Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S?OWACJA

(Republika S?owacka)

Stolica: Bratys?awa
Waluta: euro J?zyk urz?dowy: s?owacki
Inne j?zyki: czeski, w?gierski (w rejonie przygranicznym)

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezale?nie od jego celu) na terytorium Republiki S?owackiej jest paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to?samo?ci.Po wej?ciu Polski i S?owacji do obszaru Schengen zniesione zosta?y kontrole graniczne na polsko-s?owackich przej?ciach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowi?zku posiadania przy sobie, podczas podr??y na S?owacj?, dokumentu to?samo?ci ? paszportu lub dowodu osobistego.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z obowi?zuj?cymi w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE
Powszechny jest zakaz spo?ywania alkoholu i palenia wyrob?w tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papieros?w w poci?gu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w o?rodkach kultury, zamkni?tych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urz?d?w, sklep?w, muze?w, kin itp. zagro?one jest mandatem.
Policja mo?e w dowolnej sytuacji ??da? okazania dowodu to?samo?ci. W przypadku odmowy wylegitymowania si? lub braku dokument?w policja ma prawo doprowadzi? osob? legitymowan? na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej to?samo??. Cudzoziemcom, kt?rzy nie posiadaj? przy sobie dokument?w to?samo?ci grozi kara pieni??na do wysoko?ci 1660,- EUR.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umo?liwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystaj? z niej obywatele s?owaccy. EKUZ nie pokrywa koszt?w transportu chorego do Polski. Podr??uj?cym na S?owacj? zaleca si? wykupienie dodatkowych ubezpiecze? prywatnych, kt?re w razie konieczno?ci pokryj? koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r?wnie? koszty pomocy medycznej, udzielonej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego.
S?owackie G?rskie Pogotowie Ratunkowe (Horsk? z?chrann? slu?ba) pobiera op?aty za przeprowadzane akcje ratownicze. Op?atom podlega ?techniczna? strona akcji ratowniczej tj. przybycie ratownik?w na miejsce wypadku, u?ycie skutera ?nie?nego, samochodu lub helikoptera. Natomiast pomoc medyczna jest w tych przypadkach udzielana bezp?atnie. Koszty pomocy ponosz? tak?e narciarze, je?eli odnie?li obra?enia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.Pokrycie koszt?w akcji poszukiwawczych i ratowniczych gwarantuj? tylko specjalistyczne ubezpieczenia wykupione w polskich lub s?owackich firmach ubezpieczeniowych, kt?re obejmuj? turystyk? g?rsk?, wspinaczk?, alpinizm itp. Uzyskanie bezp?atnej pomocy medycznej wymaga przed?o?enia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

SZCZEPIENIA
W Republice S?owackiej nie wyst?puje zagro?enie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie s? wymagane dodatkowe szczepienia.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W.
Mi?dzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. ?Zielona karta" nie jest dokumentem obowi?zkowym przy wje?dzie samochodem na S?owacj?.
W sytuacji braku naklejki ?PL" policja drogowa mo?e na?o?y? mandat. Naklejka nie jest wymagana je?eli pojazd jest wyposa?ony w tablice rejestracyjne z oznaczeniami Unii Europejskiej.
Pieszy ma bezwzgl?dnie prawo pierwsze?stwa na przej?ciu dla pieszych. Obowi?zuje jazda z zapi?tymi pasami bezpiecze?stwa (tak?e na tylnych siedzeniach) oraz zakaz u?ywania telefonu kom?rkowego przez kierowc? w trakcie jazdy.
Obowi?zuj? op?aty za przejazd s?owackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochod?w ci??arowych tak?e drogami I klasy). W przypadku pojazd?w o masie ca?kowitej do 3,5 tony obowi?zuj? nalepki autostradowe (?winiety?), kt?re nale?y wykupi?, w zale?no?ci od okresu wa?no?ci, w nast?puj?cej wysoko?ci ( w 2011 roku) :

 • nalepka tygodniowa (wa?na 7 dni) ? 7,00 euro,
 • nalepka miesi?czna ? 14,00 euro,
 • nalepka roczna (wa?na do ko?ca stycznia roku nast?pnego) ? 50,00 euro.

Dla samochod?w osobowych z przyczepami kempingowymi, kt?rych masa przekracza 3,5 tony obowi?zuje dodatkowa nalepka (winieta) naklejona na samoch?d ci?gn?cy przyczep?. Nalepki mo?na kupi? na przej?ciach granicznych, wi?kszych stacjach benzynowych i w urz?dach pocztowych. Wysoko?? mandatu za brak nalepki stanowi 10-krotno?? op?aty rocznej.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. zosta? wprowadzony w S?owacji elektroniczny system pobierania op?at drogowych dla pojazd?w o masie ca?kowitej powy?ej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towar?w oraz pojazd?w umo?liwiaj?cych przew?z wi?cej ni? 9 os?b ??cznie z kierowc?, kt?ry zast?pi? system nalepek. Wymienione pojazdy musz? by? wyposa?one w urz?dzenie do elektronicznego poboru op?at, kt?re zapewnia rejestracj? liczby przejechanych kilometr?w po p?atnych odcinkach, a nast?pnie obliczenie ceny op?aty drogowej. Szczeg??owe informacje o elektronicznym systemie op?at drogowych znajduj? si? m.in. w j?zyku polskim na portalu internetowym www.emyto.sk.
Kierowcy wymienionych pojazd?w, kt?rzy nie posiadaj? urz?dzenia elektronicznego do poboru op?at lub uiszczonej op?aty drogowej za przejazd podlegaj? karze w wysoko?ci 700 euro.

