki medycznej w Grecji, nale?y uzyska? za?wiadczenie o ubezpieczeniu (karta EKUZ), kt?r? trzeba przedstawi? lekarzowi. Aby j? otrzyma?, wystarczy zg?osi? si? do najbli?szego oddzia?u NFZ. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych us?ug medycznych, dlatego wyje?d?aj?cym za granic? zaleca si? wykupienie dodatkowych ubezpiecze? prywatnych, kt?re w razie konieczno?ci pokryj? koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r?wnie? koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest r?wnie? istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu. ?wiadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmuj? tych przypadk?w.
W razie podj?cia leczenia w Grecji posiadacz EKUZ powinien zwr?ci? si? do: a) centrum zdrowia IKA (przychodnie regionalne lub lokalne); b) szpitala IKA; c) lekarza rodzinnego IKA. Zak?ady opieki zdrowotnej IKA przyjmuj? pacjent?w po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (numer 184 na ca?ym obszarze Grecji). W nag?ych przypadkach mo?na od razu zg?osi? si? do jednostki IKA. Tury?ci zmuszeni skorzysta? z pomocy medycznej poza godzinami pracy zak?ad?w opieki zdrowotnej IKA (przyjmuj? na og?? w godz. 7.00?18.00 w dni robocze) lub w dniu wolnym od pracy powinni zg?asza? si? do dy?uruj?cych szpitali i przychodni IKA lub E.S.Y. (Narodowy System Ochrony Zdrowia). Osoby przebywaj?ce w regionie, gdzie nie ma jednostki IKA, mog? zg?asza? si? do regionalnych przychodni E.S.Y. Pacjenci korzystaj?cy z opieki zdrowotnej w szpitalach IKA lub E.S.Y. nie ponosz? koszt?w leczenia, pod warunkiem ?e maj? EKUZ. Leczenie w szpitalach E.S.Y., kt?re nie wsp??pracuj? z IKA, pacjent op?aca we w?asnym zakresie. Je?eli w pobli?u miejsca pobytu nie ma oddzia?u IKA i chory skorzysta w nag?ym wypadku z prywatnego leczenia, musi pokry? wszelkie koszty. Po przedstawieniu szczeg??owych rachunk?w IKA mo?e zwr?ci? cz??? koszt?w wed?ug stawek stosowanych w publicznej s?u?bie zdrowia. Wniosek o zwrot koszt?w nale?y kierowa? do oddzia?u IKA w miejscu pobytu lub do w?a?ciwych instytucji ubezpieczeniowych po powrocie do kraju, przedstawiaj?c rachunki za leczenie. Je?li trzeba kupi? lekarstwa, pacjent powinien uprzednio otrzyma? recept?. Do refundacji koszt?w leczenia w Grecji wymagane s? orygina?y dowod?w zap?aty z perforowanymi numerami, orygina?y recept (nale?y ??da? ich zwrotu); z opakowa? lekarstw nale?y odklei? nalepki i umie?ci? je na dowodzie zap?aty za lekarstwa. Uwaga: EKUZ nie uprawnia do ?wiadcze?, je?li celem podr??y jest uzyskanie ?wiadcze? medycznych za granic?. Dodatkowe informacje mo?na uzyska? w lokalnych oddzia?ach IKA lub w instytucji ??cznikowej ? Idrma Koinonikon Asphaliseon (IKA), ul. Ag. Konstantinou 8, 10-241 Athens, tel. centrala (+30) 210-52-15-000; www.ika.gr.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
W Grecji obowi?zuje nakaz zapinania pas?w bezpiecze?stwa zar?wno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon kom?rkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila (badanie krwi), 0,25 promila (badanie wydychanego powietrza). Prawo jazdy (zar?wno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie w?adze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Grecji i zachowuje wa?no?? do daty okre?lonej w dokumencie. Kieruj?cy pojazdem obowi?zany jest mie? ze sob? dow?d rejestracyjny pojazdu. Nie wolno prowadzi? pojazd?w po?yczonych okazjonalnie od znajomych Grek?w lub cz?onk?w rodziny, jedynie wynaj?tych z wypo?yczalni samochod?w. Obywatel polski maj?cy sta?e miejsce zamieszkania w Grecji mo?e wymieni? prawo jazdy na nowy, wsp?lnotowy egzemplarz. Warunkiem jest posiadanie numeru AFM (odpowiednik polskiego NIP). Wymiana jest bezp?atna i nie wi??e si? z konieczno?ci? ponownego zdawania egzamin?w.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Tury?ci, kt?rzy zamierzaj? nurkowa?, powinni uzyska? zezwolenie w urz?dzie portowym w?a?ciwym dla miejsca pobytu w Grecji. Zezwolenie okre?la rejon, w kt?rym dozwolone jest nurkowanie. Nale?y bezwzgl?dnie przestrzega? obowi?zku uzyskiwania zezwolenia i nurkowa? jedynie w wyznaczonym rejonie ? w przeciwnym razie nara?amy si? na sankcje karne. Niedozwolone jest tak?e wydobywanie z dna morskiego jakichkolwiek przedmiot?w (prawo o ochronie zabytk?w przewiduje dotkliwe kary). W wi?kszo?ci klasztor?w od zwiedzaj?cych wymaga si? skromnego ubioru, zw?aszcza d?ugiej sp?dnicy lub spodni. Nie jest tolerowany str?j pla?owy. Zainteresowani zwiedzaniem Republiki Mnich?w na ?wi?tej G?rze Atos winni wcze?niej skontaktowa? si? z Biurem Pielgrzymstwa w Salonikach (Office for Pilgrims to Mount Athos), tel. (+30) 2310-25-25-78, faks (+30) 2310-222-424, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. aby za?atwi? niezb?dne formalno?ci zwi?zane z wjazdem na terytorium Republiki Mnich?w i uzgodni? termin wizyty.

BEZPIECZE?STWO
Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie nale?y jednak pozostawia? bez nadzoru rzeczy osobistych i dokument?w w miejscach publicznych, zw?aszcza na pla?ach. Wybieraj?c si? promem z Grecji do W?och, trzeba pami?ta?, ?e zdarzaj? si? przypadki w?ama? do samochod?w i przyczep kempingowych przez nielegalnych imigrant?w, pr?buj?cych w ten spos?b przekroczy? granic?. Z tego wzgl?du nale?y zachowa? ostro?no?? i nie pozostawia? pojazd?w w niestrze?onych miejscach w miastach portowych.

?WI?TA
Kalendarz dni wolnych oraz ?wi?t nie odbiega od europejskich standard?w.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Urz?dy pracuj? przewa?nie w godz. 8.00?14.00 od poniedzia?ku do pi?tku (dotyczy to tak?e bank?w).
  • Sklepy s? zazwyczaj czynne do godz. 19.00 lub 20.00 (z przerw? w ci?gu dnia) we wtorki, czwartki i pi?tki. W poniedzia?ki, ?rody i soboty handel ko?czy si? w porze sjesty.
  • W wi?kszo?ci miast i o?rodk?w turystycznych w Grecji znajduj? si? biura Narodowej Organizacji Turystycznej (EOT) www.eot.gr, www.visitgreece.gr, gdzie udost?pniane s? bezp?atne informatory turystyczne, mapy, rozk?ady jazdy poci?g?w, autobus?w, prom?w. Centrala EOT znajduje si? w Atenach przy ul. Tsocha 7, 115 21 Athens, tel. ( +30) 210-87-07-000. Biuro informacji EOT ul. Dionisiou Areopagitou 18-20, 105 58 Athens tel. (+30) 210-331-03-92, (+30) 210-331-07-16; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; skargi: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14432&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696