Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielgrzymka do ZIEMI ?WI?TEJ z wypoczynkiem nad Morzem ?r?dziemnym i Morzem Martwym ? 11 dni

Pielgrzymka do ZIEMI ?WI?TEJ z wypoczynkiem nad Morzem ?r?dziemnym i Morzem Martwym ? 11 dni

pielgrzymka do Ziemi ?wi?tej z wypoczynkiem

Dzie? 1 TEL AVIV

Zbi?rka uczestnik?w na lotnisku Warszawa Ok?cie , odprawa baga?owa i wylot do Izraela o godz. 09.45. Przylot do Tel Avivu o godz. 14.30, odbi?r baga?y i kontrola paszportowa, przejazd do hotelu Tyberiadzie lub okolicy na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 2 YARDENIT? BEIT SHAN ? NAZARET

?niadanie i prezejazd do Yardenit ?symbolicznego miejsca chrztu Jezusa, miejscowo?ci, gdzie rzeka Jordan wyp?ywa z Jeziora Galilejskiego i p?ynie w?r?d tamaryszk?w, wysokich traw i g?stej ro?linno?ci ku Morzu Martwemu. Na stromo opadaj?cych brzegach wybudowano z prawej strony specjalne miejsca, betonowe tarasy, kt?re umo?liwiaj? przyjezdnym zej?cie do wody i mo?liwo?? symbolicznego powt?rzenia chrztu w wodach Jordanu poprzez zanurzenie. Przejazd do Tzippori, gdzie zgodnie z tradycj? pierwszych chrze?cijan, znajduje si? miejsc narodzin Naj?wi?tszej Marii Panny. Zosta?o ono upami?tnione wsp??cze?nie wzniesionym tu Franciszka?skim Klasztorem ?w. Anny i ?w. Joachima. Kolejny cel naszej pielgrzymki to Beit Shan, gdzie zobaczymy ruiny grecko - rzymskiego miasta Scytopolis oraz po?o?onego na wzg?rzu miasta z czas?w kananejskich i monarchii izraelskiej. Nast?pnie udamy si? do Nazaretu, gdzie nawiedzimy Bazylik? Zwiastowania NMP - najwi?ksz? chrze?cija?sk? ?wi?tyni? na Bliskim Wschodzie, miejsce gdzie Archanio? Gabriel oznajmi? Marii radosn? wie??, ?e zosta?a wybrana przez Boga na matk? Jego Syna. Odwiedzimy tak?e ko?ci?? ?w. J?zefa, kt?ry zosta? wzniesiony na miejscu dawnego domu cie?li J?zefa, m??a Marii. Przejazd nakolacj? i nocleg w Nazaret lub Tyberiadzie.

Dzie? 3 JEZIORO GENEZARET ? TABGHA - G?RA B?OGOS?AWIE?STW

Po ?niadaniu rejs statkiem po Jeziorze Genazaret i posi?ek z ryb? ?w. Piotra. L?ni?ce szmaragdowo jezioro jest jednym z najbardziej malowniczych w Izraelu. Nast?pnie udamy si?do doliny Tabgha- miejsca, w kt?rym Jezus dokona? cudownego rozmno?enia chleba i ryb, aby zwiedzi? Ko?ci?? Prymatu oraz Bazylik? Rozmno?enia. W Kafarnaum odwiedzimy Dom ?w. Piotra oraz ruiny Synagogi. Nast?pnie przejazd na G?r? B?ogos?awie?stw, miejsca gdzie Jezus wyg?osi? najs?ynniejsze ze swoich kaza? zawieraj?ce osiem b?ogos?awie?stw.Ze szczytu wspania?a panorama Galilei i Jeziora Galilejskiego. Na koniec wizyta w Kanie Galilejskiej, miejscu pierwszego cudu Jezusa. Ma??e?stwa odnowi? przysi?g? ?lubn? oraz otrzymaj? b?ogos?awie?stwo kap?ana. Przejazd na kolacj? i nocleg w Nazaret lub Tyberiadzie.

Dzie? 4 BANIAS - WODOSPAD SH'AR - G?RA HERMON

?niadanie i przejazdna Wzg?rza Golan - wjazd na punkt widokowy, spojrzenie na pogranicze izraelsko - syryjskie. Nast?pnie udamy si? do Banias - ewangelicznej Cezarei Filipowej, gdzie pospacerujemy w?r?d strumieni Jordanu, zobaczymy grot? stanowi?c? w czasach antycznych cz??? sanktuarium poga?skiego bo?ka Pana, nawiedzimy Sanktuarium Przemienienia. Zobaczymy tak?e Wodospad Sh`ar. Nast?pnie przejazd w kierunku g?ry Hermon. To tutaj ma swoje ?r?d?o Jordan. Rzeka stanowi? granic? ziemi Obiecanej,kres w?dr?wki Moj?esza i ambon? Jana Chrzciciela. Powr?t na kolacj? i nocleg w Nazaret lub Tyberiadzie.

Dzie? 5 CEZAREA NADMORSKA I AKWEDUKTY ? NETANYA- MORZE ?R?DZIEMNE

Po ?niadaniu przejazd na zwiedzanie Cezarei Nadmorskiej, jednego z najwa?niejszych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Wykopaliska dot?d nie zosta?y zako?czone jednak ju? pozosta?o?ci forum, amfiteatru, hipodromu i herodia?skiego akweduktu daj? poj?cie o dawnej wielko?ci i pi?knie o?rodka. Przejazd do Netanyi , kt?ra jest jednym z najwa?niejszych o?rodk?w wypoczynkowych Izraela. Spacer jedn? z nadmorskich promenad ci?gn?cych si? wzd?u? ca?ego klifu, wypoczynek na pla?y nad Morzem ?r?dziemnym. Przejazd na kolacj? i nocleg w ok. Netanya.

Dzie? 6 JEROZOLIMA ? EIN KAREM

?niadanie i przejazd do Jerozolimy na nasze pierwsze spotkanie ze ?wi?tym miastem. Zaczniemy od G?ry Oliwnej, z kt?rej roztacza si? pi?kna panorama miasta. Nawiedzimy Sanktuarium Wniebowst?pienia,Ko?ci?? Pater Noster, kaplic? Dominus Flevit(miejsce, gdzie Pan Jezus zap?aka? nad Jerozolim?), Grot? Zdrady oraz Ogr?d Oliwny (czas na modlitw?). Nast?pnie zwiedzimy Stare Miasto Jerozolimy, m.in: Ko?ci?? Litostrotos ? miejsce s?du Pana Jezusa, Via Dolorosa ? Droga Krzy?owa Pana Jezusa, po kt?rej dojdziemy do Bazyliki Grobu ?wi?tego na Kalwarii ? Golgocie, nawiedzimy pusty Gr?b Pana Jezusa. Tego dnia zobaczymy tak?e Ko?ci?? ?w. Anny- miejsce narodzin Naj?wi?tszej Maryi Panny oraz ko?ci?? Ecce homo. Przejazd do Ein Karem ? niewielkiej biblijnej miejscowo?ci na zach?d od Jerozolimy, miejsca urodzenia ?w. Jana Chrzciciela.Nawiedzimy ko?ci?? Narodzenia Jana Chrzciciela oraz franciszka?ski ko?ci?? Nawiedzenia ?w. El?biety.Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do Betlejem.

Dzie? 7 BETLEJEM - POLE PASTERZY- HERODION

Po ?niadaniu, zwiedzanie Betlejem. Nawiedzimy g?ruj?c? nad miastem Bazylik? Narodzenia Pa?skiego wybudowan? ponad Grot? Narodzenia, jedn? z najstarszych ?wi?ty? chrze?cija?skich, w kt?rej odprawiane s? nabo?e?stwa.Do bazyliki przylegaj? klasztory i ko?cio?y ormia?skie, prawos?awne i katolickie. Nast?pnie zobaczymy Ko?ci?? ?w. Katarzyny oraz Grot? ?w. Hieronima i Grot? Mleczn?. Udamy si? tak?e na Pole Pasterzy, gdzie zwiedzimy ko?ci??, kt?ry ma kszta?t namiotu, a wewn?trz znajduj? si? wspania?e freski ilustruj? dzieje ?wi?tej Rodziny. Obok ko?cio?a zobaczy? mo?na groty, w kt?rych wed?ug tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami.Przejazd do Herodionu - fortecy Heroda Wielkiego usytuowanej na szczycie wzg?rza niedaleko Betlejem na Pustyni Judzkiej. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg do Betlejem.

