Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielgrzymka do Ziemii ?wi?tej - 8 dni

PIELGRZYMKA DO ZIEMII ?WI?TEJ - 8 dni - 12.11 - 19.11.2014

pielgrzymka-do-ziemii-?wi?tej

DZIE? 1 - TEL AVIV - JAFA

Zbi?rka na lotnisko Warszawa Ok?cie iodprawa baga?owa o godz. 07.25, wylot do Izraela o godz. 10.25. Przylot do Tel Avivu o godz. 15.20, odbi?r baga?y ikontrola paszportowa, przejazd do Tel Avivu i zwiedzanie jego najstarszej dzielnicy? Jafa. Staro?ytne, kolorowe i malownicze uliczki zaprowadz? nas ze star?wki a? do portu, kt?ry uwa?any jest za jeden z najstarszych port?w na ?wiecie. Przejazd do hotelu na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 2 - HAJFA ? NAZARET ? KANA GALILEJSKA

?niadanie, po kt?rym rozpocz?cie zwiedzania Ziemi ?wi?tej: G?ra Karmel i Sanktuarium Stella Maris, panorama miasta oraz ?wi?tyni i ogrod?w Bahaj?w. Nast?pnie udamy si? do Nazaretu, gdzie nawiedzimy Bazylik? Zwiastowania NMP oraz Ko?ci?? ?w. J?zefa. Z Nazaretu przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa.Chrystus u?wi?ci? w tym miejscu swoj? obecno?ci? ma??e?stwo m?odych; obecnie ma??e?stwa odnawiaj? tutaj przysi?g? ?lubn? oraz otrzymuj? b?ogos?awie?stwo kap?ana. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIE? 3 - TABGHA ? KAFARNAUM ? JEZIORO GENEZARET

?niadanie, po kt?rym udamy si? do doliny Tabgha, aby zwiedzi? Ko?ci?? Prymatu oraz Bazylik? Rozmno?enia Chleba i Ryb. W Kafarnaum odwiedzimy Dom ?w. Piotra oraz ruiny Synagogi, zobaczymy r?wnie? G?r? B?ogos?awie?stw. Nast?pnie pop?yniemy statkiem przez Jezioro Genezaret, a nad rzek? Jordan odnowimy przyrzeczenia Chrztu ?wi?tego. Powr?t do hotelu na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 4 - G?RA TABOR ? CEZAREA NADMORSKA - JEROZOLIMA

?niadanie, po kt?rym przejazd do podn??a G?ry Tabor, sk?d taks?wkami wjedziemy na szczyt. Nawiedzimy Bazylik? Przemienienia Pa?skiego. Nast?pnie pojedziemy do Cezarei Nadmorskiej, spacer brzegiem morza ? zobaczymy pozosta?o?ci akweduktu z czas?w rzymskich. Przejazd do Jerozolimyi nasze pierwsze spotkanie ze ?wi?tym miastem - G?ra Oliwna, panorama miasta, Kaplica Dominus Flevit, Getsemani, Ogr?d Oliwny. Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIE? 5 - JEROZOLIMA

?niadanie. Przejazd do Jerozolimy. Zwiedzimy Sanktuarium Wniebowst?pienia oraz Ko?ci?? Pater Noster wraz z Grot?. Drog? Niedzieli Palmowej udamy si? w kierunku doliny Cedronu nawiedzaj?c Kaplic? Dominus Flevit (miejsce, gdzie Pan Jezus zap?aka? nad Jerozolim?). Nawiedzimy tak?e Ogr?d Getsemani ? bazylika Agonii Pana Jezusa, ko?ci?? Grobu NMP. Przej?cie pod ?cian? P?aczu, G?ra Syjon: zwiedzanie Wieczernika i bazyliki Za?ni?cia NMP, Ko?ci?? ?w. Piotra ? In Gallicantu. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 6 - JEROZOLIMA

