INFORMACJE PASZPORTOWE

Paszport – informacje o dokumencie

Paszport to dokument, który potwierdza twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem możesz podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.

Informacje ogólne:

Ile zapłacisz? 

30 zł – dzieci do 13 lat,

70 zł – uczniowie od 13. roku życia i studenci,

140 zł – dorośli.

Ile będziesz czekać?

Do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci dokładny termin realizacji.

Jak sprawdzisz czy dokument jest gotowy?

Urząd, w którym składałeś wniosek o paszport sam Cię o tym poinformuje. Do wyboru są dwa sposoby: droga mailowa lub SMS. Możesz to również sprawdzić osobiście za pośrednictwem strony:

https://obywatel.gov.pl/wyjazdzagranice/sprawdzczytwojpaszportjestgotowy lub zadzwonić do Urzędu i podać numer sprawy (znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku w punkcie paszportowym).

Jak długo ważny jest dokument?

5 lat od wydania – dla dziecka do 13 lat,

10 lat od wydania – dla osoby powyżej 13 lat.

Kiedy dokument traci ważność? 

Twój paszport straci ważność, gdy:

-upłynie termin jego ważności. W paszporcie znajdziesz datę upływu terminu jego ważności,

-zgłosisz jego utratę albo zniszczenie,

-ktoś zwróci do urzędu twój zgubiony paszport,

-stracisz polskie obywatelstwo,

-zmienisz swoje dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),

-zostanie unieważniony.

Gdy zgłosisz czyjś zgon – paszport tej osoby automatycznie straci ważność.

Kiedy wymieniasz dokument?

Złóż wniosek o wydanie nowego paszportu:

-nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) – jeśli mieszkasz w Polsce,

-nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) – jeśli mieszkasz za granicą.

Jeśli zmieniły się twoje dane (na przykład nazwisko po ślubie albo numer PESEL), czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym:

-sporządzono twój akt małżeństwa – jeśli zmieniasz nazwisko po ślubie,

-dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych,

-dostaniesz orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych,

-dostaniesz zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Co musisz zrobić jeśli zniszczysz lub zgubisz dokument? 

Zgłoś to jak najszybciej do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu.

Informacje o adresach punktów paszportowych znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich:

https://www.gov.pl/web/gov/uw

Informacje o adresach polskich konsulatów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja

 

Jak uzyskać paszport dla osoby dorosłej?

Wniosek może złożyć osoba, która chce dostać paszport, a jeśli paszport ma być dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – opiekun prawny. Osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna podczas składania wniosku, ponieważ Urzędnik musi pobrać odciski palców.

Musisz przygotować:

-wniosek o wydanie paszportu – dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w Internecie,

-twoje jedno kolorowe zdjęcie – musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

-dowód opłaty za paszport,

-dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty,

-ważny paszport, którego obecnie używasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu – weź ze sobą ważny dowód osobisty,

-jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Urzędnik może poprosić cię też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

-będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,

-w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

 

Gdzie składasz dokumenty?

W dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich: https://www.gov.pl/web/gov/uw

 

Jak odbierzesz dokument? 

Odbierz go osobiście w punkcie paszportowym – tam, gdzie złożysz wniosek. Przy odbiorze sprawdź w paszporcie, czy twoje dane biometryczne są poprawne – czyli odciski palców i wizerunek twarzy. Możesz to zrobić za pomocą czytnika elektronicznego, który dostaniesz od urzędnika.

Jeśli masz poprzedni paszport – przynieś go do punktu paszportowego. Zostanie anulowany.

Zwolnienia i ulgi przysługujące osobie dorosłej 

Możesz skorzystać z 50% ulgi – czyli zapłacisz 70 zł – jeśli:

-jesteś uczniem albo studentem,

-jesteś emerytem,

-jesteś rencistą,

-jesteś osobą z niepełnosprawnością,

-utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,

-przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,

-dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,

-jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,

-jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Możesz skorzystać z 75% ulgi – czyli zapłacisz 35 zł – jeśli:

-masz mniej niż 26 lat, uczysz się (na przykład studiujesz) i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej

(masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),

-jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli masz prawo do kilku ulg – wybierz najkorzystniejszą dla siebie i udokumentuj prawo do tej ulgi, na przykład pokaż ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację studencką.

Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

-masz ponad 70 lat,

-przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest

-związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,

-twój paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,

-jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za paszport – weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz 1 z powyższych warunków.

Zapłacisz mniej, jeśli wymienisz paszport przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

-zmienił się twój wygląd, czyli wyglądasz teraz zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,

-zmieniły się twoje dane, na przykład nazwisko po ślubie,

-w twoim paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Jeśli z własnej winy stracisz lub zniszczysz paszport – opłata za wyrobienie nowego będzie trzykrotnie wyższa. Przykład: jeśli stracisz lub zniszczysz ważny paszport i nie masz żadnej ulgi, to opłata za nowy wyniesie 420 zł (3 x 140 zł).

Nie ma jednego sposobu zapłaty za paszport. Dowiedz się w wybranym punkcie paszportowym, jak możesz zapłacić. Zatrzymaj dowód opłaty.

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Kto składa wniosek?

 • rodzice – oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • opiekunowie prawni – oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • jeden z rodziców albo opiekunów prawnych – jeśli:

-drugi rodzic albo opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie. Jego podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,

-ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,

-ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka, -ojciec dziecka jest nieznany,

-jeden z rodziców nie żyje.

 

W przypadku dziecka do 13 roku życia Dziecko NIE musi być obecne przy składaniu wniosku ani przy odbiorze gotowego paszportu.

W przypadku dziecka od 13 do 17 roku życia Dziecko MUSI być obecne podczas składania wniosku o paszport. Urzędnik pobierze jego odciski palców. Dziecko musi też podpisać się na wniosku o paszport.

Co musisz przygotować?

 • wniosek o wydanie paszportu – dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie. We wniosku oboje rodzice muszą podpisać zgodę – nie róbcie tego przed złożeniem wniosku. Musicie to zrobić w obecności urzędnika,
 • jedno kolorowe zdjęcie dziecka – musi być aktualne, dlatego idź z dzieckiem do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie – sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi (na przykład legitymacja szkolna), lub dokument, który uprawnia do zwolnienia z opłaty,
 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka – jeśli twoje dziecko ma taki dokument, – ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – jeśli masz.

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców – przygotuj dodatkowo:

– pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego – musi zostać potwierdzona przez konsula, urzędnika punktu paszportowego albo notariusza,
– JEDEN z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka,
 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka – jeśli ojciec jest nieznany,
 • akt zgonu drugiego rodzica.

Urzędnik może poprosić cię też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

 • będzie miał wątpliwości, jaka jest tożsamość lub obywatelstwo dziecka,
 • w dokumentach, które przedstawisz, będą sprzeczne ze sobą dane.

Kto może odebrać dokument? 

Jeden z rodziców albo opiekunów prawnych. Paszport można odebrać w punkcie paszportowym (tam, gdzie składa się wniosek). Przy odbiorze paszportu trzeba pokazać swój dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty.

Jeśli masz poprzedni paszport dziecka – przynieś go do punktu paszportowego. Zostanie anulowany.  

Zwolnienia i ulgi przysługujące dziecku 

Nie zapłacisz za paszport dla dziecka, jeśli:

-dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,

-paszport dziecka ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Zapłacisz mniej – jeśli wymienisz paszport dla dziecka przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

-zmienił się wygląd twojego dziecka, czyli teraz wygląda ono zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,

-zmieniły się dane dziecka, na przykład nazwisko,

-w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie zapłacisz – skontaktuj się z punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek. Jeśli stracisz lub zniszczysz paszport dziecka z własnej winy – opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa. Przykład: nowy paszport dla twojego dziecka kosztuje 70 zł (nie masz zniżek). Wcześniejszy ważny paszport jest zniszczony. Opłata za nowy paszport wyniesie więc 210 zł (3 x 70 zł).

Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Dowiedz się w wybranym punkcie, jak możesz zapłacić. Zachowaj dowód opłaty.