Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LITWA

(Republika Litewska)

Stolica: Wilno
Waluta: lit (LTL), 1 LTL = 100 cent?w
J?zyk urz?dowy: litewski
Inne j?zyki: polski, rosyjski, angielski

PRZEPISY WJAZDOWE
Litwa jest cz??ci? strefy Schengen i zniesiona zosta?a kontrola dokument?w na granicach l?dowych z Polsk?. Nadal jednak nale?y mie? przy sobie dokument potwierdzaj?cy to?samo??: paszport lub dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier?dzenie to?samo?ci. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagra?a?j?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu. W przypadku pobytu nie przekra?czaj?cego trzech miesi?cy oby?watelom UE przys?uguje prawo pobytu w innym pa?stwie cz?onkowskim bez ?adnych dodatko?wych warunk?w i formalno?ci poza konieczno?ci? posiadania wa?nego dowodu to?samo?ci lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania si? i pobytu przys?uguje te? cz?onkowi rodziny obywatela UE nie maj?cemu unijnego obywatelstwa, niezale?nie od jego przynale?no?ci pa?stwowej.

PRZEPISY CELNE
Zgodnie z norm? unijn? obywatele RP wje?d?aj?cy i wyje?d?aj?cy z Litwy nie podlegaj? ograniczeniom dotycz?cym ilo?ci zakupionych i przewo?onych towar?w, pod warunkiem, ?e s? one przeznaczone do u?ytku osobistego, a nie na sprzeda?, i nie przekraczaj? unijnych limit?w. Sprzeda? lub przekroczenie unijnych limit?w grozi konfiskat? towar?w oraz dodatkowymi karami np. odebraniem pojazdu, kt?rym towary by?y przewo?one. Podr??ni przewo??cy przez granic? litewsk? lekarstwa zawieraj?ce substancje psychotropowe lub narkotyki, u?ywane przez nich w celach leczniczych, powinni mie? przy sobie imienne za?wiadczenie wydane na t? okoliczno?? przez w?a?ciw? plac?wk? zdrowia. Ilo?? takich lekarstw jest limitowana ? na okres nie d?u?szy ni? 30 dni na terytorium Litwy. Podr??ni wje?d?aj?cy lub wyje?d?aj?cy z terytorium UE maja obowi?zek zg?aszania organom celnym posiadanej przy sobie got?wki o kwocie r?wnej lub wy?szej ni? 10.000,-EURO (a tak?e ekwiwalentu w innych walutach lub ?atwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podr??ne itp.) Zgodnie z rozporz?dzeniem unijnym, obowi?zek zg?oszenia wyst?puje w przypadku przewozu lub wywozu ?rodk?w p?atniczych przez granic? zewn?trzn? UE. Organy celne wszystkich pa?stw UE, na podstawie nowych przepis?w, mog? zatrzyma? nie zg?oszone ?rodki pieni??ne oraz podj?? dzia?ania przeciwko osobom, kt?re nie zg?osz? got?wki w kwocie 10.000,- EURO lub wy?szej.
Przyw?z zwierz?t domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Litw? jest mo?liwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tch?rza z adnotacj? o wykonanych szczepieniach przeciwko w?ciekli?nie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich paszport?w znajduj? si? na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:www.vetpol.org.pl.
Obywatele polscy mog? przywozi? do oraz wywozi? z innych kraj?w UE bro? odpowiadaj?c? celom ?owieckim lub w celu wzi?cia udzia?u w imprezach sportowych. Niezb?dne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej zawieraj?cej stosowne wpisy dotycz?ce broni oraz dokument uwiarygodniaj?cy pow?d podr??y z broni? np. zaproszenia na polowanie lub zawody strzeleckie. Europejsk? Kart? Broni Palnej mo?e zast?pi? za?wiadczenie wydane przez w?a?ciwego konsula.

PRZEPISY PRAWNE
Przest?pstwa narkotykowe s? karane. Szczeg?lnie surowo karana jest sprzeda? narko?tyk?w nieletnim.
Palenie tytoniu jest zabronione w restauracjach, kawiarniach, barach itp. oraz w wi?kszo?ci miejsc publicznych. Spo?ywanie alkoholu lub poruszanie si? w stanie nietrze?wym w miejscach publicznych jest karane grzywn?.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Obowi?zkowe szczepienia ochronne nie s? wymagane. Obywatele RP p?ac?cy sk?adki na NFZ maj? prawo do korzysta?nia na Litwie z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W przypadku wyjazdu turystycznego jest to Euro?pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W wi?kszych miastach mo?liwe jest korzystanie za op?at? z prywatnych przychodni zdro?wia. EKUZ upraw?nia tylko do korzystania z podstawowych us?ug medycznych, dlatego wyje?d?aj?cym za granic? zaleca si? wykupienie dodat?kowych ubezpiecze? prywatnych, kt?re w razie konieczno?ci pokryj? kosz?ty leczenia w szerszym zakresie, jak r?wnie? koszty opieki me?dycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wy?kupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczeg?lnie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadk?w i koszt?w leczenia (poza EKUZ). ?wiadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmuj? tych przypadk?w.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W.