Po ?niadaniu przejazd do Jerozolimy i zwiedzanie Starego Miasta:Ko?ci?? Litostrotos ? miejsce s?du Pana Jezusa, Via Dolorosa ? Droga Krzy?owa, bazylika Grobu ?wi?tego na Kalwarii ? Golgocie, Ko?ci?? ?w. Anny i Ecce homo. Odwiedzimy miejsce pami?ci YadVashem i zobaczymy symbol Izraela ? siedmioramienn? Menor?. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 7 - BETLEJEM ? POLE PASTERZY ? EIN KAREM ? EMAUS - QUMRAN ? MORZE MARTWE

?niadanie. Udamy si? na Pole Pasterzy, nawiedzimy Bazylik? Narodzenia Pa?skiego, Ko?ci?? ?w. Katarzyny oraz Grot? ?w. Hieronima i Grot? Mleczn?. Przejazd do Ein Karem ? miejsca urodzenia ?w. Jana Chrzciciela oraz do Emaus ? miejsca, gdzie Pan Jezus ukaza? si? uczniom po raz pierwszy po Zmartwychwstaniu. Nast?pnie udamy si? do Qumran ? staro?ytnej osady Esse?czyk?w po?o?onej na Pustyni Judzkiej, gdzie odkryto s?ynne zwoje zawieraj?ce ksi?gi ze Starego Testamentu. Pobyt nad Morzem Martwym. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 8 - POWR?T

Wczesne wykwaterowanie z hotelu, odbi?r pakiet?w ?niadaniowych i przejazd na lotnisko do Tel Avivu, odprawa baga?owa i wylot powrotny o godz. 06.10. Przylot na lotnisko Warszawa Ok?cie o godz. 09.15, zako?czenie pielgrzymki.

Termin:                 

12.11 - 19.11.2014

 

Cena pielgrzymki:      3180 z?/os.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze wraz z op?atami lotniskowymi i baga?owymi (23 kg baga? g??wny + 8 kg baga? podr?czny)
 • 7 nocleg?w w Hotelach ***, pokoje dwuosobowe z ?azienkami
 • 7 ?niada?, 7 obiadokolacji w formie bufetu
 • Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
 • Bilety wst?p?w wg programu, wjazd na g?r? Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim itp.
 • Opiek? i informacj? turystyczn? pilota
 • Ubezpieczenie w Allianz KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ?i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

 • zwyczajowych napiwk?w, op?at za przewodnika lokalnego i op?aty za lunch-ryb? ?w.Piotra - na ten cel nale?y posiada? ok. 75 USD na osob?,
 • napoj?w do obiadokolacji,

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 miesi?cy od daty powrotu

na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 750 z?

przewidziana jest codzienna Msza ?wi?ta

w zale?no?ci od miejscowych uwarunkowa? kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie

IZRAEL

Izrael

IZRAEL I OBSZAR PODLEG?Y PALESTY?SKIEJ W?ADZY NARODOWEJ (ZACHODNI BRZEG I STREFA GAZY)

Stolica: Jerozolima Waluta: nowy szekel 1 ILS = 0.87PLN J?zyki urz?dowe: hebrajski, arabski. Inne j?zyki: angielski, rosyjski.

W?adze izraelskie ustanowi?y jednostronnie stolic? pa?stwa w Jerozolimie.

Tu mieszcz? si? niemal wszystkie instytucje centralne. Spo?eczno?? mi?dzynarodowa nie uznaje jednak tej decyzji: plac?wki dyplomatyczne i konsularne wi?kszo?ci pa?stw mieszcz? si? w Tel Awiwie, do kt?rego przy??czono miasto Jaffa, tworz?c jednolity administracyjnie zesp?? miejski:

Tel Awiw-Jaffa , kt?ry wraz z s?siednimi miastami stanowi tzw. Wielki Tel Awiw - najwi?ksz? aglomeracj? Izraela, licz?c? ponad 2 mln mieszka?c?w.

Palesty?ska W?adza Narodowa kontroluje w ograniczonym zakresie niekt?re rejony Zachodniego Brzegu. Dotyczy to w zasadzie palesty?skich o?rodk?w miejskich (Hebron, Betlejem, Ramallah, Nablus, Tulkarem, D?enin, Jerycho) oraz ich najbli?szego s?siedztwa.

