Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIEMCY

(Republika Federalna Niemiec)

Stolica: Berlin
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: niemiecki

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Euro?pejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie, pozwalaj?cym stwierdzi? to?samo??.

PRZEPISY CELNE
Do Niemiec mo?na wwie?? na u?ytek w?asny do: 10 l spirytusu, 20 l wyrob?w spirytusowych (np. likier, sherry, porto), 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musuj?cego) i 110 l piwa. Od 1 stycznia 2009 r. obywatele polscy mog? wwie?? do RFN na u?ytek w?asny do 800 szt. papieros?w.
Kontrola celna (a tak?e kontrola Policji Federalnej, dawniej Stra?y Granicznej) mo?e by? prowadzona na ca?ym terytorium RFN. Zaleca si? posiadanie dowod?w zakupu na przedmioty wywo?one z Niemiec. Sprz?t strzelecki typu Paintball jest traktowany w Niemczech jak bro?. Przyw?z do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprz?tu jest mo?liwy bez zezwolenia, je?eli jest on oznakowany liter? F. Je?li nie ma takiego oznaczenia, w?adze niemieckie ??daj? okazania pozwolenia na bro? lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podr??y z broni?.
Przew?z zwierz?t domowych. Pies, kot czy fretka towarzysz?ce w?a?cicielom w podr??y do Niemiec (a tak?e pozo?sta?ych pa?stw Unii Europejskiej) zgodnie z wymogami prawa unijnego musz? mie? paszporty. Do wyrobienia paszportu z emblematem UE potrzebne s? dokumenty zawieraj?ce dane o w?a?cicielu zwierz?cia oraz informacje na temat imienia zwierz?cia, jego gatunku, rasy, p?ci, daty urodzenia i umaszcze?nia. Niezb?dne jest tak?e przedstawienie za?wiadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierz? musi mie? identyfikator w postaci tatua?u lub elektronicznego chipu, kt?rego numer i miejsce umieszczenia s? odnotowane w paszporcie. Zdj?cie zwierz?cia w paszporcie nie jest obowi?zkowe. Paszporty wydaj? lecznice weterynaryjne, kt?rych spis znajduje si? na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

MELDUNEK
Osoby przybywaj?ce do RFN (na okres do 90 dni lub d?u?szy) podlegaj? obowi?zkowi meldunkowemu. Nale?y go dope?ni? najp??niej w ci?gu 7 lub 14 dni (w zale?no?ci od przepis?w obowi?zuj?cych w danym kraju zwi?zkowym) od wjazdu w urz??dzie meldunkowym w?a?ciwym dla miejsca pobytu (urz?dy meldunkowe mieszcz? si? zazwyczaj w urz?dzie miasta lub gminy, tzw. Einwohnermeldeamt; w wi?kszych miastach ? B?rgeramt) i odebra? potwierdzenie zameldowania. Zameldo?wanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest przez ich administracj?. W przypadku planowanego pobytu prze?kraczaj?cego trzy miesi?ce nale?y w tym samym urz?dzie uzyska? nale?ne obywatelom pa?stw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres d?u?szy ni? trzy miesi?ce (tzw. Freiz?gigkeitsbescheinigung).