W przypadku kolizji, ka?dy z uczestnicz?cych w niej kierowc?w lub inny uczestnik zdarzenia ma obowi?zek powiadomienia policji i pozostania na miejscu wypadku, je?li:

  • w wyniku wypadku drogowego doznali uraz?w cia?a lub zgin?li ludzie
  • w wypadku drogowym uczestniczy?y wi?cej ni? dwa pojazdy
  • na miejscu wypadku brak osoby, kt?rej mienie zosta?o uszkodzone (np. pojazd zaparkowany na parkingu, poboczu itp.; s?up telefoniczny, znak drogowy lub inne mienie b?d?ce w?asno?ci? w?adz samorz?dowych, instytucji pa?stwowych i prywatnych)

Policja zaleca, by wszyscy uczestnicy kolizji upewnili si? czy inni kierowcy posiadaj? prawo jazdy, dow?d rejestracyjny pojazdu, polis? ubezpieczeniow? oraz czy s? trze?wi. W przypadku braku chocia?by jednego z ww. dokument?w oraz uzasadnionego podejrzenia, ?e uczestnik kolizji jest nietrze?wy nale?y r?wnie? wezwa? policj?. Zawiadamianie policji o wypadku drogowym nie jest konieczne, je?eli nie wyst?pi?y przypadki wymienione powy?ej, a uczestnicy kolizji s? zgodni, co do okoliczno?ci wypadku. W takim przypadku uczestnicy kolizji powinni wype?ni? Deklaracj? Wypadku Drogowego (Eismo Ivykio Deklaracija) lub na czystej kartce papieru nakre?li? schemat wypadku, opisa? okoliczno?ci z podaniem danych personalnych uczestnik?w kolizji (na podstawie przed?o?onych dokument?w), zebra? podpisy wszystkich uczestnik?w kolizji oraz w miar? mo?liwo?ci ?wiadk?w. Kierowcom zabrania si? w czasie jazdy prowadzenia rozm?w telefonicznych, je?eli samochody nie s? wyposa?one w specjalne urz?dzenia nag?a?niaj?ce. Obowi?zek zapinania pas?w bezpiecze?stwa dotyczy kierowc?w i pasa?er?w. Dzieci do lat trzech musz? by? przewo?one w specjalnych fotelikach mocowanych na tylnym siedzeniu pojazdu. Dzieci do lat dwu?nastu mog? podr??owa? na przednim siedzeniu pasa?era r?wnie? w spe?cjalnych fotelikach. U?ywanie ?wiate? mijania obowi?zuje przez ca?y rok. Od 10 listopada do 1 kwietnia nale?y u?ywa? opon zimowych. Obowi?zuj? ograniczenia pr?dko?ci. Dopuszczalna zawarto?? alko?holu we krwi wynosi 0,4 promila (we krwi kierowcy ze sta?em mniejszym ni? dwa lata oraz kierowc?w samochod?w ci??arowych i autobus?w zosta?a zmniejszona do 0,2 promila). W razie powt?rnego stwierdzenia prowadzenia samochodu w stanie nietrze?wym lub bez prawa jazdy policja mo?e dokona? konfiskaty pojazdu. W przypadku z?amania przepis?w ruchu drogowego policja ma prawo zatrzyma? prawo jazdy kierowcy.

?WI?TA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia ? Nowy Rok i Dzie? Flagi Litewskiej, 16 lutego ? ?wi?to Odrodzenia Pa?stwa Litewskiego, 11 marca ? ?wi?to Odrodzenia Nie?pod?leg?o?ci RL, 1 maja ? Mi?dzynarodowy Dzie? Pracy, 24 czerwca ? ?w. Jana, 6 lipca ? Koronacja Kr?la Mendoga i Dzie? Pa?stwa Litewskiego, 15 sierpnia ? Wniebowzi?cie NMP, 1 listopada ? Wszystkich ?wi?tych, 25?26 grudnia ? Bo?e Narodzenie, oraz ?wi?to ruchome ? Wielkanoc.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Mo?na korzysta?, zw?aszcza w wi?kszych miejscowo?ciach, z bankomat?w i p?aci? powszechnie akceptowanymi kartami p?atniczymi. W wi?kszo?ci bank?w mo?na wymienia? polskie z?ot?wki.
  • Zagro?enie przest?pczo?ci? jest mniej wi?cej na tym samym poziomie co w Polsce. Ze wzgl?du na liczne przypadki kra?dzie??y kieszonkowych nale?y zachowa? szczeg?ln? ostro?no?? przy zwiedzaniu wile?skich ko?cio??w, zw?aszcza Ostrej Bra?my i Katedry.
  • Odradzamy podr??owanie rowerem po Litwie z powodu braku odpowiedniej infrastruktury zapewniaj?cej bezpieczne prze?mieszczanie si? mi?dzy poszczeg?lnymi miejscowo?ciami.
  • W sklepach na terenie ca?ego kraju po godz. 22.00 obowi?zuje zakaz sprzeda?y alkoholu
  • Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, stra? po?arna 01, policja 02, pogotowie 03, informacja telefoniczna 118; pomoc drogowa 1414 lub 1888.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14484&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696