Co nale?y ze sob? zabra?

Izrael jest krajem rozwini?tym i nowoczesnym, w kt?rym naby? mo?na wszystko, czego turysta potrzebuje w trakcie swojego pobytu, w??czaj?c w to ubrania, kosmetyki i ?rodki higieny osobistej.

Je?eli odwiedza si? Izrael w lecie nale?y zabra? ze sob? lekkie ubrania ? koszulki z kr?tkimi r?kawkami i bez r?kaw?w, kr?tkie spodenki i sanda?y, obuwie pla?owe i kostiumy k?pielowe. Dobrze tak?e jest zapakowa? sweter lub kurtk?, poniewa? w g?rach i na pustyni noce mog? by? ch?odne. Odwiedzaj?c Izrael w zimie nale?y zabra? ze sob? ciep?e ubrania, p?aszcz (najlepiej gdyby by? to p?aszcz przeciwdeszczowy), dobre buty, parasol, r?kawiczki i szalik, a tak?e inne ciep?e elementy stroju. Zima w Izraelu nie jest tak mro?na jak w Europie, ale dni potrafi? by? ch?odne i deszczowe.

Podr??uj?c w listopadzie nale?y oczekiwa? umiarkowanych i przyjaznych temperatur, prosimy jednak zabra? ciep?e okrycie (np. na wieczory w Jerozolimie), nie zaszkodzi tak?e parasol czy p?aszcz przeciwdeszczowy na wszelki wypadek. Prosimy nie zapomnie? o odpowiednim stroju do odwiedzania miejsc ?wi?tych- ubi?r zakrywaj?cy ramiona i dekolt oraz uda i kolana.

Dobrze jest zabra? ze sob? ma?? torb?, odpowiedni? na jednodniowe wycieczki. Podczas naszej pielgrzymki planujemy kr?tki pobyt nad Morzem Martwym, mo?na zabra? ze sob? str?j k?pielowy.

Krem z filtrem przeciws?onecznym, nakrycie g?owy chroni?ce przed ostrym s?o?cem oraz ciemne okulary s? niezb?dne niezale?nie od pory roku, w kt?rej odwiedza si? Izrael.

Lekarstwa u?ywane indywidualnie na co dzie?, dodatkowo mog? by? przydatne ?rodki przy nadwra?liwo?ci uk?adu pokarmowego, jak. np. w?giel medyczny itp.

Prosz? r?wnie? zabra? kopi? dwu stron paszportu ze zdj?ciem.

Kontrola paszportowa

Po przyje?dzie do Izraela podr??uj?cy przechodz? kontrol? bezpiecze?stwa. Nale?y okaza? paszport, wa?ny co najmniej przez najbli?sze 6 miesi?cy. Po otrzymaniu piecz?tki w paszporcie pasa?erowie otrzymuj? kart? przekroczenia granicy i udaj? si? do hali odbioru baga?u. Nast?pnie przechodz? do kontroli celnej i do wyj?cia z lotniska.

C?o

Istniej? dwie linie przej?cia przez c?o, zielona i czerwona. Taki system istnieje na lotnisku Ben Gurion. Podr??uj?cy, kt?rzy nie maj? ze sob? przedmiot?w do zadeklarowania, mog? przej?? przez zielon? przestrze? przy wyj?ciu z hali przylot?w. Towary, kt?rych nie trzeba deklarowa?:

- Ubrania osobiste, buty i kosmetyki ? w ilo?ci, kt?r? zwykle mo?na zmie?ci? w baga?u podr?cznym.

- Napoje alkoholowe ? do jednego litra napoj?w wysokoprocentowych i do dw?ch litr?w wina na osob? powy?ej 17 roku ?ycia

- Prezenty i inne towary ni?: napoje alkoholowe, perfumy na alkoholu, tyto? i zestawy telewizyjne, kt?re kosztuj? do 200 USD ? podlegaj? decyzji urz?dnika w terminalu przylot?w, kt?r? podejmuje si? oparciu o posiadan? list?.

- Jedzenie ? do 3 kilogram?w pod warunkiem, ?e waga ka?dego rodzaju pokarmu nie przekracza jednego kilograma.

- Inne przedmioty ? maszyna do pisania, aparat fotograficzny i kamera filmowa (nie obejmuje kamery wideo), radio, magnetofon, lornetka, bi?uteria osobista, instrumenty muzyczne, adapter (gramofon), w?zek dzieci?cy, wyposa?enie kampingowe lub sportowe, rower i inne podobne artyku?y.

Podr??uj?cy, kt?rzy wwo?? artyku?y, za kt?re nale?y wp?aci? depozyt, musz? przej?? przez przestrze? czerwon?. Zwrot depozytu otrzymuj? przy wyje?dzie.

Podr??uj?cy, kt?rzy posiadaj? przedmioty nie wymienione na li?cie artyku??w wolnych od c?a lub na li?cie artyku??w, podlegaj?cych ocleniu ? musz? tak?e przej?? przez czerwon? przestrze? i zadeklarowa? te artyku?y. W razie w?tpliwo?ci w?adze celne radz? przej?? przez czerwon? przestrze?.

Niezadeklarowanie przedmiot?w podlegaj?cych c?u jest przest?pstwem, za kt?re podr??ny musi zap?aci? kar? administracyjn?, mo?e by? oskar?ony o przest?pstwo lub jego towary mog? by? skonfiskowane.

Zabrania si? importu do Izraela nast?puj?cych przedmiot?w bez uzyskanego wcze?niej pozwolenia: ro?liny, bro? palna, surowe mi?so, surowce, fa?szywe pieni?dze lub dokumenty, no?y lub scyzoryk?w nie przeznaczonych do u?ytku profesjonalnego itp.

Ograniczeniami obj?ty jest r?wnie? ww?z papieros?w (400 szt.) i perfum (250 ml). Zakazany jest ww?z narkotyk?w.

Wizy turystyczne

Podr??uj?cy, zgodnie z warunkami przyznawanej na lotnisku wizy turystycznej, mog? pozosta? w Izraelu przez trzy miesi?ce od daty przekroczenia granicy.

Przej?cie graniczne do dw?ch g??wnych miast turystycznych, Betlejem i Jerycho w Autonomii Palesty?skiej jest bezpo?rednie, bez uprzedniego sprawdzania i nie wymaga zezwolenia.

Obywatele wymienionych poni?ej kraj?w otrzymaj? bezp?atnie wizy turystyczne w momencie przekraczania granicy Pa?stwa Izrael:

Przy wje?dzie do i wyje?dzie z Izraela miejscowe s?u?by graniczne przeprowadzaj? rozmowy na temat celu i charakteru podr??y oraz zawarto?ci baga?u podr??nego. Nale?y si? liczy? ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. W?adze graniczne mog? odm?wi? prawa wjazdu do Izraela osobom, co do kt?rych mo?e powsta? podejrzenie, ?e faktyczny cel ich przyjazdu jest inny ni? deklarowany, jak r?wnie? osobom, kt?re przebywa?y poprzednio w Izraelu bez wa?nej wizy pobytowej. Odmawia si? te? prawa wjazdu osobom, kt?rych krewni przebywaj? w Izraelu nielegalnie. Decyzje izraelskich w?adz granicznych s? podejmowane nieodwo?alne. Osoba, kt?rej odm?wiono wjazdu do Izraela, jest odsy?ana do kraju, z kt?rego przyby?a, tymi samymi liniami lotniczymi. Zdarza si?, ?e z przyczyn organizacyjnych nie jest mo?liwy powr?t do kraju w dniu przylotu, w zwi?zku z czym osoby takie s? przez izraelskie w?adze imigracyjne umieszczane w centrum deportacyjnym na lotnisku na czas niezb?dny do zorganizowania ich powrotu do kraju. Osoby oczekuj?ce na deportacj? maj? prawo do kontaktu telefonicznego z plac?wk? dyplomatyczno-konsularn?.

Pogoda

W zale?no?ci od pory roku temperatura w Izraelu zmienia si? znacz?co. Grudzie? i stycze? s? najzimniejszymi miesi?cami, a na p??nocy kraju, w takich miejscach jak Wzg?rza Golan czy Galilea, pada nawet ?nieg. Narciarze i wielbiciele snowboardu podr??uj? na g?r? Hermon, gdzie przez kr?tki okres mog? si? nacieszy? mo?liwo?ci? uprawiania sport?w zimowych. Nawet w Jerozolimie zdarzaj? si? opady ?niegu, kt?re zmieniaj? miast w obrazek z poczt?wki, jak np. w styczniu br.

Gor?co robi si? w lecie, od czerwca do wrze?nia. Niekt?re miejsca s? wilgotne, a w innych panuje suchy upa?, znacznie ?atwiejszy do zniesienia. W Tel Awiwie, Hajfie i Tyberiadzie wilgotno?? jest bardzo wysoka w ?rodku letniego sezonu (lipiec ? sierpie?). Jednak centra handlowe w Tel Awiwie s? klimatyzowane a od morza wieje orze?wiaj?cym ch?odem.

Aby do?wiadczy? umiarkowanych temperatur, najlepiej jest wybra? si? do Izraela wiosn? lub jesieni?, w marcu, kwietniu, pa?dzierniku lub listopadzie.

Urz?dzenia elektryczne

Pr?d elektryczny w Izraelu jest na 220 wolt AC, jednofazowy, o cz?stotliwo?ci 50 Hz. Wi?kszo?? kontakt?w w Izraelu ma trzy otwory na trzy bolce, ale wiele z nich mo?e dzia?a? z niekt?rymi europejskimi wtyczkami o dw?ch bolcach. Elektryczne maszynki do golenia, ?elazka podr??ne i inne ma?e urz?dzenia mog? wymaga? adapter?w i/lub transformator?w, kt?re mo?na kupi? w Izraelu.

Telefony w nag?ych wypadkach

Policja 100
Pogotowie Ratunkowe 101
Stra? Po?arna 102

Policja Turystyczna
Tury?ci mog? r?wnie? zadzwoni? na policj? turystyczn? pod nr 03-5165382.

Bezpiecze?stwo i zdrowie

Stale napi?ta sytuacja polityczna sprawia, ?e trzeba bezwzgl?dnie stosowa? si? do wymog?w i zalece? w?adz dotycz?cych zachowania ?rodk?w bezpiecze?stwa (np. rewizje toreb przy wej?ciu do sklep?w, restauracji, teatr?w, kin, muze?w oraz urz?d?w administracji rz?dowej) oraz by? przygotowanym na szczeg??ow? kontrol? baga?u przy wyje?dzie z Izraela. Z tego wzgl?du na lotnisku nale?y by? co najmniej 3 godziny przed planowanym wylotem.

Zagro?enie przest?pczo?ci? kryminaln? nie jest wysokie. Z uwagi na zdarzaj?ce si? kradzie?e kieszonkowe, szczeg?ln? ostro?no?? nale?y zachowa? w miejscach zat?oczonych i cz?sto odwiedzanych przez turyst?w (na pla?ach, bazarach, w ?rodkach komunikacji). Kradzie?e dokonywane s? r?wnie? przez wyrwanie toreb lub teczek. Z tych wzgl?d?w zaleca si? turystom pozostawianie paszport?w w depozycie hotelowym lub u przewodnika i noszenie przy sobie jedynie kserokopii paszportu.

Izrael jest nowoczesnym, rozwini?tym krajem, gdzie poziom zdrowia i higieny jest taki sam, jak w krajach zachodnich. Go?cie przyje?d?aj?cy do Izraela nie s? zobowi?zani do poddawania si? szczepieniom przed przyjazdem.

W Izraelu mo?na pi? wod? z kranu, ale tury?ci powinni spo?ywa? wod? mineraln?. Wa?ne jest by pami?ta?, ?e trzeba du?o pi?, zw?aszcza gdy si? du?o chodzi, oraz w upalne dni.

Religia i zwyczaje religijne

Izrael jest krajem wielu religii, cho? dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazuj? respektowanie odmiennych rytua??w i sposob?w zachowania. Nie nale?y manifestowa? swojej odmienno?ci, szczeg?lnie w czasie ?wi?t religijnych. Tury?ci zwiedzaj?cy miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawc?w judaizmu powinni by? odpowiednio ubrani (d?ugie spodnie, d?ugie sp?dnice, d?ugie r?kawy). Nie nale?y r?wnie? odwiedza? miejsc kultu, je?li nie godz? si? na to uczestnicy uroczysto?ci religijnych, ani te? fotografowa? tych os?b bez ich zgody. Podobne zasady dotycz? zachowania w miejscach kultu innych religii ? w meczetach i ko?cio?ach.

Szabat, lub sobota, to ?ydowski ?wi?ty dzie? tygodnia. Szabat zaczyna si? w pi?tek po po?udniu/wieczorem, a ko?czy w sobot? wieczorem. Wszystkie urz?dy w Izraelu s? w szabat zamkni?te, podobnie jak wi?kszo?? firm prywatnych, w tym tak?e sklepy. W wi?kszo?ci miast transport publiczny (poci?gi i autobusy) nie dzia?a. W ?wieckich g??wnie miastach, jak Tel Awiw, wiele restauracji i kawiarni jest otwartych, ale w ca?ym kraju wiele restauracji jest zamkni?tych.

Wyjazd z Izraela

Pasa?erowie maj? obowi?zek przyby? na lotnisko na trzy godziny przed odlotem. Pasa?er?w przybywaj?cych na lotnisko obowi?zuje najpierw przej?cie przez kontrol? bezpiecze?stwa. Personel lotniska, u?ywaj?c nowoczesnego sprz?tu, dokonuje kontroli pasa?er?w i ich baga?u. Po kontroli paszportowej ka?dy pasa?er powinien si? zarejestrowa? przy stanowisku linii lotniczej, kt?r? leci. Nast?pnie, po przekazaniu baga?u otrzyma kart? pok?adow? z numerem miejsca w samolocie.

Ubezpieczenie

Podczas pobytu w Izraelu b?dziecie Pa?stwo ubezpieczeni w TUiR ?Allianz?. Ubezpieczenie obejmuje Koszty leczenia i assistance (z wliczon? opcj? od chor?b przewlek?ych dla ka?dego uczestnika) do 10 000 ? i NNW do 1300 ?. Obowi?zuj? warunki ubezpieczenia ?Tramp?:

www.vervincitravel.com/images/dokumenty/OWU%20Tramp.pdf

W Centrum Operacyjnym, dost?pnym z ka?dego miejsca i telefonu na ?wiecie, przez ca?? dob?, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku czekaj? polskoj?zyczni konsultanci, kt?rzy w razie potrzeby zajm? si? dla Pa?stwa organizacj? i koordynacj? m.in:

 • natychmiastowej pomocy medycznej lub stomatologicznej
 • transportu medycznego do najbli?szego szpitala lub do kraju zamieszkania
 • hospitalizacji i rehabilitacji
 • transportu i zakwaterowania os?b bliskich
 • pomocy administracyjnej i prawnej
 • wsparcia finansowego, je?eli na skutek kradzie?y utracisz swoje ?rodki p?atnicze
 • opieki t?umacza
 • bie??cej informacji Twoich bliskich o post?pach w hospitalizacji, rehabilitacji lub prowadzonych akcjach ratowniczych

W razie konieczno?ci nasz pilot zadzwoni do Mondial Assistance i okre?li, jaka pomoc jest Pa?stwu potrzebna, a centrum operacyjne najszybciej jak to mo?liwe dla Pa?stwa j? zorganizuje.