Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SAN MARINO

(Republika San Marino)

Stolica: San Marino
Waluta: euro (EUR)
J?zyk urz?dowy: w?oski

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem podr??y uprawniaj?cym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium San Marino jest paszport b?d? dow?d osobisty. Paszport powinien by? wa?ny minimum 3 miesi?ce d?u?ej ni? planowany okres pobytu za gra?nic?. Je?li planuje si? pobyt d?u?szy ni? 10 dni, nale?y to zg?osi? w oddziale ds. cudzoziemc?w miejscowej ?andarmerii.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z norm? unijn?. Nie ma ogranicze? co do ilo?ci produkt?w, kt?re mo?na wwie??, kupi? i zabra? ze sob?, je?eli s? przeznaczone na w?asny u?ytek, a nie na sprzeda?.

MELDUNEK
Obowi?zku meldunkowego dope?nia recepcja hotelu lub w?a?ciciel mieszkania.

SZCZEPIENIA, S?U?BA ZDROWIA
Pozwolenie na pobyt nie uprawnia do korzystania z bezp?atnej opieki medycznej. Ponie?wa? Republika San Marino nie jest cz?onkiem Unii Europejskiej, w?adze miejscowe nie honoruj? na swoim terytorium Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W nag?ych przypadkach mo?na zg?asza? si? do szpitala lub przychodni. ?wiadczenia medyczne s? p?atne.

INFORMACJE DLA KIEROWC?W
Dojazd samochodem autostrad? A14 Bolonia?Ankona. Wjazd na terytorium San Ma?ri?no nie podlega ?adnym ograniczeniom. Pojazdy nale?y zostawia? wy??cznie na specjalnie oznakowanych parkingach. Polskie prawo jazdy jest honorowane.

PRZYDATNE INFORMACJE:

? Republika San Marino stanowi enklaw? na obszarze W?och. To najstarsza republika ?wiata, utworzona w 301 r. Jest ona jedy?nym pozosta?ym do dzi? w?oskim miastem-pa?stwem. San Marino to jedno z najmniejszych pa?stw Europy, mniejsze s? tylko Watykan i Monako.

? San Marino po?o?one jest w g?rzystym terenie wchodz?cym w sk?ad pasma Apenin?w. Klimat San Marino ma charakter ?r?dziemnomorski, z ciep?ym latem i ?agodn? zim?.

? San Marino jest corocznie odwiedzane przez 3?4 miliony turyst?w udaj?cych si? przejazdem do Rzymu i na po?udnie W?och. Dla Republiki San Marino turystyka jest najwa??niejszym ?r?d?em dochodu.

?r?d?o: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=14532&lang_id=pl&bulletin_id=36&document=25696