Dzie? 8 QUMRAN - MASADA

?niadanie, po kt?rym udamy si? do Qumran ? staro?ytnej osady Esse?czyk?w po?o?onej na Pustyni Judzkiej, gdzie odkryto s?ynne zwoje zawieraj?ce ksi?gi ze Starego Testamentu. Z drogi zobaczymy groty, w kt?rych odnaleziono manuskrypty. Nast?pnie przejazd na zwiedzanie Masady ? staro?ytnej fortecy Heroda zbudowanej na szczycie g?ry. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg do Betlejem.

Dzie? 9 JEROZOLIMA

Po ?niadaniu b?dziemy kontynuowa? zwiedzanie Jerozolimy. Zobaczymy Wielk? Synagog?, drug? pod wzgl?dem wielko?ci synagog? w mie?cie,uniwersytecki Szpital Hadassa po?o?ony na G?rze Skopus, Kneset ? budynek wsp??czesnego parlamentu izraelskiego.Przej?ciena Wzg?rze Moria - wa?ne miejsce dla trzech religii: Chrze?cijan, Muzu?man?w oraz ?yd?w. Jest to miejsce, na kt?rym Abraham ofiarowa? swojego syna Izaaka, miejsce gdzie ofiarowano w ?wi?tyni ma?ego Jezusa i gdzie znaleziono 12-letniego Jezusa rozmawiaj?cego z uczonymi w Pi?mie, w tym miejscu Jezus wyp?dzi? tak?e kupc?w ze ?wi?tyni. Na tym wzg?rzu sta?a kiedy? biblijna ?wi?tynia Salomona, po kt?rej zosta?a tylko jedna ?ciana ? ?ciana P?aczu. Przejdziemy pod ?cian? P?aczu, nast?pnie G?ra Syjon: zwiedzanie Wieczernika i bazyliki Za?ni?cia NMP.Powr?t na obiadokolacj? i nocleg do Betlejem.

Dzie? 10 MORZE MARTWE

Ca?odzienny pobyt nad Morzem Martwym - najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym na ?wiecie, mo?liwo?? k?pieli.Powr?t na obiadokolacj? i nocleg do Betlejem.

Dzie? 11 JAFFA ? TEL AVIV

?niadanie i przejazd do Tel Avivu, zwiedzanie jego najstarszej dzielnicy? Jafa. Staro?ytne, kolorowe i malownicze uliczki zaprowadz? nas ze star?wki a? do portu, kt?ry uwa?any jest za jeden z najstarszych port?w na ?wiecie. Po?egnalny obiad. Przejazd na lotnisko do Tel Avivu, odprawa baga?owa o godz. 15.30 i wylot powrotny o godz. 18.30. Przylot do Warszawy o godz. 21.25, zako?czenie pielgrzymki.

Cena pielgrzymki:        3990 z?/os.         Termin:      11.04 ? 21.04.2016 r.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze (linie rejsowe) wraz z op?atami lotniskowymi i baga?owymi (23 kg + 8 kg) oraz cateringiem
 • 10 nocleg?w w Hotelach ***, pokoje 2-os. z ?azienkami
 • 10 ?niada?, 10 obiadokolacji w formie bufetu, 1 obiad
 • Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem na miejscu
 • Opiek? i informacj? turystyczn? pilota-przewodnika
 • Ubezpieczenie w Allianz KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ychdo 10 000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

 • bilet?w wst?p?w, zwyczajowych napiwk?w, op?at za lokalnego przewodnika, op?at granicznych, za s?uchawki itp. ? na ten cel nale?y posiada? 270 USD na osob? (p?atne na miejscu w Izraelu)
 • napoj?w do obiadokolacji

 

Uwagi:

 • dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 miesi?cy od daty powrotu,
 • na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 1190 z?
 • w zale?no?ci od miejscowych uwarunkowa? kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie.