Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PORTUGALIA

(Republika Portugalska)

Stolica: Lizbona
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: portugalski

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) do 90 dni na terytorium Republiki Portugalskiej jest wa?ny paszport b?d? dow?d osobisty. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azor?w obowi?zuj? takie same zasady wjazdu i pobytu, jak w cz??ci kontynentalnej terytorium Portugalii. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagro?enia bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowia publicznego.
Przy pobycie d?u?szym ni? 90 dni nale?y wyst?pi? do Urz?du Miasta (C?mara Municipal) lub do lokalnego oddzia?u Urz?du ds. Cudzoziemc?w i Granic (Servi?o de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) z wnioskiem o wydanie za?wiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Aby je uzyska?, nale?y udokumentowa? posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i ?rodk?w wystarczaj?cych na pokrycie koszt?w utrzymania oraz ewentualnie przedstawi? inne dokumenty, w zale?no?ci od celu pobytu (np. umow? o prac?, potwierdzenie przyj?cia na studia lub prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej). Szczeg??owe informacje dla os?b zamierzaj?cych podj?? w Portugalii prac?: http://www.sef.pt/, a tak?e: http://www.lojadocidadao.pt/.

PRZEPISY CELNE
Przew?z towar?w podlega ograniczeniom ilo?ciowym na og?lnych zasadach obowi?zuj?cych w Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami ograniczenia dotycz? niekt?rych towar?w, jak np. broni i amunicji, gatunk?w zwierz?t i ro?lin chronionych na mocy Konwencji z Waszyngtonu, papieros?w i napoj?w alkoholowych. Dopuszczalna ilo?? papieros?w i napoj?w alkoholowych, na tzw. w?asny u?ytek wynosi: papierosy ? 800 szt., cygaretki ? 400 szt., cygara ? 200 szt., tyto? ? 1 kg, napoje spirytusowe ? 10 l, ?rednioprocentowe napoje alkoholowe ? 20 l, wino ? 90 l (przy czym wina musuj?ce ? 60 l), piwo ? 110 l. W przypadku przekroczenia ww. limit?w uznaje si?, ?e towary przewo?one s? w celach handlowych, co nak?ada na przewo??cego dodatkowe formalno?ci i op?aty.

PRZEPISY PRAWNE
W Portugalii surowo karane s? przest?pstwa zwi?zane z przemytem i rozpowszechnianiem narkotyk?w.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie wyst?puj? zagro?enia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga si? specjalnych szczepie?. Dora?n? pomoc medyczn? mo?na uzyska? w przyszpitalnych izbach przyj??, gdzie prowadzony jest ostry dy?ur Urgencia. Istnieje rozwini?ta sie? prywatnych przychodni i szpitali. Cena standardowej prywatnej wizyty wynosi ok. 80 EUR. Za wizyt? w przychodni publicznej doros?y pacjent wnosi op?at? administracyjn? w wysoko?ci ok. 5 euro. Pobierane s? dodatkowe op?aty za zlecone badania. Ze wzgl?du na kolejki w publicznej s?u?bie zdrowia i wysokie koszty opieki medycznej wskazane jest wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia. Osoby posiadaj?ce wa?n? Europejska Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mog? w nag?ych przypadkach korzysta? bezp?atnie z publicznych plac?wek opieki zdrowotnej. Wyje?d?aj?cym za granic? zaleca si? wykupienie dodatkowych ubezpiecze? prywatnych, kt?re w razie konieczno?ci pokryj? koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r?wnie? koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Szczeg??owe informacje nt. EKUZ zamieszczone s? na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
W Portugalii uznawane jest polskie prawo jazdy (poza starym wzorem ksi??eczkowym) oraz ubezpieczenie OC. Rezydenci powinni jednak zg?osi? prawo jazdy do portugalskiego Instytutu Transportu (IMTT). W Portugalii ruch jest prawostronny, obowi?zuj? europejskie przepisy o ruchu drogowym oraz mi?dzynarodowy system oznacze?. U?ywanie pas?w bezpiecze?stwa jest obowi?zkowe. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila. Za rozmow? przez telefon podczas jazdy samochodem grozi wysoki mandat. Bardzo dobrze rozwini?ta jest sie? dr?g w Portugalii ? bezp?atnych i p?atnych. Nie nale?y wje?d?a? na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde, poniewa? s? one zarezerwowane dla pojazd?w maj?cych elektroniczne czytniki umo?liwiaj?ce pobieranie op?aty bezpo?rednio z konta bankowego. W Portugalii obowi?zuj? surowe przepisy w zakresie sprawdzania wa?no?ci polis ubezpieczenia OC. Je?li policja stwierdzi brak wa?nej polisy, mo?e ukara? kierowc? mandatem w wysoko?ci od 500 do 2500 EUR, a tak?e zatrzyma? pojazd do czasu wyja?nienia i op?acenia wszelkich koszt?w zwi?zanych z przywr?ceniem wa?no?ci polisy ubezpieczeniowej. Portugalia jest krajem, gdzie kierowcy okazuj? du?y szacunek pieszym.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ogranicze?.

BEZPIECZE?STWO
Portugalia nie jest krajem mniej bezpiecznym ni? inne kraje UE. W miejscach wzmo?onego ruchu, takich jak dworce, ?rodki komunikacji i miejsca odwiedzane masowo przez turyst?w, zdarzaj? si? kradzie?e kieszonkowe. Cz?sto dochodzi do w?ama? do samochod?w zaparkowanych w miejscach publicznych, g??wnie z powodu pozostawionych w ?rodku warto?ciowych przedmiot?w. Kradzie? dokument?w i pieni?dzy nale?y zg?osi? na najbli?szym posterunku policji, dodatkowo kradzie? paszportu nale?y zg?osi? w polskim konsulacie. W celu u?atwienia kontakt?w z miejscow? policj? dzia?aj? specjalne posterunki dla turyst?w. Jeden z nich znajduje si? w centrum miasta na Placu Restauradores, Pol?cia de Seguran?a P?blica, Esquadra de Turismo, gdzie bez problemu mo?na si? porozumie? w j?zyku angielskim. Za?wiadczenie potwierdzaj?ce kradzie? dokument?w wydane przez miejscow? policj? nie uprawnia do przekroczenia granicy.
W nag?ych wypadkach policj? lub pogotowie ratunkowe mo?na wezwa?, telefonuj?c pod numer 112.

OBYCZAJE
W Portugalii nie obowi?zuj? szczeg?lne normy obyczajowe, kt?rych nieprzestrzeganie mog?oby powodowa? sytuacje konfliktowe.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Walut? mo?na wymienia? w bankach i kantorach zlokalizowanych najcz??ciej w centrach du?ych miast i na lotniskach. Pobierana jest niewielka prowizja.
  • W powszechnym u?yciu s? karty p?atnicze i kredytowe.
  • Bardzo dobrze rozwini?ta jest w Portugalii sie? bankomat?w (multibanco). Niekiedy sklepy ustalaj? minimaln? kwot? do zap?aty kart? (zwykle 5-10 euro).

W przypadku kradzie?y pieni?dzy i braku ?rodk?w finansowych na pobyt czy na powr?t do kraju mo?na zadzwoni? na telefon stacjonarny krewnych lub znajomych za pomoc? linii Poland Direct (numer dost?pu: 800 800 480 pozwoli skontaktowa? si? z telefonistk? z centrali mi?dzynarodowej w Polsce, kt?ra po uzyskaniu od rozm?wcy zgody na obci??enie rachunku, po??czy rozmow?). Je?li chodzi o szybkie przekazanie pieni?dzy z Polski do Portugalii istnieje wiele firm prowadz?cych tego typu dzia?alno??, miedzy innymi Western Union, posiadaj?ca swoje stanowiska w oddzia?ach banku Millenium oraz na lotniskach. Przekazane ?rodki mo?na odebra? na podstawie dokumentu to?samo?ci oraz znajomo?ci kodu zabezpieczaj?cego dan? transakcj?, przekazanego przez wysy?aj?cego ?rodki.
Informacje turystyczne o Portugalii: www.turismodeportugal.pt

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14521&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696