Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HISZPANIA

(Kr?lestwo Hiszpanii)

Stolica: Madryt
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: hiszpa?ski (w niekt?rych regionach urz?dowymi j?zykami s? tak?e: baskijski, galicyjski, katalo?ski)

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) do 90 dni na terytorium Kr?lestwa Hiszpanii jest paszport b?d? dow?d osobisty.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z norm? unijn?. Wyj?tek stanowi? Ceuta, Melilla i Wyspy Kanaryjskie ? patrz poni?ej.

PRZEPISY PRAWNE
Surowo karane s? przest?pstwa zwi?zane z narkotykami. Karane jest samo posiadanie narkotyk?w, gdy zachodzi podejrzenie, ?e mia?y one s?u?y? do rozpowszechniania. Wysokim karom podlega tak?e przemoc domowa.

MELDUNEK
Jest obowi?zkowy niemniej nie jest on restrykcyjnie przestrzegany. W przypadku turyst?w, pobyt zg?aszaj? na policji s?u?by hotelowe. Przy d?u?szym pobycie nale?y samemu zarejestrowa? miejsce zamieszkania w urz?dzie miasta.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie wyst?puj? zagro?enia sanitarno-epidemiologiczne. Publiczna opieka zdrowotna jest bezp?atna w podstawowym zakresie. Maj? do niej dost?p wszystkie osoby maj?ce sta?e zameldowanie oraz tury?ci legitymuj?cy si? Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczeg??owe informacje o EKUZ zamieszczone s? na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.
Dokument ten nie jest honorowany w prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich w Hiszpanii. Koszt zwyk?ej wizyty lekarskiej waha si? w granicach od 40 do 60 EUR, doba pobytu w szpitalu (bez bada?) kosztuje ok. 180 EUR.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Kierowca mo?e legitymowa? si? polskim prawem jazdy. W przypadku wywo?enia pojazdu zakupionego w Hiszpanii nale?y go tymczasowo zarejestrowa?. Kary za nieprzestrzeganie przepis?w drogowych s? wysokie. Miejscowe przepisy nie zezwalaj? na wystawianie mandat?w kredytowych dla pojazd?w z rejestracj? zagraniczn?, dlatego nie zezwala si? na wyjazd z Hiszpanii pojazdu, kt?rego kierowca pope?ni? wykroczenie, bez op?acenia mandatu, z regu?y inkasowanego w got?wce.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ogranicze?.

BEZPIECZE?STWO
Z powodu zagro?enia ze strony terroryzmu mi?dzynarodowego oraz ETA kontrole na lotniskach oraz dworcach z regu?y s? bardzo dok?adne. Najbardziej realnym zagro?eniem dla turyst?w jest przest?pczo?? pospolita, g??wnie napady rabunkowe i kradzie?e kieszonkowe. Nale?y uwa?a? na rabusi?w na motocyklach lub motorowerach, kt?rzy wyrywaj? torebki przechodniom, a tak?e na celowe przebijanie opon samochodowych i kradzie?e pod pretekstem pomocy.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • W wielu hotelach do zameldowania nadal preferowany jest paszport. Mo?e si? zdarzy?, ?e dowody osobiste nie b?d? akceptowane. Kradzie? dokument?w nale?y zg?osi? na najbli?szym posterunku policji
  • W przypadku kradzie?y pieni?dzy i braku ?rodk?w finansowych na pobyt czy na powr?t do kraju mo?na zadzwoni? na telefon stacjonarny krewnych lub znajomych za pomoc? linii Poland Direct (rozmowa na koszt abonenta) ? nr 900990481. Firmy przekazuj?ce pieni?dze, np. Western Union, umo?liwiaj? b?yskawiczny przelew pieni?dzy, kt?re mo?na pobra? w Hiszpanii w wielu biurach podr??y i bankach na podstawie dokumentu to?samo?ci i numeru-has?a ustalonego z nadawc?.

Ceuta i Melilla, dwa miasta stowarzyszone z Hiszpani? i maj?ce status wsp?lnot autonomicznych, le?? na maroka?skim wybrze?u Morza ?r?dziemnego. Cho? stanowi? cz??? terytorium hiszpa?skiego, zosta?y wy??czone ze strefy Schengen. Oznacza to, ?e o ile wjazd do nich z P??wyspu Iberyjskiego nie stanowi ?adnego problemu, to powr?t na P??wysep zawsze jest zwi?zany ze szczeg??ow? kontrol? dokument?w i baga?y. Ceuta i Melilla nie nale?? do Unii Celnej i maj? odr?bne, korzystne dla turysty, przepisy celne: przy zakupie towar?w nie p?aci si? podatku VAT. Wyspy Kanaryjskie, cho? nale?? do Unii Celnej, nie podlegaj? unijnemu ustawodawstwu o ujednoliceniu podatk?w, tote? tam r?wnie? nie ma zastosowania podatek VAT. Inne przepisy, np. dotycz?ce pobytu czy opieki zdrowotnej, s? takie same jak na pozosta?ym obszarze Hiszpanii.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14441&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696