G??wne zasady ruchu drogowego

 • Dozwolona maksymalna pr?dko?? w terenie zabudowanym - 50 km/h, poza terenem zabudowanym - 90 km/h i na autostradzie - 130 km/h.
 • Przez ca?y rok obowi?zkowa jest jazda z w??czonymi ?wiat?ami mijania.
 • Dopuszczalna zawarto?? alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Ka?dy kieruj?cy, kt?ry odm?wi poddania si? badaniu na zawarto?? alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba b?d?ca pod wp?ywem alkoholu.
 • Obowi?zkowe jest przewo?enie dzieci do lat 12 w fotelikach samochodowych.
 • Opony zimowe, kt?re s? obowi?zkowe podczas jazdy po za?nie?onej powierzchni, musz? mie? bie?nik o g??boko?ci min. 3 milimetr?w.

Pojazd nale??cy do cudzoziemca powinien by? wyposa?ony na terenie S?owacji w apteczk? o zawarto?ci zgodnej z wymogami kraju, w kt?rym pojazd jest zarejestrowany. Jednak?e w Polsce posiadanie apteczki, w my?l obowi?zuj?cego prawa, nie jest obowi?zkowe (opr?cz autobus?w i taks?wek), jak r?wnie? nie ma przepis?w odno?nie ich wyposa?enia.
Zawarto?? apteczki pierwszej pomocy, kt?ra jest uznawana za standard europejski okre?la norma DIN 13164, nie odbiegaj?ca od norm s?owackich. Ponadto wed?ug przepis?w s?owackich pojazd powinien by? wyposa?ony w: tr?jk?t ostrzegawczy, ga?nic?, kamizelk? odblaskow?, link? holownicz?, ko?o zapasowe, podno?nik, zapasowe ?ar?wki i bezpieczniki elektryczne.
Uwaga: Kierowcom, kt?rzy nie zap?ac? na miejscu na?o?onego mandatu, policja zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami s?owackimi, zatrzymuje prawo jazdy na okres do 15 dni, w ci?gu kt?rych powinni ui?ci? mandat. Po zap?aceniu mandatu mo?na zatrzymane prawo jazdy odebra? osobi?cie na posterunku Policji okazuj?c dow?d wp?aty. Wobec kierowc?w, kt?rzy w ci?gu 15 dni nie uiszcz? mandatu, wszczynane jest post?powanie administracyjne zako?czone wydaniem postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu op?acenia kary. Na?o?ony mandat w my?l s?owackich przepis?w nie mo?e zosta? obni?ony lub anulowany.

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ogranicze? w poruszaniu si? po kraju. Tury?ci i taternicy w?druj?cy w wysokich partiach g?r zobowi?zani s? zg?osi? tras?, przewidywany czas wyprawy w g?ry i czas powrotu np. w schronisku lub plac?wce HZS (Horsk? z?chrann? slu?ba). Brak zg?oszenia si? po powrocie przez d?u?ej ni? 6 godzin uznawany jest za bezpo?redni? pro?b? o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani ponosz? jej koszty, chyba ?e maj? specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Nale?y bezwzgl?dnie przestrzega? okres?w zamkni?cia tras i szlak?w turystycznych dla turyst?w - od 1 listopada do 15 czerwca. Podr??uj?cy kolej?, mog? wykupi? bilet r?wnie? w poci?gu, jednak?e w tym przypadku musz? zg?osi? brak biletu konduktorowi natychmiast po wej?ciu do wagonu.

BEZPIECZE?STWO
Nie istnieje szczeg?lne zagro?enie przest?pczo?ci?.

OBYCZAJE
Nie istniej? szczeg?lne normy prawne lub zwyczajowe, kt?rych nieprzestrzeganie mog?oby prowadzi? do sytuacji konfliktowych.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Na terenie S?owacji dzia?a kilkadziesi?t punkt?w Western Union, kt?re umo?liwiaj? b?yskawiczne przekazanie pieni?dzy z Polski. Us?ugi tego rodzaju ?wiadcz? r?wnie? banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Cz??? punkt?w czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty dzia?aj?ce w hotelach czynne s? zazwyczaj ca?odobowo. Wiele kantor?w i niekt?re banki wymieniaj? r?wnie? z?ot?wki.
 • Nale?y zwr?ci? uwag? na zasady korzystania z komunikacji miejskiej.
  Bilety zni?kowe przys?uguj? tylko uczniom s?owackich szk?? oraz studentom studiuj?cym na s?owackich wy?szych uczelniach. Do bilet?w zni?kowych uprawnieni s? inwalidzi posiadaj?cy sta?y pobyt na terenie S?owacji i posiadaj?cy stosown? s?owack? legitymacj?. Polskie dokumenty nie s? honorowane.
 • Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, stra? miejska (Mestsk? pol?cia ? ca?a S?owacja) 159 (bezp?atny), pogotowie ratunkowe 155, stra? po?arna 150, informacja o numerach telefon?w na terenie ca?ej S?owacji 1181, g?rskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.
 • Bezp?atne (na koszt abonenta) po??czenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.
 • Numer kierunkowy na S?owacj? : 00421, numer kierunkowy do Bratys?awy dodatkowo 2, a w przypadku telefonowania na terenie S?owacji kierunkowy do Bratys?awy 02.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14538&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696