Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W?GRY

(Republika W?gierska)

Stolica: Budapeszt
Waluta: forint w?gierski (HUF);
J?zyk urz?dowy: w?gierski

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) na terytorium Republiki W?gierskiej do 90 dni jest wa?ny paszport b?d? dow?d osobisty. Przed wyjazdem nale?y si? upewni?, czy dokument jest w wystarczaj?co dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to?samo?ci. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagra?aj?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z normami unijnymi. Przy wywozie przedmiot?w o warto?ci kulturowej potrzebne jest potwierdzenie w?a?ciwych instytucji (np. w przypadku obraz?w - Galerii Narodowej, starych mebli - Urz?du Ochrony Dziedzictwa Narodowego).

MELDUNEK
Na W?grzech pobyt powy?ej trzech miesi?cy wymaga legalizacji - nale?y uzyska? zezwolenie na pobyt (kart? pobytu) w celu wykonywania pracy, w celu podj?cia studi?w, wykonywania pracy na czas okre?lony, poszukiwania pracy. Organem wydaj?cym karty pobytu s? regionalne biura Urz?du do Spraw Imigracji i Obywatelstwa.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych s? honorowane. Niezb?dne jest posiadanie dok?adnych informacji o zakresie ubezpieczenia, do kogo w razie potrzeby nale?y zwraca? si? za granic? i jaki jest tryb realizacji polisy.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Nie ma zagro?e? sanitarno-epidemiologicznych, nie s? wymagane specjalne szczepienia. W razie wypadk?w i nag?ych zachorowa? udziela si? bezp?atnie pierwszej pomocy lekarskiej. Wymagana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), kt?r? wraz z paszportem lub dowodem osobistym przekazuje si? lekarzowi prowadz?cemu. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych us?ug medycznych, dlatego wyje?d?aj?cym za granic? zaleca si? wykupienie dodatkowych ubezpiecze? prywatnych, kt?re w razie konieczno?ci pokryj? koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r?wnie? koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, czy te? transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczeg?lnie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadk?w i koszt?w leczenia (poza EKUZ). ?wiadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmuj? tych przypadk?w.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
W?gierskie s?u?by graniczne, celne i finansowe oraz policja na og?? bardzo dok?adnie kontroluj? pojazdy, ich stan techniczny i posiadane dokumenty. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid?owo?ci dotycz?cych np. dowodu rejestracyjnego, tablic, numer?w podwozia, silnika itp. nak?adane s? bardzo wysokie mandaty. Je?li samochodem dysponuje osoba nie b?d?ca jego w?a?cicielem, powinna mie? notarialne upowa?nienie od w?a?ciciela, przet?umaczone na j?zyk w?gierski, angielski lub niemiecki. Kierowcy poruszaj?cy si? pojazdami b?d?cymi w leasingu powinni by? zaopatrzeni w umow? leasingow? przet?umaczon? na j?zyk w?gierski, angielski lub niemiecki. Przejazd autostradami jest p?atny - nale?y wykupi? winiet?. Od 1 lipca 2011 r. wesz?a w ?ycie nowelizacja przepis?w ruchu drogowego. Podczas kontroli drogowej mo?liwe jest na?o?enie kary w wysoko?ci od 10.000 do 300.000 HUF za niezapi?cie pas?w bezpiecze?stwa, jazd? z nadmiern? pr?dko?ci?, przejazd na czerwonym ?wietle czy kierowanie pojazdem pod wp?ywem alkoholu. Dotyczy to zar?wno samochod?w zarejestrowanych na W?grzech, jak i zagranic?. Do czasu uiszczenia kary pieni??nej organ kontroluj?cy mo?e - bez wydania oddzielnej decyzji - zatrzyma? pojazd. Przedstawiciel organu kontroluj?cego pisemnie informuje kierowc? pojazdu (w j?zyku w?gierskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim) o wysoko?ci wymierzonej grzywny, o miejscu, w kt?rym pojazd b?dzie przechowywany, jak r?wnie? o odno?nych przepisach dotycz?cych post?powania. W przypadku, gdy dow?d rejestracyjny, wystawiony przez w?adze innego kraju, nie zostanie odebrany przez upowa?nion? osob? w ci?gu trzech miesi?cy licz?c od daty zatrzymania - dow?d ten zostaje przes?any do wystawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej, ?e kierowca lub w?a?ciciel pojazdu zalega z uregulowaniem wcze?niej na?o?onej kary - organ kontroluj?cy ma prawo zatrzyma? pojazd. Mo?liwe jest te? zatrzymanie samochodu na badanie techniczne (do 2 godzin) mimo posiadanego wa?nego badania technicznego. Obowi?zuje r?wnie? zakaz wyprzedzania przez ci??ar?wki o no?no?ci powy?ej 7,5 t na autostradach i drogach g??wnych o dw?ch pasach ruchu pomi?dzy 6 rano a 22 wieczorem. Ci??ar?wki takie musz? zachowa? odleg?o??, kt?ra pozwoli na bezpieczne zmieszczenie si? podobnej ci??ar?wki z przyczep?. W odniesieniu do pojazd?w o no?no?ci powy?ej 7,5t obowi?zuje tak?e ograniczenie poruszania si? w weekendy, ?wi?ta i dni wolne od pracy. W wi?kszo?ci miejscowo?ci na W?grzech obowi?zuj? strefy p?atnego parkowania. Kary za brak op?aty parkingowej s? bardzo wysokie; wysoko?? kary wzrasta im d?u?szy jest okres jej nieuregulowania.

