Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIELGRZYMKA RODZIN do ZIEMI ?WI?TEJ 15.10 ? 23.10.15 ? 9 dni

Pielgrzymka Rodzin do Ziemi ?wi?tej - 15.10.- 23.10.15 - 9 dni

pielgrzymka-ziemia-swieta

Dzie? 1 WYLOT DO TEL AVIVU

Zbi?rka uczestnik?w w Bydgoszczy ok. godz. 14.00, transfer komfortowym autokarem na lotnisko Warszawa Ok?cie, odprawa paszportowa i baga?owa o godz. 19.55 i wylot do Izraela o godz. 22.55.

Dzie? 2 HAJFA ? NAZARET ? KANA GALILEJSKA

Przylot do Tel Avivu o godz. 03.50, odbi?r baga?y i kontrola paszportowa, przejazd do restauracji na ?niadanie. Po ?niadaniu czas na odpoczynek i regeneracj? przy kawie i herbacie. Przejazd do Hajfy na rozpocz?cie zwiedzania Ziemi ?wi?tej: G?ra Karmel i Sanktuarium Stella Maris, panorama miasta oraz ?wi?tyni i ogrod?w Bahaj?w. Nast?pnie udamy si? do Nazaretu, gdzie nawiedzimy Bazylik? Zwiastowania NMP oraz Ko?ci?? ?w. J?zefa. Z Nazaretu przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa.Ma??e?stwa odnowi? przysi?g? ?lubn? oraz otrzymaj? b?ogos?awie?stwo kap?ana. Nast?pnie przejazd do hotelu w Tyberiadzie lub okolicy, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzie? 3 TABGHA ? KAFARNAUM ? JEZIORO GENEZARET

?niadanie, po kt?rym udamy si? do doliny Tabgha, aby zwiedzi? Ko?ci?? Prymatu oraz Bazylik? Rozmno?enia Chleba i Ryb. W Kafarnaum odwiedzimy Dom ?w. Piotra oraz ruiny Synagogi, zobaczymy r?wnie? G?r? B?ogos?awie?stw. Nast?pnie pop?yniemy statkiem przez Jezioro Genezaret, a nad rzek? Jordan odnowimy przyrzeczenia Chrztu ?wi?tego. Powr?t do hotelu na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 4 G?RA TABOR ? JERYCHO ? DOLINA JORDANU - KASR AL-JAHUD - JEROZOLIMA

?niadanie i przejazd do podn??a G?ry Tabor, sk?d taks?wkami wjedziemy na szczyt i nawiedzimy Bazylik? Przemienienia Pa?skiego. W Jerycho staniemy przed symboliczn? sykomor?, drzewem na kt?re wspi?? si? Zacheusz, by ujrze? Chrystusa. Zobaczymy G?r? Kuszenia i panoram? Doliny Jordanu. Przystaniemy w Kasral-Jahud, w pobli?u uj?cia Jordanu do Morza Martwego, gdzie?w. Jan Chrzciciel ochrzci? Jezusa Chrystusa. Przejazd do Jerozolimyi nasze pierwsze spotkanie ze ?wi?tym miastem - G?ra Oliwna, panorama miasta, Kaplica Dominus Flevit, Getsemani, Ogr?d Oliwny. Przejazd do hotelu w Betlejem, obiadokolacja, nocleg.

Dzie? 5 JEROZOLIMA

?niadanie, po kt?rymzwiedzimy Sanktuarium Wniebowst?pienia oraz Ko?ci?? Pater Noster wraz z Grot?. Drog? Niedzieli Palmowej udamy si? w kierunku doliny Cedronu nawiedzaj?c Kaplic? Dominus Flevit (miejsce, gdzie Pan Jezus zap?aka? nad Jerozolim?). Nawiedzimy tak?e Ogr?d Getsemani ? bazylika Agonii Pana Jezusa, ko?ci?? Grobu NMP. Przej?cie pod ?cian? P?aczu, G?ra Syjon: zwiedzanie Wieczernika i bazyliki Za?ni?cia NMP, Ko?ci?? ?w. Piotra ? In Gallicantu. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 6 JEROZOLIMA

Po ?niadaniu zwiedzanie Starego Miasta Jerozolimy, m.in:Ko?ci?? Litostrotos ? miejsce s?du Pana Jezusa, Via Dolorosa ? Droga Krzy?owa Pana Jezusa, po kt?rej dojdziemy do Bazyliki Grobu ?wi?tego na Kalwarii ? Golgocie, nawiedzimy pusty Gr?b Pana Jezusa. Tego dnia zobaczymy tak?e Ko?ci?? ?w. Anny- miejsce narodzin Naj?wi?tszej Maryi Panny. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 7 BETLEJEM ? POLE PASTERZY ? EIN KAREM - QUMRAN ? MORZE MARTWE

?niadanie. Udamy si? na Pole Pasterzy, nawiedzimy Bazylik? Narodzenia Pa?skiego, Ko?ci?? ?w. Katarzyny oraz Grot? ?w. Hieronima i Grot? Mleczn?. Przejazd do Ein Karem ? miejsca urodzenia ?w. Jana Chrzciciela Nast?pnie udamy si? do Qumran ? staro?ytnej osady Esse?czyk?w po?o?onej na Pustyni Judzkiej, gdzie odkryto s?ynne zwoje zawieraj?ce ksi?gi ze Starego Testamentu. Pobyt nad Morzem Martwym. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 8 EMAUS ? JAFA

?niadanie hotelu i przejazd do Emaus ? miejsca, gdzie Pan Jezus ukaza? si? po raz pierwszy po Zmartwychwstaniu. Nast?pnie przejazd do Tel Avivu i zwiedzanie jego najstarszej dzielnicy? Jafa. Staro?ytne, kolorowe i malownicze uliczki zaprowadz? nas ze star?wki a? do portu, kt?ry uwa?any jest za jeden z najstarszych port?w na ?wiecie. Czas wolny, mo?liwo?? zakup?w. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg do hotelu.

Dzie? 9 POWR?T

?niadanie lub odbi?r pakiet?w ?niadaniowych, wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko do Tel Avivu, odprawa baga?owa o godz. 03.00 i wylot powrotny o godz. 06.00. Przylot na lotnisko Warszawa Ok?cie o godz. 08.55, transfer autokarem do Bydgoszczy, powr?t w godzinach popo?udniowych, zako?czenie pielgrzymki.

Cena pielgrzymki:        3490 z?/os.         Termin:      15.10 ? 23.10.2015 r.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze (linie rejsowe)wraz z op?atami lotniskowymi i baga?owymi (23 kg + 8 kg baga? podr?czny)
 • 7 nocleg?w w Hotelach ***, pokoje dwuosobowe z ?azienkami
 • 8 ?niada?, 7 obiadokolacji w formie bufetu
 • Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
 • Transfery Parafia ? Lotnisko Ok?cie ? Parafia
 • Bilety wst?p?w wg programu, wjazd na g?r? Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim
 • Opiek? i informacj? turystyczn? pilota
 • Ubezpieczenie w Allianz KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

 • napoj?w do obiadokolacji
 • zwyczajowych napiwk?w, op?at za lokalnego przewodnika, s?uchawki itp. - na ten cel nale?y posiada? ok. 100 USD na osob? - p?atne na miejscu w Ziemi ?wi?tej

 

Uwagi:

 • dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 miesi?cy od daty powrotu
 • na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 790 z?
 • w zale?no?ci od miejscowych uwarunkowa? kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie.