Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WATYKAN

(Pa?stwo-Miasto Watykan)

Stolica:Watykan
Waluta:euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: w?oski, ?acina
Inne j?zyki: angielski, francuski, hiszpa?ski, niemiecki

PRZEPISY WJAZDOWE
Zgodnie z Traktatem Latera?skim zawar?tym mi?dzy Stolic? Apostolsk? a W?ochami wszystkich, kt?rzy udaj? si? do Watykanu, obowi?zuj? przepisy pobytowe analogiczne do w?oskich. Zalecenia reguluj?ce kwestie prak?tyczne s? podobne do obowi?zuj?cych we W?oszech, z uwzgl?dnieniem szczeg??owych zasad watyka??skich dotycz?cych np. audiencji u Ojca ?wi?tego, zwiedzania Muze?w Watyka?skich i ogrod?w czy korzystania z Archi?wum i Biblioteki Watyka?skiej.

INFORMACJE DLA TURYST?W I PIELGRZYM?W
Watykan jest siedzib? najwy?szych w?adz Ko?cio?a rzymskokatolickiego, rezyduje tu papie?. Obywatele Watykanu to g??wnie wysokiej rangi dostojnicy ko?cielni, ksi??a, zakonnicy, zakonnice i gwardia szwajcarska. W instytucjach Pa?stwa-Miasta Watykan zatrudnionych jest blisko dwa tysi?ce os?b. Terytorium Pa?stwa Watyka?skiego z trzech stron otoczone jest wysokimi murami. Wej?cie na teren Watykanu (poza Bazylik? ?wi?tego Piotra i Muzeami Watyka?skimi) jest mo?liwe tylko na podstawie specjalnej przepustki. Bazylik? ?wi?tego Piotra i Muzea Watyka?skie mo?na zwiedza? przez ca?y rok. Zwiedzanie Bazyliki ?wi?tego Piotra jest bezp?atne, do Muze?w Watyka?skich natomiast nale?y zakupi? bilet. Na terenie Watykanu obowi?zuj? surowe wytyczne odno?nie stroju: kobiety musz? mie? zakryte ramiona i kolana, m??czy?ni d?ugie spodnie. ?eby wej?? do Bazyliki, trzeba by? ubranym w spos?b stosowny do miejsca modlitwy. Do zwiedzania muzeum trzeba kupi? bilet. Wiosn?, latem i jesieni? odbywaj? si? Placu ?wi?tego Piotra, w Auli Paw?a VI lub w let?niej rezydencji w Castel Gandolfo audiencje, w kt?rych ka?dy mo?e wzi?? udzia?. Watykan ma prawo bicia w?asnych monet, kt?re s? cz?sto unikatami numizmatycznymi. W watyka?skich urz?dach pocztowych w p??nocnej cz??ci placu ?wi?tego Piotra i w Mu?zeach Watyka?skich mo?na kupi? i wys?a? poczt?wki z piecz?ci? Watykanu.
Turyst?w i pielgrzym?w udaj?cych si? do Watykanu odsy?amy do strony internetowej: www.inforoma.info zawieraj?cej wiele prak?tycznych informacji dotycz?cych m.in. organizacji pielgrzymek, zwiedzania miejsc ?wi?tych i muze?w oraz do oficjalnego ser?wisu internetowego Watykanu: www.vatican.va.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14571&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696