Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W?OCHY

(Republika W?oska)

Stolica: Rzym
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: w?oski. Inne j?zyki: niemiecki, francuski

UWAGA:
W zwi?zku ze stwierdzonymi na terenie W?och przypadkami nieuczciwo?ci miejscowych pracodawc?w, zatrudniaj?cych obywateli polskich przy sezonowym zbiorze owoc?w cytrusowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed korzystaniem z us?ug nielegalnych po?rednik?w, zamieszczaj?cych oferty pracy w polskiej prasie i na stronach internetowych. Zaleca si?, aby wyjazd do pracy za granic? poprzedzi?a weryfikacja rzetelno?ci oferty zatrudnienia. Odradza si? zawieranie um?w z niesprawdzonymi firmami lub nielegalnymi po?rednikami, zar?wno polskimi, jak i w?oskimi, oferuj?cymi wyjazdy do pracy sezonowej lub pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Osoby, kt?re skorzystaj? z takiej propozycji powinny si? liczy? z mo?liwo?ci? wyst?pienia problem?w z otrzymaniem um?wionej zap?aty oraz uzyskaniem innych, niezb?dnych ?wiadcze? pracowniczych. Wysoce ryzykowny jest r?wnie? samodzielny przyjazd do W?och w celu podj?cia pracy, bez dok?adnego zapoznania si? z zasadami i warunkami zatrudnienia, wcze?niejszego uzgodnienia sprawy z przysz?ym pracodawc?, znajomo?ci przynajmniej podstaw j?zyka w?oskiego oraz bez finansowego zabezpieczenia umo?liwiaj?cego pokrycie koszt?w powrotu do kraju w przypadku nie znalezienia pracy. Osoby, kt?re uzyskaj? zatrudnienie winny zawrze? umow? o prac? na pi?mie.

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystaj? z prawa do swobodnego przep?ywu os?b w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale?nie od jego celu) na terytorium Republiki W?oskiej do 90 dni jest paszport b?d? dow?d osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania si? i pobytu otrzymuje te? cz?onek rodziny obywatela UE, niezale?nie od jego przynale?no?ci pa?stwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si? i pobytu mog? mie? miejsce jedynie w przypadkach zagra?aj?cych polityce bezpiecze?stwa pa?stwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Nie ma ogranicze? przy wwozie i wywozie pieni?dzy. Jednak?e zgodnie z przepisami unijnymi, podr??ni wje?d?aj?cy lub wyje?d?aj?cy z terytorium W?och s? zobowi?zani do zg?aszania organom celnym posiadanej przy sobie got?wki w kwocie r?wnej lub wy?szej ni? 10.000 EUR (tak?e jej ekwiwalentu w innych walutach lub ?atwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podr??nych, itp.).
Zwierz?ta domowe towarzysz?ce w?a?cicielom w podr??y do pa?stw Unii Europejskiej musz? mie? paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne s? dokumenty zawieraj?ce dane w?a?ciciela oraz informacje na temat zwierz?cia. Niezb?dne jest tak?e przedstawienie za?wiadczenia o szczepieniach zwierz?cia i przebytych chorobach. Zwierz? musi mie? identyfikator w postaci elektronicznego chipu, kt?rego numer i miejsce umieszczenia b?d? odnotowane w paszporcie. Paszporty wydaj? lecznice weterynaryjne, kt?rych spis znajduje si? na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Identyczne zasady obowi?zuj? w podr??ach z psami i kotami do s?siednich pa?stw nie nale??cych do UE, ale maj?cych te same standardy ochrony przed w?cieklizn?, tzn. do Watykanu i San Marino.

PRZEPISY PRAWNE
Przest?pstwa narkotykowe zagro?one s? we W?oszech kar? pozbawienia wolno?ci w wymiarze od roku do 22 lat oraz kar? pieni??n?. Nielegalny ww?z na terytorium W?och papieros?w produkcji zagranicznej jest zagro?ony grzywn? oraz kar? pozbawienia wolno?ci w wymiarze od dw?ch do pi?ciu lat. Karane jest kupowanie sprzedawanych na ulicach podrabianych artyku??w znanych marek ?wiatowych (nawet do 3000 euro).

