Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MONAKO

(Ksi?stwo Monako)

Stolica: Monako
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: francuski

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Monako do 90 dni jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to?samo?ci. Kwestie ruchu osobowego obywateli Unii Europejskiej na terytorium Ksi?stwa Monako reguluje francusko-monagaska umowa z 15 grudnia 1997 r., dotycz?ca zmiany konwencji o s?siedztwie pomi?dzy tymi pa?stwami z 18 maja 1963 r. Okre?lone w niej zasady maj? r?wnie? zastosowanie do obywateli RP. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji zasady wjazdu oraz poruszania si? cudzoziemc?w na terytorium Ksi?stwa s? identyczne z tymi, jakie maj? zastosowanie do cudzoziemc?w we Francji.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z norm? unijn?.
Przew?z zwierz?t domowych. Zwierz?ta domowe towarzysz?ce w?a?cicielom w podr??y do pa?stw Unii Europejskiej musz? mie? paszporty. Do wyrobienia paszportu zwierz?cia z emblematami UE potrzebne s? dokumenty zawieraj?ce dane o w?a?cicielu zwierz?cia oraz informacje na temat imienia zwierz?cia, jego gatunku, rasy, p?ci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezb?dne jest tak?e przedstawienie za?wiadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierz? musi posiada? identyfikator w postaci elektronicznego chipu, kt?rego numer i miejsce umieszczenia b?d? odnotowane w paszporcie. Zdj?cie zwierz?cia w paszporcie nie jest obowi?zkowe. Paszporty wydaj? lecznice weterynaryjne, kt?rych spis znajduje si? na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko?Weterynaryjnej (http://www.vetpol.org.pl/paszporty.htm). Te same zasady obowi?zuj? w podr??ach z psami i kotami do pa?stw nie nale??cych do UE, ale maj?cych ten sam poziom ochrony przed w?cieklizn?, tzn. do Andory, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu.
Pozosta?e informacje ? patrz: Francja.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14501&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696