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie wyst?puj? tu szczeg?lne zagro?enia sanitarno-epidemiologiczne i nie s? wymagane szcze?pienia. Osoby op?acaj?ce sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce maj? prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia. Niezb?dnym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana przez oddzia?y NFZ. Na podstawie EKUZ przys?uguj? ?wiadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, tj. w razie nag?ych dolegliwo?ci, choroby czy wypadku. Lekarz udzielaj?cy pomocy ustala, czy dane ?wiadczenie jest konieczne, bior?c pod uwag? jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w Niemczech. Kart? okazuje si? bezpo?rednio w plac?wce s?u?by zdrowia.
Uwaga: Poniewa? EKUZ nie zapewnia pokrycia koszt?w specjalistycznego trans?por?tu medycznego do Polski, ani te? transportu zw?ok, wskazane jest wykupienie dodat?ko?wego prywatnego ubezpieczenia. Szczeg??owe informacje: www.nfz.gov.pl. Korzystaj?c w Niemczech z opieki medycznej nale?y liczy? si? z obowi?zkiem op?acenia got?wk? 10 EUR (bez wzgl?du na posiadanie EKUZ) przy pierwszej wizycie u lekarza w danym kwartale (tzw. op?ata kwartalna) oraz z op?at? w wysoko?ci 10% koszt?w transportu sanitarnego do szpitala na terenie Nie?miec. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej (pry?watnej lub w przypadku braku EKUZ) to ok. 50 EUR. Cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez koszt?w bada?, zabieg?w i operacji) ? od 500 EUR.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Prawo jazdy wydane przez polskie w?adze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Na poje?dzie zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, kt?ry ma by? u?ywany w ruchu mi?dzynarodowym, umieszcza si? z ty?u na nadwoziu znak z literami ?PL?. Nie jest to jednak konieczne, je?eli znak ?PL? widnieje na tablicy rejes?tracyjnej.
Obywatele polscy podr??uj?cy samochodem obowi?zani s? mie? wa?ny dow?d krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej na samoch?d (i dodatkowo na przyczep?, je?li podr??uj? z przyczep?). Chocia? po 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest obowi?zkowa, z przyczyn praktycznych zaleca si? posiadanie jej w czasie podr??y ? stanowi ona znane za granic? potwierdzenie ubezpieczenia OC. Polisy polskich towarzystw ubezpiecze?nio?wych w zakresie ubezpiecze? komunikacyjnych s? uznawane bez ogranicze?. Z uwagi na ograniczone mo?liwo?ci samodziel?nych napraw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty us?ug w specjalistycznych war?sztatach zaleca si? wykupienie ubezpieczenia Assistance obowi?zuj?cego za granic?.
Przejazd autostradami w Niemczech jest dla samochod?w oso?bo?wych bezp?atny. Przekroczenie dozwolonej pr?dko?ci karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach tak?e zatrzymaniem prawa jazdy.
Uwaga: W niekt?rych niemieckich miastach zosta?y wprowadzone ?tzw. zielone strefy?. Prawo wjazdu do zielonych stref, obejmuj?cych obszary centr?w miast i oznaczonych znakami drogowymi z napisem Umweltzone, maj? jedynie samochody osobowe i ci??arowe oznaczone specjaln? czerwon?, ???t? lub zielon? plakietk? z wpi?sanym numerem rejestracyjnym pojazdu (od 01.01.2010 r. w Berlinie i Hanowerze tylko pojazdy oznaczone zielon? plakietk?). Rodzaj przyznawanej plakietki zale?ny jest od normy emisji spalin spe?nianej przez te pojazdy. Plakietki mo?na naby? w urz?dach komunikacji, na stacjach diagnostycznych oraz w autoryzowanych warsztatach na terenie Niemiec. Kierowcy przekraczaj?cy granic? zielonej strefy bez wymaganej plakietki lub specjalnego zezwolenia musz? liczy? si? z mandatem w wysoko?ci 40 EURO i jednym punktem karnym. Szczeg??owe informacje na temat zielonych stref znale?? mo?na na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie: www.berlin.polemb.net