MELDUNEK
Istnieje obowi?zek meldunkowy, ale dope?ni? go powinien obywatel w?oski zapraszaj?cy cudzoziemca. Musi on w ci?gu 48 godzin zg?osi? na miejscowej policji pobyt cudzoziemca i poda? dok?adny adres. W przypadku pobytu w o?rodkach turystycznych obowi?zku dope?nia jego administracja.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
We W?oszech nie ma zagro?e? sanitarno-epidemiologicznych. Nie s? wymagane szczepienia. Osoby p?ac?ce sk?adki na NFZ maj? prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udaj?c si? do lekarza, nale?y przedstawi? dokument potwierdzaj?cy ubezpieczenie, tzn. Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych us?ug medycznych, dlatego wyje?d?aj?cym za granic? zaleca si? wykupienie dodatkowych ubezpiecze? prywatnych, kt?re w razie konieczno?ci pokryj? koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r?wnie? koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Je?li lekarz zleci badania specjalistyczne, pobierana jest zrycza?towana op?ata, ustalana przez w?adze ka?dego regionu. W nag?ych przypadkach i w dni wolne od pracy mo?na zg?asza? si? do przyszpitalnych ambulatori?w. Je?li lekarz stwierdzi, ?e sytuacja wymaga?a pilnej interwencji, ?wiadczenie jest bezp?atne. W niekt?rych miejscowo?ciach znajduj? si? specjalne o?rodki zdrowia dla turyst?w (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva). Op?aty za ?wiadczenia zdrowotne: wizyta u lekarza - do 36 EUR (za porad? lub badanie). Leczenie szpitalne jest bezp?atne, chyba ?e pacjent wybierze sal? o podwy?szonym standardzie. Za niekt?re leki na recept? trzeba zap?aci? wy??cznie niewielk? op?at? rycza?tow? (do 3,10 EUR), za pozosta?e trzeba zap?aci? pe?n? lub cz??ciow? cen? (na pe?n? odp?atno?? wskazuje s?owo ?ticket? na rachunku). Zni?ki lub ca?kowite zwolnienie z op?at przys?uguj? m.in. niepe?nosprawnym, dzieciom do lat 6, niewidomym i g?uchoniemym, przewlekle chorym oraz kobietom w ci??y. Do wystawienia recepty obj?tej refundacj? uprawniony jest lekarz praktykuj?cy w pa?stwowej s?u?bie zdrowia. Osoby nieubezpieczone w Polsce powinny przed wyjazdem wykupi? ubezpieczenie turystyczne w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Kierowcy pojazd?w mechanicznych mog? prowadzi? samochody na terenie W?och na podstawie wa?nego polskiego prawa jazdy oraz polskiego ?wiadectwa kwalifikacji (kierowcy zawodowi). Przy sta?ym pobycie przekraczaj?cym okres 1 roku nie jest ju? wymagana wymiana prawa jazdy na w?oskie. Osoby posiadaj?ce polskie prawa jazdy mog? jednak na w?asne ?yczenie dokona? wymiany dokumentu na w?oski. Wymiana taka nie wi??e si? z konieczno?ci? ponownego zdawania egzamin?w. Zgodnie z w?oskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazd?w zarejestrowanych za granic? s? zobowi?zani do natychmiastowego op?acenia mandat?w na?o?onych przez kompetentne s?u?by za wykroczenia pope?nione w ruchu drogowym. W przypadku niemo?no?ci wniesienia op?aty z jakichkolwiek przyczyn, samoch?d musi by? pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nak?adaj?ce kar? s?u?by. Kierowca jest w takim przypadku zobowi?zany do pokrycia koszt?w postoju pojazdu na parkingu. Mandat przyj?ty i zap?acony jest r?wnoznaczny z przyznaniem si? do wykroczenia drogowego i powoduje brak mo?liwo?ci odwo?ania si? do wy?szej instancji. W przypadku nies?usznego mandatu nale?y przyj?? mandat i z?o?y? kaucj? na wymierzon? kar?, a nast?pnie z?o?y? odwo?anie do Prefekta lub do S?dziego Pokoju nie p??niej ni? w ci?gu 60 dni od daty wystawienia mandatu. Maksymalny limit dopuszczalnego st??enia alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Wydane w 2009 r. przepisy zaostrzy?y sankcje za prowadzenie pojazd?w pod wp?ywem alkoholu lub ?rodk?w odurzaj?cych. W zale?no?ci od stwierdzonego st??enia alkoholu, przepisy przewiduj? r??ne sankcje od grzywny do aresztu, a nawet konfiskaty samochodu. Za niekt?re wykroczenia, jak znaczne przekroczenie pr?dko?ci, prowadzenie pod wp?ywem alkoholu i ?rodk?w odurzaj?cych, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostrad?, opr?cz kary pieni??nej grozi r?wnie? zawieszenie wa?no?ci prawa jazdy na okres do trzech miesi?cy. Po up?ywie terminu na?o?onej kary, dokument mo?na odebra? osobi?cie we w?a?ciwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsy?any do Konsulatu, kt?ry przekazuje go do Wydzia?u Komunikacji Urz?du Miasta lub Starostwa, kt?re je wystawi?o.
Szczeg??owe informacje dla kierowc?w zawodowych znajduj? si? na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie: http://www.milano.polemb.net/?document=282

PODRӯOWANIE PO KRAJU
Nie ma ogranicze?. Autostrady s? p?atne.

BEZPIECZE?STWO
Tury?ci nara?eni s? we W?oszech przede wszystkim na kradzie?e (dokumenty, pieni?dze) oraz w?amania i kradzie?e samochod?w. Z uwagi na przypadki nielegalnego i oszuka?czego po?rednictwa pracy, zaleca si? wzmo?on? ostro?no?? wobec og?osze? dotycz?cych ofert pracy we W?oszech.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagaj?cego interwencji nale?y powiadomi? policj? (tel. 113), karabinier?w (tel. 112), stra? po?arn? (tel.115). Wprowadzany jest tak?e uniwersalny numer pomocy - tel. 112, pod kt?ry b?dzie mo?na dzwoni? w ka?dej sprawie. Po??czenia s? bezp?atne.
  • Kradzie? nale?y bezzw?ocznie zg?osi? w najbli?szym komisariacie policji lub karabinier?w. Protok?? b?dzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej nale?y zastrzec zgubione lub skradzione karty p?atnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub innego dokumentu nale?y zg?osi? to policji i jak najszybciej skontaktowa? si? z polsk? plac?wk?.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14576&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696