BEZPIECZE?STWO
Nie ma szczeg?lnego zagro?enia przest?pczo?ci?, niemniej jednak cz?ste s? kradzie?e kieszonkowe na trasach ucz?szczanych przez turyst?w. Najwi?cej kradzie?y zdarza si? w centrach handlowych, w ?rodkach komunikacji miejskiej, w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Ka?d? kradzie? nale?y zg?osi? miejscowej policji (policja sporz?dza protok?? z udzia?em t?umacza). Za?wiadczenie od policji o zg?oszeniu kradzie?y b?dzie potrzebne przy ubieganiu si? o odszkodowanie lub wyp?at? ubezpieczenia, stanowi tak?e podstaw? do wydania nowych dokument?w. Cz?sto spotyka si? przypadki wystawiania zawy?onych rachunk?w w restauracjach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych.

PRZYDATNE INFORMACJE
Walut? mo?na wymieni? w bankach oraz kantorach. Na terenie W?gier dzia?aj? punkty Western Union, kt?re umo?liwiaj? b?yskawiczne przekazanie pieni?dzy z Polski. Mo?na r?wnie? pobiera? pieni?dze z og?lnie dost?pnych bankomat?w. Na W?grzech w wi?kszo?ci sklep?w i restauracjach mo?na regulowa? p?atno?ci kartami p?atniczymi. W wi?kszo?ci restauracji napiwki nie sa wliczone do rachunku; zwyczajowo stanowi? one 10% warto?ci rachunku. Odmiennie ni? w innych krajach na W?grzech nie ma zwyczaju zostawiania napiwk?w na stole; dodaje si? go przy p?atno?ci rachunku kelnerowi. W przypadku p?atno?ci kart? i ch?ci przekazania napiwku kart? nale?y zg?osi? to kelnerowi. Zalecamy nie spuszczanie karty z oczu ? warto poprosi? o terminal mobliny lub uda? si? z kelnerem do terminalu stacjonarnego.
Informacja turystyczna o W?grzech: www.tourinform.hu, www.budapestinfo.hu. Dla turyst?w potrzebuj?cych pomocy uruchomiony zosta? dy?urny numer telefonu: (00 36 1) 438 80 80, dost?pny przez 24-godziny (mo?liwo?? porozumiewania si? w j?zyku angielskim lub niemieckim).
Bardziej szczeg??owe informacje na stronie internetowej Konsulatu www.budapesztkons.polemb.net
Inne
przydatne informacje na stronie www.safetyinhungary.info w j?zyku angielskim b?d? niemieckim (w nied?ugim czasie tak?e w j?zyku polskim.)

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14572&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696