Z uwagi na bardzo du?e nat??enie ruchu pojazd?w w strefach miejskich z regu?y wyst?puj? tam trudno?ci z parkowaniem. Zale?ca si? zwr?cenie szczeg?lnej uwagi na ograniczenia dotycz?ce parkowania samochod?w oraz na spos?b ich parkowania na ulicach w wyznaczonych miejscach (pojazd musi by? zapar?kowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie mo?e blokowa? ?cie?ek rowerowych). Parkowanie na oznaczonych miejscach dla inwali?d?w mo?liwe jest tylko z widocznym za szyb? dokumen?tem potwierdzaj?cym posiadanie uprawnie? inwalidzkich. W miastach kierowca powinien zwraca? szczeg?ln? uwag? na pieszych i rowerzyst?w, kt?rzy na przej?ciach i ?cie?kach rowe?ro?wych korzystaj? z bezwzgl?dnego pierwsze?stwa. W przypadku kolizji z rowerzyst? lub pieszym kierowca samochodu musi liczy? si? ze szczeg??owym post?powaniem wyja?niaj?cym, nawet je?li nie by?o powa?nych nast?pstw zdarzenia.
Zalecane jest posiadanie kamizelek odblaskowych przez pry?watnych u?ytkownik?w pojazd?w i zak?adanie ich szczeg?lnie podczas opuszczania samochod?w unieruchomionych z powodu awarii lub wypadku na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Zawodowi kierowcy maj? obowi?zek posiadania i u?ywania kamizelek odblaskowych.
Po zatankowaniu paliwa nie nale?y uruchamia? pojazdu przed dokonaniem op?aty.
Uwaga na autostopowicz?w! Zabranie przygodnego pasa?era, zar?wno obywatela UE, jak i spoza UE, mo?e spowodowa? powa?ne konsekwencje dla kierowcy (w?a?ciciela) samochodu, a nawet wsp??pasa?er?w, je?eli w czasie kontroli w strefie przygranicznej lub innej kontroli oka?e si?, ?e osoba ta ma przy sobie niedozwolon? ilo?? towar?w akcyzowych lub ?rodki odurzaj?ce. Nale?y pami?ta?, ?e sam przew?z pasa?er?w ? np. obywateli spoza kraj?w UE i Europejskiego Obszaru Gospo?darczego ? przebywaj?cych nielegalnie w Niemczech jest trakto?wany jako przest?pstwo. W takich przypadkach kieruj?cemu pojazdem i innym pasa?erom mog? grozi? sankcje w postaci zatrzymania, post?powania karnego i ewentualnego orzeczenia konfiskaty pojazdu.
Prawo niemieckie zawiera precyzyjnie okre?lony katalog wykrocze? drogowych i wysoko?ci kar za ka?de z nich (tzw. Bu?geldkatalog, http://bussgeldkataloge.de). W zwi?zku z tym podejmowanie przez kierowc? dyskusji z policj? na temat wysoko?ci mandatu na?o?onego za wykroczenie jest bezcelowe i zwykle tylko pogarsza sytuacj?. Odmowa zap?acenia mandatu na miejscu wi??e si? zawsze ze skierowaniem sprawy na drog? s?dow? (lub post?powaniem karno-nakazowym), a tak?e ? z regu?y ? z zatrzymaniem posiadanych przez kierowc? pieni?dzy na poczet ewentualnej kary i koszt?w post?powania.
Niemiecka policja rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazd?w. Je?eli stwierdzi powa?ne usterki, mo?e zatrzyma? dow?d rejestracyjny i na?o?y? wysok? kar? pieni??n? (rz?du kilkuset euro), obci??y? kierowc? kosztami odholowania pojazdu do warsztatu i innymi op?atami administracyjnymi, wraz z kosztami pracy s?u?b publicznych przy usuwaniu szk?d w ?ro?dowisku naturalnym, powsta?ych np. wskutek wycieku p?yn?w z pojazdu. Podobne konsekwencje mog? spotka? kierowc?, kt?ry samodzielnie naprawia samoch?d w miejscu niedozwolonym.
W Niemczech nie ma przepisu prawnego, kt?ry bezpo?rednio nakazywa?by u?ywanie opon zimowych. Jednak?e niemieckie przepisy nakazuj? dostosowanie wyposa?enia pojazdu do warun?k?w pogodowych. Oznacza to m.in., ?e w zimowych warun?kach pogodowych nale?y stosowa? odpowiednie ogumienie oraz niezamarzaj?cy p?yn do szyb. Je?eli policja podczas kontroli drogowej uzna, ?e ze wzgl?du na warunki panuj?ce na drodze letnie opony nie gwarantuj? bezpiecze?stwa ruchu, mo?e ukara? kierowc? mandatem. Kwesti? t? analogicznie traktuj? towarzystwa ubezpieczeniowe podczas likwidacji szk?d.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Poza sytuacjami wyj?tkowymi w RFN nie ma ogranicze? swobody podr??owania po kraju.

BEZPIECZE?STWO
Nie ma szczeg?lnego zagro?enia prze?st?pczo?ci? pospolit?. W miejscach gromadzenia si? wielu os?b (stadiony, dworce, lotniska, imprezy masowe, du?e sklepy), gdzie mog? dzia?a? z?odzieje kieszonkowi, nale?y zachowa? wi?ksz? ostro?no??. Ofiary przest?pstwa powinny zg?osi? si? na policj? lub wezwa? j? telefonicznie (tel. 110 lub 112). Nale?y zadba? o sporz?dzenie protoko?u zdarzenia i poprosi? o jego kopi?. W razie wypadku lub konieczno?ci uzyskania pomocy lekarskiej nale?y wezwa? pierwsz? pomoc medyczn? (tel. 112).

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14509&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696